Licytacja L-232-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-232-2009 - GP.NZP/341-102/09

Dane zamawiającego

POZSERWIS , Gospodarstwo Pomocnicze UMP
pl.Kolegiacki 17
61-841, Poznań

Numer ogłoszenia w BZP:

186617

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-24 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymian okien drewnianych na okna drewniane zespolone w ilości 58 szt. w budynku przy ul. Mielżyńskiego 23 w Poznaniu, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1, 2 i 3 Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na użyte materiały (w tym okna) oraz wykonane prace nie był krótszy niż 36 miesięcy. Wykonawca musi zachować czystość w sąsiedztwie miejsca remontu pod kątem obciążenia Wykonawcy kosztami sprzątania. Wykonawca musi wykonać przekucia i inne prace hałaśliwe po godzinach pracy lub w dni wolne od pracy Urzędu. Miejsce prac remontowych musi zostać odpowiednio oznaczone. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych ani miejsc parkingowych. Wszelkie użyte w ofercie i załącznikach nazwy należy traktować jako „typu”. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. UWAGA: Załączniki dostępne są na stronie http://bip.city.poznan.pl//bip/public/bip/zampub.html pod symbolem postępowania: GP.NZP/341-102/09 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 (roboty budowlane); 45111300-1 (roboty rozbiórkowe); 45440000-3 (roboty malarskie i szklarskie); 44221100-8 (instalowanie okien); 45410000-4 (tynkowanie)

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

A. Wymagania formalne: • Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. • Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem (załącznik nr 5)winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie - oświadczenie o loginie, stanowi załącznik nr 4. • Przed wysłaniem wniosku wraz z załącznikami należy zarejestrować się w systemie (przed wpisaniem loginu w załączniku nr 4 należy się zalogować w systemie i sprawdzić czy system go przyjmie). Jeżeli system przyjmie login należy go wpisać do oświadczenia o loginie i wraz z wnioskiem przesłać do Zamawiającego. • Nie zarejestrowanie się przed wysłaniem wniosku do Zamawiającego i nie zweryfikowanie loginu przez system będzie dla Zamawiającego podstawą do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3 w związku z art. 22 ust 1 pkt 4 • W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. B. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet. UWAGA: System nie dokonuje odświeżenia automatycznie dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

a). Licytacja elektroniczna na wymianę okien drewnianych na okna drewniane zespolone będzie licytacją jednoetapową. b). W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. c). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. d). W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. e). Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. f). Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1.000,00 zł. g). W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. h). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-06 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności; - Wykonawca posiada odpowiednie zezwolenie na transport odpadów lub wywóz gruzu zostanie zlecony firmie posiadającej takie zezwolenie 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia; - Wykonawca udokumentuje doświadczenie z wykonania w okresie z ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. w okresie od 22.10.2004r. do 22.10.2009r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. wymiana okien) o wartości nie mniejsze niż 70.000,00 zł brutto. - kierownikiem budowy musi być osoba posiadająca uprawnienia budowlane do realizacji zamówienia GP.NZP/341-102/09 w budynku opisanym w załączniku nr 1 i 2 z aktualnym wpisem na listę członkostwa właściwej izby samorządu 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oceny spełniania w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych oświadczeń i dokumentów.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

• W celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy składają, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji (załącznik nr 5), następujące dokumenty: • 1) aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - pełnomocnictwo osoby (osób) upoważnionej do składania oświadczeń woli i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - jeżeli nie jest wymieniona w aktualnym odpisie z KRS lub aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności - załącznik numer 8 3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa powyżej ( załącznik numer 8), wykonawca wskazał osoby, które zostaną udostępnione przez inne podmioty. 4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 5) Wykaz wykonanej roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia tj. w okresie od 22.10.2004r. do 22.10.2009r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota te zostały wykonane należycie - załącznik nr 7 6) Oświadczenie, że wywóz gruzu zostanie zlecony firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia na transport lub dokument takiego zezwolenia. Wymagane dokumenty i oświadczenia należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wyjątek stanowi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, które musi zostać złożone w formie oryginału. W przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców konieczne jest załączenie do wniosku wypełnionego załącznika nr 9 (możliwa realizacja zamówienia przez podwykonawców w pełnym zakresie).

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2009r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Formy zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone: -w pieniądzu – przelewem – na rachunek zamawiającego : -w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, -w gwarancjach bankowych, -w gwarancjach ubezpieczeniowych, -w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Zwrot zabezpieczenia. Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z art. 151 prawa zamówień publicznych oraz zapisami projektu umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://bip.city.poznan.pl//bip/public/bip/zampub.html pod symbolem postępowania GP.NZP/341-102/09

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zachowaniem następujących warunków; - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, z powodu których wykonanie umowy nie będzie możliwe w ustalonym terminie, jednak zmiana ta, w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy, nie może przekroczyć 1 miesiąca od zakończenia prac.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Szczegółowe warunki umowy z wybranym Wykonawcą, zawarte są w załączonym wzorze umowy- załącznik nr 6. 4. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Kierownik działu zamówień publicznych – Katarzyna Kruk-Choniawko Starszy specjalista ds. zamówień publicznych – Agnieszka Grześkowiak Fax 0-61 878 56 48; UWAGA!!! Wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowej: http://bip.city.poznan.pl//bip/public/bip/zampub.html pod symbolem postępowania GP.NZP/341-102/09

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-06 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-18 09:30:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła