Licytacja L-229-2012

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-229-2012 - Dostawy materiałów biurowych dla Biura PFRON.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Adres pocztowy: Aleja Jana Pawła II 13
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-828
Tel.: 22 50 55 397, Faks: 22 50 55 275
Rodzaj zamawiającego: Fundusz celowy

Numer ogłoszenia w BZP:

306910-2012

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy materiałów biurowych dla Biura PFRON.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Dostawy materiałów biurowych wykazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego. 2. Dostawy materiałów będą dokonywane sukcesywnie do siedziby Zamawiającego zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez upoważnionego pracownika PFRON. 3. Ilości poszczególnych, zamawianych artykułów podane szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do ogłoszenia, znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego są danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, jednak Zamawiający gwarantuje realizację co najmniej 80% wartości brutto całego zamówienia
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 30.19.76.30-1
30.19.70.00-6
30.19.97.11-7

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej 2 dostawy materiałów biurowych o wartości co najmniej 200.000 zł brutto w każdej z dostaw. Wykonawca przedstawi Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego), potwierdzających spełnianie w/w warunku wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wymienione dostawy zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie (np. referencje). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca udowodni że zrealizował, bądź realizuje w sposób należyty co najmniej 2 umowy na dostawy materiałów biurowych, a każda z tych umów opiewa na kwotę co najmniej 200.000 zł brutto.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej Wykonawca przedstawi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego, a w odniesieniu do artykułów wymienionych w następujących pozycjach powyższego dokumentu: 6, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 30, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 52, 57, 58, 71, 73, 74, 77, 79, 81 Wykonawca musi dołączyć dokumenty opisujące wszystkie parametry techniczne określone przez Zamawiającego i potwierdzające, że oferowany artykuł odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na przykład: specyfikacja techniczna lub karta katalogowa oferowanego produktu.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://pfron.bip.org.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawcy chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na w/w platformie licytacyjnej, o ile nie są jeszcze zarejestrowani. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej otrzymają za pośrednictwem platformy przetargowej, drogą elektroniczną, bezpłatne instrukcje obsługi systemu aukcyjnego oraz LOGIN i hasło dostępu do systemu aukcyjnego. Powyższej rejestracji Wykonawca winien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (przed wpisaniem LOGINU w załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego, należy się zalogować w systemie i sprawdzić czy system go przyjmie). Jeżeli system przyjmie LOGIN należy wpisać go we wniosku i wraz z wnioskiem przekazać Zamawiającemu. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego LOGINU bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania LOGINU najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, MS Internet Explorer 8.0, Opera, Google Chrome, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na dostawy materiałów biurowych dla Biura PFRON będzie licytacją jednoetapową. 2. Wykonawca podczas licytacji elektronicznej składa ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia zawierającą wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym podatek VAT. 3. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w PLN oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 6. Oferta złożona przez Wykonawcę w kolejnym postąpieniu winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający określił wysokość minimalnego postąpienia na kwotę 500 PLN. 8. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni formularz cenowy (który będzie załącznikiem do umowy) poprzez wpisanie do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia cen jednostkowych w zł brutto, wartości oferowanego artykułu i wartości całego przedmiotu umowy w złotych brutto. Suma wartości oferowanego asortymentu tzn. wartość całego przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy zaproponowanej w toku licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-08-28 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

siedziba Zamawiającego - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13, kancelaria - pok. nr 2

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy najpóźniej w dniu podpisania Umowy. 2. Wartość zabezpieczenia wyniesie 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy: BGK I o/Warszawa 68 1130 1017 0019 9361 9020 0005 z dopiskiem - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy - licytacja elektroniczna - Dostawy materiałów biurowych dla Biura PFRON b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) gwarancjach bankowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

§ 1 1. Wykonawca został wybrany w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z art. 74-81 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą. 2. Zamawiający udziela zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych dla Biura PFRON, wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty: - zł brutto, (słownie: - złotych). § 2 1. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania kwoty wymienionej w § 1 ust 3. 2. Sukcesywne dostawy będą realizowane po telefonicznym, e-mailowym lub faxowym zgłoszeniu zapotrzebowania przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania każdej zamówionej dostawy towaru określonego w załączonym formularzu cenowym w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. Dostawy towaru wymienionego w pozycji nr 86 załączonego formularza cenowego Wykonawca zrealizuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. 4. Ilości artykułów biurowych podanych w formularzu cenowym są danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie (zwiększeniu bądź zmniejszeniu) w trakcie realizacji umowy. W takim przypadku dostawy będą realizowane przez Wykonawcę według cen określonych w formularzu cenowym i w ramach kwoty wymienionej w § 1 ust. 3. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje realizację co najmniej 80% wartości brutto całego zamówienia. 5. Wykonawca do dnia 5-go każdego miesiąca prześle na adres e-mail: - raport ilościowo - wartościowy artykułów zakupionych przez Zamawiającego w poprzednim okresie rozrachunkowym. 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione towary własnym, nieodpłatnym transportem do siedziby i w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione towary w dniach i godzinach pracy Zamawiającego. 8. Za każdą dostawę Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT. § 3 1. Wykonawca w dniu - r. wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie - , w wysokości: - zł (słownie: - złotych), co stanowi 5 % wartości brutto umowy wymienionej w § 1 pkt 3. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. §4 1. Należności za dokonane poszczególne dostawy jednostkowe określane będą na podstawie cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. 2. Cena określona przez Wykonawcę w formularzu cenowym jest ostateczna, nie będzie podlegała negocjacjom i została ustalona na cały okres obowiązywania umowy. § 5 1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za dostarczony towar przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 14 dni od dnia dostawy towaru i otrzymania faktury. 2. Za opóźnienie w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. § 6 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towarów zgodnych z umową i wolnych od wad. W przypadku stwierdzenia, że towar jest niezgodny z umową lub jest złej jakości, niewłaściwy lub wadliwy, Wykonawca wymieni go na towar zgodny z umową i wolny od wad w terminie 3 dni roboczych. 2. Zamawiający w sytuacjach wyjątkowych, niemożliwych do przewidzenia, takich jak np. zaprzestanie produkcji zaproponowanego artykułu, dopuszcza na wniosek Wykonawcy, dostawy artykułów o parametrach nie gorszych niż zawarte w załączonym formularzu cenowym. Powyższe będzie możliwe po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kroju czcionki, stopnia pisma, tekstu, grafiki nadruku, o którym mowa w pozycji nr 86 załączonego formularza cenowego. 4. Zamawiający ustanawia Panią/Pana - jako osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy, tel./fax: - e:mail: - . 5. Wykonawca ustanawia Panią/Pana - jako osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy, tel./fax: - e:mail: - . § 7 1. W razie przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto tej dostawy, za każdy dzień zwłoki. 2. W razie przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto tej dostawy, za każdy dzień zwłoki. 3. Za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn wynikających z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto zamówienia, o której mowa w § 1 ust. 3. 4. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. § 8 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy. 2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wykonawca składa tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, zwany dalej wnioskiem. 2. Do wniosku należy dołączyć Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego, Wykaz dostaw (zgodnie z załącznikiem nr 3 do w/w ogłoszenia), szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do w/w ogłoszenia), a w odniesieniu do artykułów wymienionych w następujących pozycjach w/w załącznika: 6, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 30, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 52, 57, 58, 71, 73, 74, 77, 79, 81 Wykonawca dołączy na przykład specyfikację techniczną lub kartę katalogową oferowanego produktu potwierdzające, że oferowany artykuł odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Z opisów zawartych w dołączonych dokumentach musi wynikać że produkty te spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca dołączy wszystkie wymagane dokumenty wskazane w treści ogłoszenia o zamówieniu, które ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Wniosek oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do ogłoszenia o zamówieniu, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 4. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim i w formie pisemnej, czytelnym pismem. 5. W postępowaniu obowiązuje forma porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami za pomocą faksu. Fakt otrzymania wszelkich informacji ww. drogą zostanie, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdzony faksem zwrotnym. Zawsze, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), dopuszczalna jest forma pisemna. Wszelką korespondencję proszę kierować do Zamawiającego w godzinach 7:45-15:45. 6. Informacji na temat niniejszego postępowania udziela od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 14:00 Seweryn Morgiewicz, nr tel. 22 50 55 397, nr faks: 22 50 55 275. 7. Wszelkie poprawki w treści wniosku muszą być parafowane przez osobę podpisującą wniosek. 8. Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 9. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku musi być dołączone do wniosku (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania wniosku nie wynika z innych dokumentów załączonych do wniosku. 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wniosek podpisują wszyscy Wykonawcy lub ustanowiony przez nich pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego postępowania. 11. W związku z faktem, iż wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika należy podać adres pełnomocnika na jaki ma być wysyłana korespondencja. 12. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i być podpisane przez każdego z nich. 13. Dokumenty i oświadczenia, wskazane w treści ogłoszenia o zamówieniu, które ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii. Kopia musi być opatrzona klauzulą - za zgodność z oryginałem i poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania wniosku obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem składanych kopii dokumentów. 14. Wniosek wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowania winny być oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 13, Kancelaria - parter (pokój nr 2) oraz opisane: - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Dostawy materiałów biurowych dla Biura PFRON. Nie otwierać przed 28.08.2012 r., godz. 12.00. 15. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 16. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 17. Zaproszenie do składania ofert zostanie przekazane Wykonawcom zakwalifikowanym do dalszej części postępowania..

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła