Licytacja L-23-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Nie złożono żadnej oferty.


Ogłoszenie o zamówieniu L-23-2019 - UG-20190-GR1-1

Dane zamawiającego


Nazwa: Jacek Zgutczyński, caccxc
Adres pocztowy: Jana z Kolna14 m. 12
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-863
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

121/2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-02-23 11:33:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG-20190-GR1-1

Usługi

weqdqw

www.wp.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


dasfdfs

www.wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


fsdafsf

1

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-02-23 11:45:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-02-23 11:33:00.

Dokładna data

Upływa 2019-02-23 11:50:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


efasdf

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


fasdf

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


dasfasdf

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


fdsa

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Tak

-


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła