Licytacja L-233-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-233-2014 - Budowa kanalizacji i wodociągu w Gminie Izbica

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Izbica, Gmina Izbica
Adres pocztowy: Gminna 4
Miejscowość: Izbica, Kod pocztowy: 22-375
Tel.: 84 6183034, Faks: 846183049
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

246014-2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-08-26 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji i wodociągu w Gminie Izbica
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
„Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miejscowości Izbica – IV etap. Kanalizacja podciśnieniowa – etap IV jest częścią systemu kanalizacji podciśnieniowej odprowadzającej ścieki z terenu Izbicy do oczyszczalni ścieków. Projektowane kolektory podciśnieniowe zlokalizowano w chodnikach, poboczach oraz w jezdniach. Charakterystyka inwestycji: - kolektory podciśnieniowe z rur: PE 160 mm L= 1590,0 m, PE 125 mm L=1087 m, PE 110 mm L= 96 m, PE 90 mm L= 489 m. Łącznie L= 3262 m - rurociągi grawitacyjne średnica 200 PVC S łączna długość L= 493 m, - rurociągi grawitacyjne średnica 160 PVC S łączna długość L= 1041m, - przyłącza grawitacyjne średnica 160 PVC N łączna długość L= 833 m, - studzienki zbiorczo – zaworowe żelbetowe o wymiarach 1,0x1,0x2,05m (2,55m) wyposażone w zawór podciśnieniowy ISEKI dz. 90 mm – 61 szt., - studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego średnica 400 mm, na sieci – 110 kpl. - studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego średnica 400 mm, na przyłaczach – 57 kpl - ilość podłączonych posesji 110 szt. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla miejscowości Wólka Orłowska. Sieć zostanie wykonana dla trzech posesji i zostanie podłączona do istniejącego wodociągu PVC dn 110. Na sieci należy wykonać jeden hydrant ppoż nadzienny Dn 80 mm. Wodociąg przekracza rzekę Wolicę. Sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur polietylenowych PE 100 wg SDR 17 PN 10. Długość sieci DN Dn 90 PE -225 mb. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1- 3 Prawa zamówień publicznych, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, „równoważne opisywanym” Towary/materiały/urządzenia/rozwiązania równoważne w stosunku do towarów/materiałów/ urządzeń/rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej za pomocą wskazań określonych w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych to towary/materiały/urządzenia/ rozwiązania o parametrach technicznych równych lub lepszych niż określone w dokumentacji przetargowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, przedmiar robót) został określony szczegółowo w Załączniku do ogłoszenia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.13.00-8
Dodatkowe przedmioty 45.23.21.50-8

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 15 maja 2015

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji zostaną poinformowani o konieczności złożenia wadium przed składaniem ofert. Ustala się wadium w wysokości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł) w formie określonej w art. 45 ust.6 Ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium musi zostać złożone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu otwarcia licytacji.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości sieci minimum 3000 metrów w ramach jednej umowy-kontraktu.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca w ofercie musi wskazać osobę przewidzianą do pełnienia funkcji: - Kierownika robót sanitarnych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnymi (jeżeli dotyczy) - minimum 1 osoba,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykaz musi potwierdzać wykonanie conajmniej 1 zadania polegającego na budowie, kanalizacji sanitarnej o łącznej długości sieci minimum 3000 metrów w ramach jednej umowy-kontraktu. Do wykazu należy dołączyć dowody wykonania conajmniej 1 zadania polegającego na budowie, kanalizacji sanitarnej o łącznej długości sieci minimum 3000 metrów w ramach jednej umowy-kontraktu. Zamawiający nie wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są: 1) poświadczenie lub 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie na poniższych warunkach: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy; b) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. c) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót; d) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron; e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Termin związania ofertą

30 dni od dnia składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.ugizbica.bip.e-zeto.eu

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 50.000 zł brutto. 7. Zamawiający określił cenę w kosztorysie inwestorskim na kwotę brutto 2.574.490,41 zł 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

50000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-08-12 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Gmina Izbica ul. Gminna 4, 22-375 Izbica, Sekretariat pokój 101

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-08-26 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-08-26 10:59:24

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpiecze¬nia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): a) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię¬biorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego pn. ……………………………. 2. Podstawę zawarcia Umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 3. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty: a) Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwana dalej „STWiORB”); b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; c) Oferta Wykonawcy z dnia .................... d) Gwarancja Jakości – załącznik nr 1 do niniejszej umowy. § 2 1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) oraz wymaganiom określonym w STWiORB. 3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2. 4. Materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami). 5. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania powinny być przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru (Przedstawiciela Zamawiającego). § 3 1. Jako nadzorującego realizację obowiązków umownych, Zamawiający wyznacza Inspektorów Nadzoru: ……………………………………………………………….………... 2. Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 3. Osoby wskazane w ust. 1 działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby (osób) wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 5. Termin przekazania terenu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inspektora następujących dokumentów: a) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, b) Kopie uprawnień budowlanych i dokumenty potwierdzające przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla Kierowników robót, 6. Nieprzedłożenie w/w dokumentów w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru skutkować będzie opóźnieniem w przekazaniu terenu budowy, będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. § 4 1. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. 2. Przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowym. 3. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy ustal się z dniem przekazania terenu budowy. 4. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się do dnia 15.05.2015r. Przez wykonanie przedmiotu Umowy należy rozumieć wykonanie robót oraz pisemne zgłoszenie ich do odbioru ostatecznego przez Wykonawcę. 5. Odbiór ostateczny robót będzie dokonany po ich wykonaniu i zgłoszeniu gotowości. Rozpoczęcie czynności odbiorowych rozpocznie się w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 6. Przed odbiorem ostatecznym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. § 5 1. Za wykonanie Umowy w zakresie ustalonym w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: netto w wysokości: ........................ zł, podatek VAT ....%: ........................ zł. brutto w wysokości: ............................... zł. /słownie: ....................................................................................................../ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynika ze złożonej przez Wykonawcę oferty i zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy. § 6 1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5 Umowy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót podlegających, zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, odbiorowi częściowemu według poniższych zasad: - 50% wartości (z oferty Wykonawcy) wykonanych robót nie wcześniej niż w marcu 2015r., - 50% wartości (z oferty Wykonawcy) wykonanych robót po całkowitym zakończeniu robót 2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania, pod rygorem zapłaty ustawowych odsetek. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 6. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. § 7 Do obowiązków Wykonawcy należy: a) ustanowienie Kierownika Budowy oraz kierowników robót branżowych, b) właściwe oznakowanie terenu robót, c) wykonywanie robót w sposób nie powodujący nadmiernych utrudnień dla osób korzystających z terenów sąsiadujących posesji, d) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB, e) przedłożenie Inspektorowi nadzoru aprobat technicznych lub aktualnych świadectw dopuszczenia na materiały przeznaczone do wykonania robót zgodnie z STWiORB. f) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, g) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, h) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami STWiORB, i) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, j) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB, k) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, l) przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie. § 8 1. Wykonawca zapewni wykonanie robót i kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru zgodnie z § 3 ust. 5 lit. c). Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym. 2. Wykonawca ustanawia: Kierownika robót sanitarnych ………………………………………………….. 3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami/ budową którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. § 9 Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy. § 10 1. Wszystkie odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB. 2. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. § 11 1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ sam, za wyjątkiem następującego zakresu: ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________, który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów, w tym podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w Ofercie, bez zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 4; 3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy. 5) umowa nie zawiera cen z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione w § 3 ust. 1. 5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączeniu nie podlegają umowy o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 12.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 16.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 18.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy, a także będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych. 20.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/usługodawców/ dostawców jak za swoje własne. § 12 1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą Umową. 2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: a) roboty objęte Umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z przeprowadzeniem robót – wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wysokość wynagrodzenia brutto określona w § 5 ust. 1, b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych – wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż 500 000,00 zł na jedno zdarzenie, niezależnie od ilości zdarzeń. 3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody z ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej działalności. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 4. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i następnie na każde żądanie Inspektora. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. § 13 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot Umowyna okres 3 lat, początek gwarancji w dniu następnym po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego robót. 2. Warunki gwarancji określono w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy p.n. Gwarancja Jakości. § 14 1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następującej wysokości: 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie przeglądu w okresie gwarancji, odbiorze w okresie rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczanego przez Zamawiającego, c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót bez zgody Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 30 dni – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień przerwy, d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, e) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub podwykonawca/usługodawca/dostawca wskazany przez Wykonawcę w Umowie – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, f) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót branżowych będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji, h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia tej umowy Zamawiającemu, i) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto, j)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% wartości tej umowy. 1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego innych niż określone w § 15 ust. 1 lit. h), w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. Zamawiający potrąci należną mu karę umowną z dowolnej należności (faktury) przysługującej Wykonawcy. 3. W przypadku szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. § 15 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: a) Wykonawca nie przedłożył Inspektorowi nadzoru w wymaganym terminie stosownych dokumentów wymienionych w § 3 ust. 5, b) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 4 ust. 3, c) Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, d) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy, e) Wykonawca powierzył realizację Umowy podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy bez dokonania czynności, o których mowa w niniejszej umowie, f) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1. g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, OST i STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub Umową, h) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, i) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, – w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o powyższych okolicznościach, nie później niż do dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: – Wykonawca: a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, b) zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, c) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 litera b) – Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, d) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. – Zamawiający, obowiązany jest do: a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, b) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy. § 16 1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej, tj. kwotę ……….. (słownie złotych:……….…………) 2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie ………………… 3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. § 17 1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego. 2. Poza przypadkami określonymi w innym miejscu niniejszej Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie na poniższych warunkach: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy; b) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. c) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót; d) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron; e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 18 1. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych stron. Załącznik nr 1 do umowy GWARANCJA JAKOŚCI Sporządzona w dniu: ………………………. r. 1. Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): …………………………………….. będący Wykonawcą Umowy. 2. Uprawniony z tytułu Gwarancji Jakości: Gmina Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica 3. Umowa nr ……………………………….., zwana w dalszej treści „Umową”. 4. Przedmiot Gwarancji Jakości obejmuje całość robót i dokumentów Wykonawcy objętych przedmiotem zamówienia p.n. ………………………………………………..”, określonych w Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią. 5. Data odbioru ostatecznego: ……………………..r. Warunki Gwarancji Jakości 1. Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego że wykonany przez niego przedmiot Umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniami Wykonawcy, o których mowa w Umowie, a także z najlepszą wiedzą Gwaranta. 2. Poprzez niniejszą Gwarancję Jakości Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w Umowie, w szczególności za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonane roboty na okres 3 lat, początek gwarancji w dniu następnym po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego robót. 4. Bieg terminu Gwarancji Jakości rozpoczyna się: a) w dniu następnym licząc od daty odbioru ostatecznego (podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego Robót), b) w przypadku wad – w dniu następnym licząc od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy, c) dla wymienianych materiałów i urządzeń – z dniem ich wymiany. d) w przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji dla tych elementów biegnie na nowo od chwili protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad lub wykonania robót 5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości także po terminie określonym w punkcie 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 6. Termin usuwania wad wynosi: a) natychmiast w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu przekazanym Wykonawcy o innych zaistniałych wadach. 7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca. 8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia Wady natychmiast bądź w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady. 10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem wad. 11.Gwarant, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do wykonywania uprawnień z Gwarancji Jakości przysługującej Gwarantowi wobec Producentów Urządzeń, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców. 12.O każdej Wadzie Zamawiający powiadomi telefonicznie Gwaranta, a następnie potwierdzi zgłoszenie faksem oraz pocztą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również faksem oraz pocztą elektroniczną do Zamawiającego. 13. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 14. Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym dokumencie Gwarancji Jakości. 15. O zmianach w danych adresowych, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 16. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 18. Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy. 19. Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisy i pieczęcie w imieniu Wykonawcy: Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz kosztorys robót (przynajmniej w formie tabeli elementów scalonych)wraz z harmonogramem prowadzenia robót.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Gmina Izbica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie - PROW 2007-2013

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła