Licytacja L-233-2010

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-233-2010 - Zakup akcesoriów i materiałów komputerowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-916
Tel.: 22 694-45-06, Faks: 22 694-52-68
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

223048 - 2010

Termin otwarcia licytacji:

6 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup akcesoriów i materiałów komputerowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa akcesoriów i materiałów komputerowych dla Ministerstwa Finansów, wraz z dostawą oraz rozładunkiem i przemieszczeniem do pomieszczeń magazynowych zamawiającego. Szczegółowy opis parametrów technicznych akcesoriów i materiałów komputerowych zamieszczony jest na stronie zamawiającego - Załącznik Nr 5- Opis przedmiotu zmówienia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.23.00.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie dostarczony w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie składania wniosków tj. do 04-08-2010 r. do godziny 12:00. 2. Ustala się wadium w wysokości 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy zł) 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 5. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów: 78 1130 1017 0200 0000 0013 7228. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do wniosku. Wymagane jest doręczenie oryginału dokumentu, a w przypadku wpłaty pieniężnej - kopii dowodu wykonanej operacji

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, w szczególności wykażą się udokumentowaną realizacją co najmniej dwóch dostaw akcesoriów lub materiałów informatycznych, o wartości każdej dostawy nie mniejszej niż 300 000 zł

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potwierdzenie wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 425 000 zł.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.mf.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. 1.4. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC, - system operacyjny Windows /Linux, - przeglądarka internetowa MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej lub Firefox 2.0 lub wyższa. 3. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych, za wykonanie całego zamówienia wraz z dostawą. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5. W trakcie licytacji elektronicznej system aukcyjny na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w tej licytacji, a także cenach złożonych przez nich ofert. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 530 700 zł.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-08-09 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, Departament Finansów Resortu, pok. 406

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

6 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 10:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4 zamieszczony na stronie Zamawiającego - www.mf.gov.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć w zamkniętej kopercie wyraźnie oznaczonej napisem „Zakup akcesoriów i materiałów komputerowych”, wg - Załącznika Nr 1 i wraz z Załącznikiem Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy, Załącznikiem Nr 3 – Wykaz wykonanych dostaw i dokumenty potwierdzające że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca może złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz inne wymagane oświadczenia na formularzach sporządzonych przez siebie pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie co najmniej treści formularzy sporządzonych przez Zamawiającego i nie będzie z nią sprzeczna. 2.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia należy opieczętować /pieczęć powinna zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy/ oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy, w przypadku nieczytelnego podpisu należy opatrzyć go pieczątką imienną zawierającą co najmniej imię i nazwisko osoby składającej podpis. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy /wskazane we właściwym dla Wykonawcy rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej/. W przypadku podpisania ww. dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty. 3.Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 4.Wszystkie załączniki dostępne są na stronie Zamawiającego. 5.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Tamara Brzezińska-Piotrowska – tel. 22 694-36-08, fax 22 694-49-25, e-mail: Tamara.Brzezinsk-Piotrowska@mofnet.gov.pl; Przemysław Dobrowolski – tel. 22 694-48-04, fax: 22 694-58-90, e-mail: Przemyslaw.Dobrowolski@mofnet.gov.pl.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła