Licytacja L-231-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-231-2010 - asdf

I. Dane zamawiającego

Nazwa: asd, asd
Adres pocztowy: arki bożka 8 m. 31
Miejscowość: warszawa, Kod pocztowy: 01-464
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

asd

Termin otwarcia licytacji:

2010-07-14 23:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
asdf
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
adsf
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
asd

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
sd

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
asd

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
asd

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ads

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ads

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
asd

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne dokumenty

asd

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

asd

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

sd

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

asd

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

asd

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2010-07-14 23:05:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2010-07-14 23:06:00

Termin zakończenia: 2010-07-14 23:10:00

Etap 3:

Termin rozpoczęcia: 2010-07-14 23:11:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-07-14 22:55:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

asd

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-07-14 23:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-06-24 18:33:12

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

asd

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

`sd

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

ads

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła