Licytacja L-232-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-232-2012 - Środki do dezynfekcji narzędzi i endoskopów

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dział zamówień publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
Adres pocztowy: Niechorska 27
Miejscowość: Gryfice, Kod pocztowy: 72-300
Tel.: 91 384 21 27, Faks: 91 384 21 27
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Numer ogłoszenia w BZP:

311486-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-09-17 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Środki do dezynfekcji narzędzi i endoskopów
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji narzędzi i endoskopów w ilościach zabezpieczających potrzeby SPZZOZ w Gryficach na okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do ogłoszenia pod nazwą PAKIET 1 umieszczonym na stronie internetowej zamawiającego www. medicam.pl. Preparaty opisane w załączniku zależnie do jakiej kategorii zostały zarejestrowane przez producentów muszą odpowiadać przepisom zawartym poniżej: - Prawo farmaceutyczne, - Ustawa o produktach biobójczych, - Rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - Rozporządzenie w sprawie kategorii i grup produktów - o produktach biobójczych i ich przeznaczenia, - Rozporządzenie w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów, - Ustawa o wyrobach medycznych, - Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych różnego przeznaczenia, - Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 24.45.50.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Okres w miesiącach: 12

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do wykazania warunku Zamawiający wymaga wykonania 2 dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem przedmiotu zamówienia o wartości min. 50 000 zł brutto łącznie dla 2 dostaw z podaniem dat wykonania, odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te były wykonane należycie

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi (wymaga się, aby był to wyrób medyczny), należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonane badania, oznaczające, iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach testowych podanych poniżej i odpowiada Normom Europejskim dot. obszaru medycznego ( normy co najmniej fazy II) lub Normom Polskim dot. obszaru medycznego ( normy co najmniej fazy II) lub został przebadany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. - bakteriobójczee (B ) - prądkobójcze (Tbc) - (Mycobacterium tuberculosis lub Mycobacterium avium z Mycobacterium terrae) - grzybobójcze/drożdżobójcze (F) - sporobójcze (S) - Bacillus subtilis, cereus, Clostridium sporogenes - wirusobójcze (V) Polio, Adenovirus. Zamawiający wymaga, aby skuteczność (stężenie, spektrum, czas) działania proponowanych preparatów oprócz ulotek informacyjnych i instrukcji użycia potwierdzone były dokumentami (w języku polskim) z wykonanych badań. Jeśli zaoferowany środek znajduje się na liście NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY nie jest wymagane dołączenie potwierdzeń z wykonanych badań

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.medicam.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę środków do dezynfekcji narzędzi i endoskopów będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia -możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 420.00 zł brutto 7.Wykonawca składając postapienie musi uwzględnić, że na jego wartość składają się wszystkie części pakietu 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto kwotę 83 647.00 zł

Minimalna wysokość postąpienia

420.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-09-05 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice Sekretariat II p. pok. 51

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-09-17 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-09-17 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawiera załacznik nr 5 do ogłoszenia zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła