Licytacja L-230-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-230-2012 - sprzęt sieciowy

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Powiat Krakowski, powiat Krakowski
Adres pocztowy: Al. Słowackiego 20
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 30-037
Tel.: 12 397-91-05, Faks: 12 633-52-94
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

307838 - 2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-09-10 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
sprzęt sieciowy
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa i wdrożenie fabrycznie nowego sprzętu sieciowego wraz z licencjonowanymi modułami o parametrach technicznych określonych w Specyfikacji Technicznej
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 32.42.00.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
1 miesiąc od dnia zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie wymaga się

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiajacy nie określił warunku - Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiajacy nie określił warunku - Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiajacy nie określił warunku - Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia i posiada co najmniej jeden certyfikat na poziomie CCNP (Cisco Certified Network Professional) lub wyższym - Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu i wykazie osób

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiajacy nie określił warunku - Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne dokumenty

specyfikacja techniczna podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy - załącznik nr 1 wykaz osób - załacznik nr 4 pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli w wykazie osób wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, a które będą brały udział w realizacji zamówienia. wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - załącznik nr 5 pełnomocnictwo pracownika/osoby do reprezentowania wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w tym do podpisywania dokumentów składanych wraz z wnioskiem, jeżeli nie wynika to z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do wniosku kopię danego dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo o którym mowa wyżej powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub urzędowo. Zobowiązanie, o którym mowa wyżej składane jest w formie oryginału.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.powiat.krakow.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych UZP (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINU zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Podkreślenia wymaga, że system nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej 46 000 PLN (brutto). Minimalny krok postąpienia (minimalna różnica ceny składanych ofert) wynosi 500,00 PLN (brutto)

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-08-30 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Powiatowe w Krakowie al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, pokój nr 203

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-09-10 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-09-10 10:50:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymaga się

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zgodnie z wzorem umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz kopię certyfikatu(ów) na poziomie CCNP (Cisco Certified Network Professional) lub wyższym posiadanego(ych) przez osobę(y) wymienioną(e) w ofercie (wykazie osób)

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła