Licytacja L-231-2009

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-231-2009 - Dostawa agregatu prądotwórczego

Dane zamawiającego

Miasto Leszno, Miasto Leszno
Kazimierza Karasia 15
64-100, Leszno

Numer ogłoszenia w BZP:

370860-2009

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5 wraz z montażem i uruchomieniem agregatu oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia (max 3 osoby). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 oraz załącznik Nr 5 do ogłoszenia. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http://www.bip.leszno.pl CPV 31122000-7; 45310000-3.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i wraz z wnioskiem przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie poprzez wpisanie takiej informacji na formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5 będzie licytacją jednoetapową. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej 60.000,00 zł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) 2. Zamawiający przyjął za minimalny krok postąpienia wartość 500,00 zł brutto (słownie złotych: pięćset złotych 00/100). 3. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażona w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający zamyka licytację elektroniczną na zasadach i terminach określonych w punkcie V niniejszego ogłoszenia. 9. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający podaje na swojej stronie http://www.bip.leszno.pl nazwę(firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-03 15:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.) tj.: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu postępowania o udzielenie zamienia publicznego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie IX niniejszego ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków pkt IX skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu spełniania warunków, o których mowa w pkt. VIII, wykonawcy składają, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji (załącznik Nr 1 do ogłoszenia), następujące dokumenty: 1. oświadczenie (załącznik Nr 2 do ogłoszenia); 2. wzór umowy – zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawcę (załącznik Nr 3 do ogłoszenia); 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4. opis proponowanego urządzenia (agregatu) odpowiadający wymaganiom określonym w Załączniku Nr 4 i 5 do niniejszego ogłoszenia wraz z podaniem marki (producenta) agregatu (Zamawiający dopuszcza przedłożenie karty katalogowej lub folderu proponowanego agregatu pod warunkiem, że z wymienionych dokumentów wynikać będą wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego).

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę, wynosi 30 dni licząc od dnia zamknięcia licytacji elektronicznej. .

IX. Termin wykonania zamówienia

30 dni kalendarzowych od dania podpisania umowy. .

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron umowy postanowienia zostały zawarte w załączonym wzorze umowy (załącznik Nr 3 do ogłoszenia).

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem do momentu otwarcia licytacji. Od momentu otwarcia licytacji do momentu zamknięcia Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej zgodnie z art. 77 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wiadomości przekazywane Wykonawcą będą widoczne w zakładce moje wiadomości. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.leszno.pl

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-03 15:30:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła