Licytacja L-233-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-233-2011 - Dostawa sprzętu komputerowego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: egrabiarz, Gmina Piekary Śląskie
Adres pocztowy: Bytomska 84
Miejscowość: Piekary Śląskie, Kod pocztowy: 41-940
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

253143 - 2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-10-13 10:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest następujący sprzęt komputerowy: Komputer PC - 15 sztuk ; Monitor LCD- 18 sztuk ; Zasilacz bezprzerwowy UPS- 15 sztuk ; Notebook konfiguracja 1 - 1 sztuka ; Notebook konfiguracja 2 - 5 sztuk ; Drukarka laserowa, monochromatyczna A4 - 2 sztuki ; Drukarka laserowa, kolorowa A4, LAN- 1 sztuka ; Drukarka laserowa, monochromatyczna A4 LAN - 7 sztuk ; Stacja dokująca na dyski twarde 2,5 oraz 3,5 - 4 sztuki ; Dysk twardy 1 - 4 sztuki ; Dysk twardy 2 - 15 sztuk ; Dysk twardy - 4 sztuki ; Pamięć RAM - 10 sztuk ; Zasilacz uniwersalny do notebooka 2 sztuki ; Skaner - 2 sztuki ; Karta sieciowa - 6 sztuk ; Wentylator na procesor - 4 sztuki ; Przełącznik sieciowy 8 portowy - 6 sztuk; Przełącznik sieciowy 48 portowy - 1 sztuka; Urządzenie monitorująco-raportujące warunki klimatyczne - 2 sztuki; WAN VPN Router - 3 sztuki; Zasilacz ATX - 10 sztuk; Podstawka pod notebook - 4 sztuki; Nagrywarka DVD/CD - 4 sztuki; Pamięć RAM do notebooka - 4 sztuki; Projektor - 1 sztuka; Mysz USB - 10 sztuk; Tablet 10 cali - 1 sztuka; Tablet 7 cali - 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego www. bip.piekary.pl w zakładce przetargi. Maksymalna cena brutto za całość zamówienia (cena wywoławcza): 100 000 zł
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.20.00.00-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
21 dni od daty podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
-

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.piekary.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych UZP (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINu zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Postąpienia należy składać od kwoty 100 000 zł. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk lista postąpień (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk złóż postąpienie. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk złóż. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia. MINIMALNA WARTOŚĆ POSTĄPIENIA: 500,00 zł. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). Licytacja zakończy się 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-10-03 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Piekary Śląskie - Biuro Zamówień Publicznych, pok. 218, ul. Bytomska 84, Piekary Śląskie 41-940

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-10-13 10:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-10-13 10:53:11

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

-

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zawarta między Gminą Piekary Śląskie a Dostawcą, który podejmuje się dostawy sprzętu komputerowego zgodnie z wylicytowaną ofertą. Dostawca oświadcza, że jego oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wynagrodzenie netto, wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy oraz wykaz cen jednostkowych dostarczonego sprzętu. Dostawca udziela 2-letniej gwarancji na sprawne działanie dostarczonego sprzętu liczonej od dnia bezusterkowego odbioru sprzętu. Ewentualną awarię lub ujawnienie się wad lub usterek zamawiający zgłasza dostawcy drogą telefoniczną, faksową lub elektroniczną. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia awarii, wad, usterek w siedzibie zamawiającego w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. Gdy usunięcie to będzie możliwe tylko w warunkach warsztatowych, dostawca z zachowaniem w/w terminu przetransportuje sprzęt do miejsca naprawy i z powrotem na własny koszt. Dostawca ponosi odpowiedzialność za naprawiany sprzęt w fazie jego demontażu, transportu, naprawy i ponownego montażu w siedzibie zamawiającego. Po dokonaniu 3 kolejnych napraw gwarancyjnych, nie usuwających ostatecznie awarii, wady lub usterki, dostawca nieodpłatnie wymieni wadliwy sprzęt na nowy, wolny od wad, o takich samych lub lepszych parametrach w terminie wskazanym przez zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnej utylizacji zużytego sprzętu komputerowego zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w zakresie odpowiadającym rodzajowi i ilości sprzętu dostarczonego w ramach niniejszej umowy. Sprzęt przeznaczony przez zamawiającego do utylizacji zostanie przekazany dostawcy w siedzibie zamawiającego na podstawie odpowiedniego protokołu. Dostawa sprzętu do siedziby zamawiającego odbędzie się do 21 dni od daty zawarcia umowy. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczające 14 dni upoważnia zamawiającego do odstąpienia od umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury vat, a podstawą jej wystawienia będzie protokół bezusterkowego odbioru całości przedmiotu zamówienia. Termin płatności wynosi 30 dni od daty wpływu faktury vat do siedziby zamawiającego. Kary umowne: za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 0,3 procent od wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia; za opóźnienie w usunięciu awarii, wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 procent wartości brutto niesprawnego urządzenia za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie; z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie dostawcy w wysokości 10 procent od wartości wynagrodzenia brutto. Kary umowne podlegają sumowaniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda rzeczywista przewyższy wartość zastrzeżonych kar umownych. Przedstawiciele stron posiadają umocowanie prawne do skutecznego podpisania umowy. Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła