Licytacja L-229-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-229-2016 - Dostawa papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Sekcja ZP, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Adres pocztowy: Kochanowskiego 2A
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 60-844
Tel.: 61/ 84 127 43, Faks: 61/ 84 127 44
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

323050-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-11-03 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa papieru kserograficznego formatu A-4,w ilości 26 000 ryz dla KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w zał. nr 2 do Ogłoszenia
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
OD dnia zawarcia umowy do 15.12.2016 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej składa wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączy dowody określające czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (n. referencja). Wykonawca spełni ten warunek jeżeli oświadczy, że wykonał lub wykonuje, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę papieru kserograficznego na kwotę nie mniejszą niż 180 000,00 zł.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
min. 1 dostawa papieru kserograficznego o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł. brutto

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone w opisie przedmiotu zamówienia wymagania Zamawiającego, Wykonawca musi złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji dokument (np. certyfikat jakości lub wystawiona przez producenta specyfikacja techniczna oferowanego papieru), z którego wynikać będą parametry techniczne oferowanego papieru kserograficznego (tj. gramatura, białość, wilgotność, nieprzeźroczystość. Dokument, może być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Inne niewymienione dokumenty

1. Wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - zał. nr 1 do Ogłoszenia zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl 2.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a)wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji podpisuje inna osoba niż Wykonawca, b) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 2. Zmiana terminu dostawy: 1) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie; 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy; 3) zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 - 3 termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia. 4. Dopuszczalne są zmiany określone w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności i zostaną wprowadzone do umowy stosownym aneksem.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,Tabela.html

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca, aby wziąć udział oraz umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i wraz z przedmiotowym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji). 2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informatycznych: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia podając cenę brutto. 2. Cena wywoławcza wynosi 299 000,00 złotych brutto 3.Minimalna wartość postąpienia wynosi 500,00 zł. brutto System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 200.09 będzie oznaczało 200 zł i 9 groszy). 4. Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 5. System nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą 6. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 7. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk /lista postąpień/ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk /złóż postąpienie/. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk /złóż/. 8. W prawej części ekranu znajduje się aktualny czas. Jest on o tyle istotny, iż ten czas jest decydujący dla oceny momentu dokonywania poszczególnych czynności, w tym również i dla oceny, czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji / zakończeniem etapu. Powyższe rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów związanych z niejednolitością czasów ustawionych na komputerach poszczególnych uczestników licytacji.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-10-21 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Dąbrowskiego 17a, 60-844 Poznań, Sekcja ds Zamówień Publicznych, sekretariat.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-11-03 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-11-03 11:32:37

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego - zał. nr 8 do ogłoszenia - projekt umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem /wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawy papieru kserograficznego- ZZP-2380-87/2016/. Wnioski złożone po upływie terminu określonego dla składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji nie będą rozpatrywane. 2. Zaproszenie o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazane zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail lub faksem, na numer faksu podane we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, będą zamieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl. 4. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: - w sprawach procedury - Jolanta Gałka - Tejszerska, tel. 061/84 127 52, faks 061/84 127 44,e-mail j.galka@wielkopolska.policja.gov.pl, - w sprawach dot. Anita Brzęczek - Gierszewicz - 061/ 84 126 48; 5. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. 6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowy ramowej. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN) z wyłączeniem walut obcych. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni formularz ofertowy zgodnie z treścią załącznika nr 6 do Ogłoszenia i w ciągu 3 dni od daty zamknięcia licytacji prześle go Zamawiającemu drogą elektroniczną oraz potwierdzi niezwłocznie w formie pisemnej. 13.Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca musi je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 14. Czas trwania licytacji: 15 minut, jednakże w przypadku złożenia postąpienia w ciągu ostatnich 5 minut licytacja zostanie automatycznie przedłużona o kolejne 5 minut. Czas na złożenie postąpienia wynosi 5 minut.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła