Licytacja L-229-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Nie złożono żadnej oferty.


Ogłoszenie o zamówieniu L-229-2019 - Przebudowa boisk wielofunkcyjnych w m. Pokrówka i Okszów Kolonia

Dane zamawiającego


Nazwa: Gmina Chełm, Gmina Chełm
Adres pocztowy: Gminna18
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 82 563 73 63, Faks: 82 563 79 78
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

631501-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2020-01-03 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Przebudowa boisk wielofunkcyjnych w m. Pokrówka i Okszów Kolonia

Roboty budowlane

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Pokrówka Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym: zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami osłonowymi dwudzielnymi HPPE, poszerzenie boiska o 210,0 m2 – ustawienie obrzeży, wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszyw łamanych 0/63 mm gr. 15 cm, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych 0/31,5 mm grub. 15 cm, utwardzenie terenu przy boisku z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszyw łamanych 0/31,5 mm grub. 15 cm. na powierzchni 480 m2, nawierzchnia boiska poliuretanowa w kolorze czerwonym w systemie 11 mm z kompletem linii w kolorze białym i zielonym – 820,0 m2, wyposażenie boiska: urządzenia do gry w pilkę siatkową, do koszykówki (konstrukcja jednosłupowa), do piłki ręcznej, tablica informacyjna, piłkochwyty z siatki polipropylenowej 12x6 m, ogrodzenie z siatki z drutu ocynkowanego gr. 2,6 mm powlekanego warstwą termoplastyczną i mrozoochronną. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Okszów Kolonia roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym: zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami osłonowymi dwudzielnymi HPPE, utwardzenie terenu przy boisku z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszyw łamanych 0/31,5 mm grub. 15 cm. na powierzchni 650 m2, nawierzchnia boiska poliuretanowa w kolorze czerwonym z kompletem linii w kolorze białym i zielonym – 990,0 m2, wyposażenie boiska: urządzenia do gry w pilkę siatkową, do koszykówki (konstrukcja jednosłupowa), do piłki ręcznej, piłkochwyty z siatki polipropylenowej 12x6 m, tablica informacyjna. ogrodzenie systemowe panelowe o wys. 4,1 m. o dług. 162 mb, w tym brama dwuskrzydłowa o szer. 2x2,0 m i wys. 3,0 m + dwie furtki o szer. 1,5 m każda i wys. 2,5 m.

www.ugchelm.bip.lubelskie.pl

Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji,w skład której wchodzą:  Projekt budowlany,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),  Przedmiar robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony na zasadach określonych w § 11 wzoru umowy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, w szczególności operatorzy sprzętu, kierowcy, robotnicy, których zakresem zamówienia (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 8 Projektu umowy.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

www.licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 10.000,00 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 783.286,63 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców

10000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-12-23 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2020-01-03 10:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2020-01-03 10:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie /przebudowie nawierzchni poliuretanowej o łącznej powierzchni minimum 800 m2. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp; c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; d) z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust.2f ustawy Pzp wzywa wykonawców o złożenie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (zwanym dalej wnioskiem) oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa: 1) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) – wzór załącznik Nr 1A, 2) oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – wzór załącznik nr 1B, 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 3, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – w odniesieniu do warunku III.1.3). 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – wzór załącznmik nr 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia. Wzory oświadczeń zostały przygotowane przez Zamawiającego i udostępnione na stronie http://ugchelm.bip.lubelskie.pl. 2. Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę boisk wielofunkcyjnych w m. Pokrówka i Okszów Kolonia", prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 8) Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego

IX. Termin związania ofertą


30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


14 sierpnia 2020 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


1.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonanie umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający przewiduje pozostawienie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości zabezpieczenia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Załącznik Nr 2 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji Projekt umowy Umowa Nr …… /2019 na roboty budowlane zawarta dnia ………………………………. r. w Pokrówce pomiędzy: Gminą Chełm z siedzibą w Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm NIP: 563-21-61-349, REGON: 110198103 zwaną w dalszej części umowy dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Pana Wiesława Kociubę – Wójt Gminy Chełm przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chełm a *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Dostawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy2, *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: Panią/Panem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy3, wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: Oświadczenia Stron 1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej w oparciu o art. 10 ust. 2 w związku z art. 74-81, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp. § 1 Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Pokrówka i Okszów Kolonia” . 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) Przebudowę boiska wielofunkcyjnego w m. Pokrówka, której zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym: zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami osłonowymi dwudzielnymi HPPE, poszerzenie boiska o 210,0 m2 – ustawienie obrzeży, wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszyw łamanych 0/63 mm gr. 15 cm, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych 0/31,5 mm grub. 15 cm, utwardzenie terenu przy boisku z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszyw łamanych 0/31,5 mm grub. 15 cm. na powierzchni 480 m2, nawierzchnia boiska poliuretanowa w kolorze czerwonym w systemie 11 mm z kompletem linii w kolorze białym i zielonym – 830,0 m2, wyposażenie boiska: urządzenia do gry w pilkę siatkową, do koszykówki (konstrukcja jednosłupowa), do piłki ręcznej, piłkochwyty z siatki polipropylenowej 12x6 m, tablica informacyjna. ogrodzenie z siatki z drutu ocynkowanego gr. 2,6 mm powlekanego warstwą termoplastyczną i mrozoochronną. 2) Przebudowę boiska wielofunkcyjnego w m. Okszów Kolonia, której zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym: zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami osłonowymi dwudzielnymi HPPE, utwardzenie terenu przy boisku z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszyw łamanych 0/31,5 mm grub. 15 cm. na powierzchni 650 m2, nawierzchnia boiska poliuretanowa w kolorze czerwonym z kompletem linii w kolorze białym i zielonym – 990,0 m2, wyposażenie boiska: urządzenia do gry w pilkę siatkową, do koszykówki (konstrukcja jednosłupowa), do piłki ręcznej, piłkochwyty z siatki polipropylenowej 12x6 m, tablica informacyjna. ogrodzenie systemowe panelowe o wys. 4,1 m. o dług. 162 mb, w tym brama dwuskrzydłowa o szer. 2x2,0 m i wys. 3,0 m + dwie furtki o szer. 1,5 m każda i wys. 2,5 m. 3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 1) dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy, 2) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy, 3) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2. 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (zwanymi dalej także STWiOR) i przedmiarami robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów: 1) projekt budowlany, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiar robót. 5. Przedmiary robót charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że Umowa jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło to być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 7. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem Umowy w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu Umowy i warunków realizacji Umowy. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym Umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. § 2 Terminy realizacji 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 4. 2. Terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w harmonogramie rzeczowo – finansowym zawierającym elementy robót do wykonania w podziale na: miesiące i roboty wykonane siłami własnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawców – zwanym dalej także Harmonogramem. 3. Terminy realizacji przedmiotu Umowy wskazane w Harmonogramie oraz termin końcowy mogą ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w bezusterkowym protokole odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Za datę wykonania nie będzie się traktować daty zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru. 5. Wykonawca powinien zgłosić do odbioru wykonane prace w terminie umożliwiającym wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 Umowy. 6. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży kosztorys pomocniczy wskazujący sposób kalkulacji ceny ryczałtowej. § 3 Wynagrodzenie 1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: ………………………. zł netto plus należny podatek VAT w wysokości ……………………. zł. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ……………………. zł (słownie: ………………..zł), w tym: 1) za przebudowę boiska wielofunkcyjnego w m. Pokrówka, wynagrodzenie w kwocie: ………………………. zł netto plus należny podatek VAT w wysokości ……………………. zł. wynagrodzenie brutto wynosi ……………………. zł (słownie: ………………..zł), 2) za przebudowę boiska wielofunkcyjnego w m. Okszów Kolonia, wynagrodzenie w kwocie: ………………………. zł netto plus należny podatek VAT w wysokości ……………………. zł. wynagrodzenie brutto wynosi ……………………. zł (słownie: ………………..zł), 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega zmianie w czasie trwania Umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu Umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. § 4 Obowiązki stron 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) przekazanie dokumentacji budowlanej oraz kopii zgłoszenia robót budowlanych, 2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, 3) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 4) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: a) wykonaniu robót zanikających, b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan zachowania obiektu budowlanego, 7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej konieczności, 8) uiszczanie opłat za: a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy, 10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, 15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 19) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montażowych oraz prac rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 22) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dnia, 23) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 24) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 25) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 26) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia do użytkowania (bez decyzji pozwolenia na użytkowanie) 3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 4. Wszystkie materiały pochodzące z robót prowadzonych w ramach realizacji Umowy, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania materiałów z odzysku. 7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego. 10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. 11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej inwestycji. 12. Opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania prac budowlanych, uzgodnienie z zarządcą drogi oraz przekazanie jej zamawiającemu, 13. Uzyskanie zgody Zamawiającego na składowanie materiałów budowlanych na terenach będących własnością Zamawiającego i uprzątnięcie terenów po zakończeniu prac. § 5 Rozliczenie przedmiotu Umowy 1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane fakturą częściową oraz fakturą końcową, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia: 1) faktury częściowej po wykonaniu zakresu prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) umowy, 2) faktury końcowej po wykonaniu zakresu prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) umowy, 2. Płatność faktur następować będzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów tj. częściowym/ końcowym bezusterkowym protokołem odbioru robót, zestawieniem wartości wykonanych robót w formie kosztorysu powykonawczego oraz dokumentów dotyczących podwykonawstwa, o którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. Roboty przedstawiane przez Wykonawcę do odbioru i rozliczenia powinny być zgodne z obowiązującym Harmonogramem. 3. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy. 4. Terminy, o których mowa w ust. 1 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wy-stąpienia następujących przesłanek: 1) przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dal-szych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą po-nosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przed-miot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane – w za-kresie robót objętych daną fakturą Wykonawcy, 2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zesta-wienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą Wykonawcy. 5. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do Umowy. 6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek banko-wy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedło-żenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 3, o treści wskazanej w ust. 5, w stosunku do których Zama-wiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 143b– 143c ustawy Pzp lub na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wy-magalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysłu-gującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświad-czonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przed-miotem są dostawy lub usługi. 10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne wyna-grodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przy-sługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. 12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 Zamawia-jący może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasad-ność takiej zapłaty. 13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu pod-wykonawcy, o której mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego pod-wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należ-nego Wykonawcy. 14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2. 15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na: Nabywca Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka (NIP: 563-21-61-349). Płatnik: Urząd Gminy Chełm ul. Gminna 18 22-100 krówka 1) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). 2) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108 ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług. 3) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturo-wanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodat-kowego sprawdzenia. 17. Kosztorys pomocniczy, o którym mowa w § 2 ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosz-torysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośred-nie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 18. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. 19. Kosztorys, o którym mowa w ust. 17, należy wykonać jako szczegółowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określe-nia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa-nych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym. 20. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie w szczególności podstawą do określenia stawek do rozliczeń: 1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 2) robót dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi); 3) robót rozliczanych fakturą częściową o której mowa w ust. 1 pkt 1 21. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 21 pkt 2) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 17 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o którym mowa w ust. 17, 2) ceny materiałów będą przyjmowane według kosztorysu Wykonawcy o którym mowa w ust. 17, a w przypadku ich braku, według średnich cen bez kosztów za-kupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót +% Kzj.w., a w przy-padku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) + Kzj.w. 3) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o którym mowa w ust. 17, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zo-stanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk). 4) Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 22. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 23. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 22 może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 24. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace nie-zbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 25. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 26. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. § 6 Odbiory robót 1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury VAT, 2) odbiór częściowy dokonany po zakończeniu przebudowy boiska wielofunkcyjnego w m. Pokrówka będący podstawą wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, 3) odbiór końcowy dokonany po zakończeniu przebudowy boiska wielofunkcyjnego w m. Okszów Kolonia będący podstawą wystawie....... Pełny tekst umowy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.gmina.chelm.pl w zakładce Przetargi poz. PGI.271.16.19

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła