Licytacja L-232-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest Pol-DrógDS z ofertą o wartości 162000PLN.
Dane zwycięzcy:
Pol-DrógDS - Piotr Zadara, Pol-Dróg Dolny Śląsk S.A.
Polna1
59-216, Kunice


Ogłoszenie o zamówieniu L-232-2017 - Remont drogi w Bieniowicach

Dane zamawiającego


Nazwa: UG Kunice, Gmina Kunice
Adres pocztowy: Gwarna 1
Miejscowość: Kunice, Kod pocztowy: 59-216
Tel.: 768575322, Faks: 768575482
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

549302-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-07-27 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Remont drogi w Bieniowicach

Roboty budowlane

a) ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej o długości 488 mb i powierzchni 1546 m2 b) wykonanie zjazdów na posesję 90 m2, c) uzupełnienie pobocza 488 m2

www.bip.kunice.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na podanej wyżej stronie internetowej, przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wraz z ww. wnioskiem wykonawca winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 2) Wykonawca zobowiązuje się do podania właściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 3) Od wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z Platformy licytacji elektronicznych UZP jest bezpłatne. 4) Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie Platformy licytacji elektronicznych w zakładce Samouczek. 8.3 Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1) Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux podłączony do sieci Internet. 2) Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 8.5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 1.000 zł brutto. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 135 000,00 zł brutto. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8.6. Otwarcie licytacji nastąpi 5 dni po terminie przekazania zaproszeń o godzinie 9:00. 8.7. Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 8.8 Ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostanie przeprowadzona po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków. 8.9 Zamawiający przypisze wykonawców dopuszczonych do udziału w licytacji, korzystając z loginów przekazanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 8.10 Jednocześnie Zamawiający prześle (elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku) zaproszenie do udziału w licytacji wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Pzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. 8.11 Licytacja elektroniczna w przedmiotowym postępowaniu jest licytacją jednoetapową. 8.12 W czasie trwania licytacji wykonawca ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty (postąpienia). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 8.13 Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1) jest rzeczywistą ceną oferty brutto, podaną w złotych polskich (PLN) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do jednego grosza. 2) zawiera wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego, 3) uwzględniająca wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia. 8.14. Licytacja elektroniczna zakończy się, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego w Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 8.15. Po zamknięciu licytacji Zamawiający poda na stronie internetowej Zamawiającego, pod ogłoszeniem o licytacji, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego wybrano, tj. który zaoferował najniższą cenę. 8.16. Zakończenie licytacji elektronicznej stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej.

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-07-20 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-07-27 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2017-07-27 09:09:19

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

posiadają zdolność zawodową. 1) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie: co najmniej 1 zadanie w zakresie budowy porównywalnych odcinków dróg o nawierzchni bitumicznej. 2) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz instalacyjnej w zakresie objętym zamówieniem lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która kierowała przynajmniej jedna robotą budowlaną zakończoną uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 2. Warunki szczegółowe przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm) osoby wykonujące następujące czynności: - pracowników niższego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania i realizacji robót budowlanych, - pracowników fizycznych, wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności w zakresie: a) robót ziemnych, porządkowych i wykończeniowych, Wymagania dotyczące zatrudnienia ww. osób, zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do IDW. Umowa reguluje także: sposób udokumentowania zatrudnienia osób,o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, sankcje z tyt. niespełnienia tych wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


30 dni od przekazania placu budowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie - zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 10.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w jednej lub z kilku z n/w form: - pieniądzu - nr konta Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Kunicach nr 43 8649 1028 2001 0000 0228 0005, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w n/w formach: - wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, - przez ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 10.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy i przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający wniesienie tego zabezpieczenia.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


WZÓR UMOWA NR _____ / /2017 o roboty budowlane, zawarta w dniu _____________________ w Kunicach pomiędzy Gminą Kunice z siedzibą: ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, nr NIP: 691-21-46-015, nr REGON: 390647475, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Zdzisława Tersę - Wójta Gminy przy kontrasygnacie Bożeny Trawińskiej - Skarbnika Gminy, a firmą:................................................. zs. …................................, wpisaną do …………………………….., prowadzonego przez ……………..…………., NIP ….................... REGON …................, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez osoby uprawnione: ……………………………………. – ……………………….………….. . W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez Zamawiającego została zawarta umowa o następującej treści: § 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, polegających na…..........................................................................................................................................................., zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST), zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami szczegółowymi dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 2. Przekazanie placu budowy planowane jest w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową. 3. Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w terminie do trzech dni od daty przekazania placu budowy, a zakończy w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu budowy. 4. Szczegółowy zakres rzeczowy stanowi dokumentacja projektowa, przedmiar robót, oferta Wykonawcy i Informacja dla Wykonawców. Przedmiot umowy musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu placu budowy. 6. Możliwość zmiany umowy została opisana w IDW. § 2 Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 2. Szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych- załącznik nr 2, 3. Informacja dla Wykonawców – załącznik nr 3, 4. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 4. § 3 1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres robót: …............................................................................ …............................................................................ 2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowej umowy zobowiązuje się do powierzenia wykonania wskazanych w ofercie części zamówienia wykazanym w ofercie firmom podwykonawczym, na zasoby których Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi nastąpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia. 5. Zapisy ust. 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 7. Wykonawca przed zawarciem umów z podwykonawcami na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców. 8. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo może wnieść pisemne zastrzeżenia do przedłożonego przez wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany. 9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo wartości większej niż 50.000,00zł. 11. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian. 12. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Wykonawcy. 13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 14. Wykonawca, niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców i dalszych podwykonawców, w umowach z nimi zawartych zapewni, aby zamieszczona została klauzula (klauzule) dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ono uwzględnione w dalszych postanowieniach niniejszej umowy oraz zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w tym za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 16. W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym Wykonawca obowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 17. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) przejęcie terenu budowy, 2) zapewnienie wykwalifikowanych pracowników do realizacji przedmiotu umowy, 3) zachowywanie szczególnych warunków ostrożności i stosowania zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP przy realizacji prac, 4) umożliwianie wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego oraz przedstawicielom innych organów, uprawnionych do kontroli miejsca budowy, 5) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie zbędnych materiałów (odpadów, śmieci), 6) usuwanie materiałów z rozbiórki poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy o odpadach, 7) uporządkowanie, po zakończeniu robót, na swój koszt terenu budowy, montażu i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu umowy, 8) poniesienie wszelkich kosztów z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, 18. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 1) przekazanie terenu budowy, 2) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia. 19. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie wykonywanych prac wraz z odpowiedzialnością cywilną Wykonawcy za szkody wobec osób trzecich. 20. W przypadku nie okazania w terminie 7 dni od podpisania umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu zawartej umowy ubezpieczenia, Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy lub dokona ubezpieczenia o którym mowa w ust. 19 niniejszej umowy w imieniu Wykonawcy, a koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku przedłużenia realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów ubezpieczeniowych uwzględniających zmianę terminu realizacji umowy. 21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na przekazanym terenie, aż do chwili podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy. 22. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich ustaleń z Zamawiającym. Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą techniczną oraz doświadczeniem Wykonawcy. 23. Materiały, o których mowa w ust. 22 niniejszej umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie o wyrobach budowlanych i ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 24. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 25. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz inne dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 26. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o: 1) konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 2) niezwłocznie o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. 27. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 28. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.) osoby wykonujące następujące czynności: 1) pracowników niższego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania i realizacji robót budowlanych, 2) pracowników fizycznych, wykonujących w trakcie realizacja przedmiotu zamówienia czynności w zakresie: a) robót ziemnych, porządkowych i wykończeniowych, 29. Wykonawca na 5 dni przed przekazaniem placu budowy jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 28. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Zamawiający nie przekaże placu budowy do momentu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 30. W przypadku zmiany osób, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w ust. 29, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego oświadczenia. Zmiana oświadczenia, o którym mowa w ust. 29 nie wymaga aneksu do umowy. 31. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 4 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie o którym mowa w ust. 29, wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 32. W przypadku ujawnienia, w jakikolwiek sposób, niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 28, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osób lub osoby, których dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ujawnienia uchybienia i do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zatrudnienie powyższych osób lub osoby na umowę o pracę, tj. oświadczenie o którym mowa w ust. 30. 33. Zapisy ust. 28 – 32 stosuje się w wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. W przypadku realizacji robót przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców do zapisów umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami należy wprowadzić zapisy ust. 28-33 przedmiotowej umowy. § 4 1. Za prawidłowo wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się wstępne, maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe, określone na podstawie cen jednostkowych podanych w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy i planowanej ilości wykonanych robót, z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Wstępne, maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą netto: …......... (słownie: ….........) plus należny podatek VAT 23% …..... (słownie: ….............) co łącznie daje kwotę brutto: …..............................zł (słownie: ……………… ). 3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie określona po wykonaniu robót na podstawie obmiaru, szkiców geodezyjnych oraz kosztorysów powykonawczych, zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami § 7 oraz po sporządzeniu protokołu końcowego, przy czym wynagrodzenie to nie może przekroczyć wynagrodzenia określonego w ust. 2. 4. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu) oraz narzuty kosztów pośrednich i zysku wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 5. Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres robót określonych niniejszą umową. O ograniczeniu zakresu robót Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. W przypadku ograniczenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót. Wartość ta będzie ustalana według kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy. 6. W przypadku dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2) , pkt 3) i pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przyjmuje się następujące zasady postępowania: 1) rozpoczęcie wykonania robót wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) w wyniku zaistnienia przesłanek o których mowa w art.144 ust 1 pkt 2) , pkt 3) i pkt 6) ustawy pzp może nastąpić po podpisaniu przez strony aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie; 2) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1) będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez osoby upoważnione do reprezentowania Stron umowy. 3) podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie robót w wyniku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art.144 ust 1 pkt 2), pkt 3) i pkt 6) ustawy pzp, wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (zamówienia podstawowego), będzie kosztorys powykonawczy opracowany na podstawie cen jednostkowych nie wyższych od przedstawionych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy lub sposób określony w ust. 6 pkt 4. 4) w przypadku gdy wystąpią roboty, dla których w Ofercie wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy nie przedstawiono cen jednostkowych, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem założeń, o których mowa w ust. 6 pkt 5). Roboty te zostaną rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót określonych na podstawie książki obmiarów oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego cen jednostkowych. Przedmiotowy szczegółowy kosztorys dodatkowy stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa powyżej. 5) Szczegółowy kosztorys dodatkowy, o którym mowa w ust. 6 pkt 4), zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: a) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w Katalogach nakładów rzeczowych (KNR), a w przypadku katalogów dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku w województwie dolnośląskim. b) dla określenia ceny jednostkowej robót zastosowane będą wskaźniki cenotwórcze Rg, Z, Kp, Kz nie wyższe niż zastosowane w ofercie; c) dla określenia cen materiałów i sprzętu zastosowane będą ceny materiałów nie wyższych od przedstawionych w ofercie, a w przypadku braku cen materiałów i sprzętu w kosztorysie ofertowym przyjmowane będą średnie ceny wg. wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania kalkulacji. W przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD rozliczenie materiałów i sprzętu nastąpi na podstawie faktur zakupu lub cen obowiązujących na rynku w woj. dolnośląskim. 7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót. 8. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej na 7 dni przed datą wymagalności wynagrodzenia na jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót o zapłacie na ich rzecz przez Wykonawcę pełnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres zamówienia, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót oraz pisemny dowód rozliczenia (potwierdzenie zaksięgowanego przelewu bankowego), świadczący o zapłacie na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót przez Wykonawcę pełnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres zamówienia. 9. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający jest uprawniony wstrzymać zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót, tytułem zabezpieczenia na wypadek roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót o zapłatę wynagrodzenia, które mogą być zgłoszone wobec Zamawiającego. 10. W przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 8, bądź złożenia tylko części dokumentów, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za ten zakres zamówienia, który został zrealizowany przez Wykonawcę osobiście oraz przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót, którzy złożyli dokumenty o których mowa w ust. 8. 11. Strony zgodnie ustalają, że wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 9 zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur Wykonawcy w części dotyczącej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót obciążają Wykonawcę. 12. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 k.c. i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty będącej przedmiotem jego żądania. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co wyraża on zgodę. 14. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o otrzymanym od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót żądaniu zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego takiej informacji. § 5 1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień przerwy, d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 za każdy taki stwierdzony przypadek; e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 za każdy taki stwierdzony przypadek; f) za brak zmiany terminu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 za każdy taki stwierdzony przypadek; g) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcą - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 za każdy taki stwierdzony przypadek; h) za nieprzedłożenie, w terminie 4 dni od daty pisemnego wezwania, oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust 29 przedmiotowej umowy lub jego aktualizacji, o której mowa w § 3 ust. 30 przedmiotowej umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 za każdy taki stwierdzony przypadek; i) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie kopii umów o pracę, o których mowa w § 3 ust. 31 przedmiotowej umowy - w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych) za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę w/w dokumentów. j) ujawnienie przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności, o których mowa w § 3 ust 28 przedmiotowej umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 za każdy taki stwierdzony przypadek; k) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 . 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) za opóźnienie w dostarczeniu projektu technicznego - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu umownego na dostarczenie projektu, b) za opóźnienie w przekazaniu terenu robót - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 z wyłączeniem § 12 ust. 1 ppkt 1 lit a). 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 4. Jeżeli Wykonawca wykona czynności określone umową w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 5. Kary umowne należne Zamawiającemu będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego, w terminie 7 dni od jego doręczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. § 6 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy. 2. Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi …………….………, licząc od daty odbioru końcowego, zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy. Okres rękojmi upływa wraz z okresem gwarancji. § 7 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi po wystawieniu faktury końcowej i obejmować będzie wykonane roboty. Wynagrodzenie określone w fakturze końcowej płatne będzie w terminie do 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi w ust 3. 2. W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia posługuje się podwykonawcami, do każdej z faktur obejmującej kwotę należną podwykonawcom Wykonawca dołącza pisemne oświadczenie podwykonawców o zapłacie na ich rzecz przez Wykonawcę pełnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robót, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawców za wykonane przez nich roboty oraz pisemny dowód rozliczenia z podwykonawcami (potwierdzenie zaksięgowanego przelewu bankowego), z którego wynika, że podwykonawcy otrzymali wszystkie kwoty należne im z mocy wcześniejszych faktur przejściowych, pomniejszone o odpowiednie potrącenia z tytułu kwot zatrzymanych. 3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bez wad, podpisany przez Strony oraz kosztorys zatwierdzony przez inspektora nadzoru . 4. W ramach niniejszej umowy Nabywcą jest Gmina Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, NIP 691-21-46-015. Faktury należy wystawić na: Nabywca : Gmina Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, NIP 691-21-46-015, Odbiorca: Urząd Gminy Kunicach, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice. 5. Wykonawca naliczy do faktury końcowej podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu jej wystawienia. Wykonawca przy wystawianiu faktury VAT będzie w jej treści uwzględniał niżej wymienione oznaczenia. 6. Regulowanie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi bezpośrednio z konta Urzędu Gminy:………………………………………………………………. nr: ………………………………………………………………………………………………………na konto Wykonawcy nr ………………………………………………………………………………………………………………………., podane na fakturze. 7. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT. 8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP .................................. 9. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego. 10. Za nieterminowe płatności w stosunku do terminów płatności określonych umową Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. § 8 1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany przedmiot umowy. 2. Wykonawca obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowość do odbioru. Inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru w terminie 7 dni. Od potwierdzenia gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru, zależą dalsze czynności związane z odbiorem. 3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty, w której inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru Zamawiającemu. Czynności odbioru trwają do 7 dni. Wykonawca na rozpoczęcie czynności odbiorowych przedkłada operat powykonawczy (dokumentacja przygotowana w sposób estetyczny, umożliwiająca bezproblemowe z niej korzystanie – wszystkie części składowe powinny być spięte), zawierający: 1) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą inwestycji z dokonanym wpisem do ewidencji geodezyjnej (oryginały map) lub potwierdzenie złożenia pomiaru powykonawczego wykonanego obiektu w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Legnicy, 3) protokoły odbiorów technicznych, 4) atesty i aprobat technicznych podstawowych materiałów użytych do inwestycji, 5) kart gwarancyjnych DTR, 6) wykaz wszystkich właścicieli nieruchomości wraz z oświadczeniami o uporządkowaniu terenu, 7) wszystkie inne potrzebne dokumenty. 4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad i usterek. 5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może usunąć wady i usterki własnym staraniem na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i co nie ma wpływu na roszczenie gwarancji i rękojmi. 6. Uprawnienia wynikające z ust. 5 mają zastosowanie także po dokonaniu czynności odbioru, jako uprawnienia z tytułu rękojmi. 7. Roboty budowlane uważa się za wykonane w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3, jeśli przed jego upływem Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru, a inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór ostateczny. 9. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych oraz termin ostatniego przeglądu przed upływem terminu gwarancji i rękojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie gwarancji i rękojmi. 10. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi i ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy usunie wady. Zamawiający nie traci prawa gwarancji i rękojmi. 11. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zakres robót zrealizowany przez podwykonawców podlega odbiorom częściowym i końcowemu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu odbioru przez odpowiedniego inspektora nadzoru. § 9 Przelew wierzytelności wymaga zgody drugiej strony, wyrażonej na piśmie. § 10 1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie: …………….………. tel. …………………………., który działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane i uprawniony jest w szczególności do: 1) reprezentowania Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji ze SST, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru wykonanych robót i przekazywania ich do użytkowania, 4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie później, niż 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby za wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności nadzwyczajnych (np. śmierć, ciężka choroba). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikająca z braku kierownika budowy/robót, będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………. tel. …......................………….. 5. Ustanowiony kierownik budowy oraz kierownicy robót działają w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane. § 11 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy w następującej formie (formach): ………………………………. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujących terminach i wysokościach: 1) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze robót, 2) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po terminie rękojmi. 3. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, zostanie ono zdeponowane na rachunku nr …………………………………………….. w ……………………., a zwrotowi będzie podlegać kwota wniesionego zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 4. W przypadku, gdy w czasie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż umowa nie jest zabezpieczona jak powyżej, może oprócz przysługującego mu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, potrącić z wynagrodzenia kwoty odpowiadające wysokości zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. § 12 1. Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i tytułu XV Kodeksu cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości Wykonawcy, c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, d) przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 14 dni, e) w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 14 dni, f) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości przedmiotowej umowy; g) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę określonego w umowie pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty wystawionego na piśmie. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 3. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przyszłość. 4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obciąża tę stronę umowy z przyczyn której odstąpiono od umowy, 3) rozliczenie za zrealizowany zakres robót, wynikający z protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, nastąpi na podstawie kosztorysu, sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe określone w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robót opracowaną zgodnie z zapisami § 4 ust. 5 umowy. Przedmiotowa kalkulacja podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 4) po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji Zamawiający przejmie teren budowy pod swój nadzór. Z czynności tej strony sporządzą protokół. § 13 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 14 Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd siedziby Zamawiającego. § 15 Umowę niniejszą oraz załączniki wymienione w § 2 sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego a 1 egz. dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła