Licytacja L-232-2010

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-232-2010 - Dostawa składników umundurowania służbowego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba Celna, w Szczecinie
Adres pocztowy: Energetyków 55
Miejscowość: Szczecin, Kod pocztowy: 70-952
Tel.: 91 4805621, Faks: 91 4805807
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

210144-2010

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa składników umundurowania służbowego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do Zamawiającego koszul służbowych oraz swetrów typu polar wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych (Dz. U. nr 197, poz. 1521). 2.Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia: koszula damska, biała, krótki rękaw-35szt.; koszula damska biała, długi rękaw-35szt.; koszula damska miętowa, krótki rękaw-150szt.; koszula damska miętowa, długi rękaw-290szt.; koszula męska biała,krótki rękaw-35szt.; koszula męska biała, długi rękaw-35szt.; koszula męska, miętowa, krótki rękaw-300szt.; koszula męska miętowa, długi rękaw-320szt.; sweter typu polar-400szt. 3.Przedmiotowe składniki umundurowania służbowego winny być wykonane zgodnie z opisami zawartymi w załączniku nr 2 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego. 4.Wykonawca do wykonania zamówienia użyje własnych materiałów zgodnie z charakterystyką materiałową przedstawioną w załączniku nr 3 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego. 5.W dniu zawarcia umowy na dostawę ww. składników umundurowania Zamawiający przekaże Wykonawcy rozmiary niezbędne do wykonania koszul oraz swetrów. 6.Po podpisaniu umowy Wykonawca wykona i dostarczy do Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony, jeden egzemplarz z każdego rodzaju koszuli oraz swetra celem oceny zgodności ich wykonania z wymogami zawartymi w ogłoszeniu. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego, iż dostarczone składniki umundurowania zostały wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu, Wykonawca przystąpi do dalszej realizacji zamówienia. 7.Dostawa koszul służbowych oraz swetrów typu polar obejmować będzie ich przywóz oraz wniesienie do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w jego siedzibie przy ul. Energetyków 55 w Szczecinie.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 18.33.20.00-5
Dodatkowe przedmioty 18.23.52.00-7

Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca dostarczy koszule służbowe oraz swetry typu polar w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę, wynosi 30 dni.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.ic-szczecin.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani na platformie aukcji i licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji winien wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2.Wymagania techniczne: komputer z systemem operacyjnym Windows/Linux, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, podłączenie do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Licytacja biegnie według czasu podawanego na platformie aukcji i licytacji elektronicznych UZP. 2.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200.00zł. 6.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7.Po zakończeniu licytacji system automatycznie wygeneruje: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 8.Wykonawcy przystępujący do licytacji powinni dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na platformie (Samouczek, Regulamin).

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-07-23 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Celna w Szczecinie, ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin, pok.21

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy na dostawę koszul służbowych oraz swetrów typu polar stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni formularz cenowy zawierający ceny jednostkowe netto za poszczególne składniki umundurowania.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła