Licytacja L-231-2018

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-231-2018 - Dostawa wody naturalnej

Dane zamawiającego


Nazwa: KWP, KWP w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich7
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-090
Tel.: 52 525 53-20, Faks: 52 525-53-19
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

558430-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa wody naturalnej

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody naturalnej: 1)naturalna woda gazowana w butelkach 1,5l- 160 000 szt. 2)naturalna woda niegazowana w butelkach 1,5l-160 000 szt. 3)naturalna woda gazowana w butelkach 0,5 l- 40 000 szt. 4) naturalna woda niegazowana w butelkach 0,5l- 40 000 szt.

www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie Urzędu Zamówień Publicznych E-USŁUGI na platformie licytacji elektronicznych (https://licytacje.uzp.gov.pl)jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem. 2. Rejestracji w systemie dokonuje samodzielnie wykonawca. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania swojego loginu zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. Dodawanie wykonawcy do licytacji odbywa się poprzez wpisanie loginu, w związku z czym zaleca się dokładne sprawdzenie poprawności wpisanego we wniosku loginu. 4. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania platformy licytacji elektronicznej w szczególności w zakresie rejestracji i składnia postąpień zawiera SAMOUCZEK dostępny na stronie UZP. II. WYMAGANIA TECHNICZNE: Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych używanych do dostępu do systemu: komputer Pc z systemem operacyjnym Windows/Linux, z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1.Po zalogowaniu się na stronie licytacji elektronicznych UZP przy użyciu loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do systemu umożliwiającego składanie ofert w postaci elektronicznej. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk LISTA POSTĄPIEŃ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk ZŁÓŻ POSTĄPIENIE. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk ZŁÓŻ. 2. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują łączną cenę ofertową brutto w PLN za dostawę wody naturalnej wymienionej w Załączniku nr 3A do Ogłoszenia dostępnym na stronie zamawiającego www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. 4. Krok postąpienia (minimalna różnica ceny składanych ofert) wynosi: 100.00 zł brutto. 5. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 7. Licytacja elektroniczna jest jednoetapowa. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w toku licytacji elektronicznej zaoferował najniższą cenę.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-05-25 13:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


nie dotyczy (Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności)

nie dotyczy

nie dotyczy (Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności)

nie dotyczy

nie dotyczy (Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności)

Nie

nie dotyczy

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. . Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument, o którym mowa powyżej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Zamawiający nie określił warunków w postępowaniu, w związku z tym nie żąda składania dokumentów w tym zakresie

Zamawiający nie wymaga składania ww dokumentów i oświadczeń.

Wniosek należy złożyć na formularzu przygotowanym wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem: Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy - Wniosek o dopuszczenie do licytacji na dostawę wody naturalnej. W powyższy sposób musi być również oznaczone opakowanie kurierskie. 3. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 1)Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp (załącznik nr 2 do Ogłoszenia) musi być złożone: a)w formie pisemnej ( w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem) lub b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dla prawidłowego złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej należy: - sporządzić je w jednym z zalecanych formatów, tj. „pdf”, „doc”, „docx”, „xls”, „xlsx”, - opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, - zaszyfrować „Oświadczenie” (opatrzeć hasłem dostępowym). We Wniosku należy wpisać hasło dostępowe, a także inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu w szczególności o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w „Oświadczeniu”. Hasło dostępowe niezbędne jest do rozszyfrowania „Oświadczenia” po upływie terminu składania wniosków, - przesłać „Oświadczenie” na adres e-mail: Zamawiającego: przetarg@bg.policja.gov.pl w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed wyznaczonym terminem składania wniosków. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego „Oświadczenie” dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na jego identyfikację, 2)pełnomocnictwo złożone w formie pisemnej (oryginale) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4.Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę na potwierdzenie spełniana warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, winny być złożone zgodnie z formą określoną w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). 5.Osoba(-y) uprawniona(-e) do reprezentowania wykonawcy musi parafować miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. 6.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.Wykonawca, którego ofertę wybrano, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, w ciągu 2 dni od daty zamknięcia licytacji, zestawienie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3A do Ogłoszenia dostępny na stronie Zamawiającego www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Zestawienie to powinno zawierać informacje o: cenach jednostkowych brutto w zł/szt., wartości brutto dla każdej pozycji i cenie ofertowej. 8. W przypadku, gdy wylicytowana przez Wykonawcę wartość umowna uniemożliwia obliczenie ceny jednostkowej (do dwóch miejsc po przecinku), dopuszcza się zastosowanie kilku cen jednostkowych dla wydzielonych ilości, tak aby wartość umowy była równa wartości najkorzystniejszej oferty złożonej w trakcie licytacji przez Wykonawcę.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2020r

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


wzór umowy- Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła