Licytacja L-233-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-233-2016 - Remont węzła V piętro

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Wydział ds. Zamówień Publiczn, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Adres pocztowy: Mogilska 109
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 31-571
Tel.: 12/ 61-54-862, Faks: 12/ 61-54-887
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

324056

Termin otwarcia licytacji:

2016-10-31 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont węzła V piętro
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Tak
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem robót budowlanych jest kompleksowy remont węzłów sanitarnych na V piętrze w budynku „A” KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie z podziałem na damski/męski zgodnie z załączonymi rysunkami. Opis i zakres prac:  rozbiórkowe: dotyczy istniejących ścianek działowych, okładzin ściennych i podłogowych, urządzeń sanitarnych, instalacji wod-kan oraz elektrycznej wraz z osprzętem, demontaż grzejników radiatorowych;  budowlane: wykonanie nowych ścianek działowych, ścianek systemowych aluminiowych z prześwitem nad podłogą, wykonanie izolacji z płynnej foli i taśmy, wykonanie nowych wylewek podłogowych, tynków ścian, wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych z płytek, obłożenie płytkami parapetów okiennych oraz blatu pod umywalkę , wykonanie blatu z płyty OSB zamocowanej na konstrukcji wsporczej, wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego z płyt z włókien mineralnych 60 x 60, wykonanie ścianek płyt g-k maskujących konstrukcję typu geberit;  instalacyjne: w zakresie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z osprzętem, wymiana grzejników c.o. Uwaga: Z uwagi na to, że planowane roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie należy w trakcie ich wykonywania dołożyć staranności, aby nie zakłócać jego normalnego funkcjonowania, zachować szczególny porządek w rejonie wykonywanych prac oraz warunki bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Prace będą prowadzone przy wyłączonych z eksploatacji przedmiotowych węzłach sanitarnych. W czasie prowadzenia prac remontowych zatrudnieni pracownicy będą korzystać z węzłów sanitarnych dostępnych na niższych kondygnacjach. W trakcie prowadzenia remontu należy wydzielić strefę niedostępną dla pracowników komendy poprzez wywieszenie odpowiednich informacyjnych tablic i taśm ostrzegawczych, jak również poprzez zamykanie drzwi na klucz po zakończonej w danym dniu pracy. Przed przystąpieniem do demontażu instalacji wodnej należy zamknąć dopływ wody, a przy demontażu instalacji elektrycznej odciąć dopływ zasilania. Przy pracach należy korzystać wyłącznie ze sprawnego sprzętu, narzędzi i urządzeń posiadających właściwe zabezpieczenia. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów, urządzeń równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z drukiem „OFERTA” przedstawić oferowane materiały, urządzenia lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik Nr 12 (załącznik dostępny na stronie internetowej Zamawiającego - http://malopolska.policja.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne ). 3. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. 4. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.33.20.00-3
45.33.11.00-7
45.31.00.00-3

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 16.12.2016 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, groszy 00/100). 2. Wadium można wnieść w następujących formach: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: O/O NBP Kraków Nr 31101012700055841391201000 – z dopiskiem „Wadium w licytacji elektronicznej – Nr sprawy: ZP-98/2016”, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP, Kraków, ul. Mogilska 109, I piętro, pokój 101B, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do wniosku. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania wniosków. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy wniosku akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona z postępowania.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia (o wartości nie niższej niż na kwotę 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych) każde, polegające na budowie/przebudowie/remoncie budynku/pomieszczeń w branżach: ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do wniosku: • oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 4 do OGŁOSZENIA; • wykazu robót stanowiącego załącznik Nr 8 do OGŁOSZENIA

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dlatego też Wykonawca musi wykazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: • co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, • co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, • co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacyjnych, grzewczych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do wniosku: • oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 4 do OGŁOSZENIA; • wykazu osób stanowiącego załącznik Nr 9 do OGŁOSZENIA

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia (o wartości nie niższej niż na kwotę 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych) każde, polegające na budowie/przebudowie/remoncie budynku/pomieszczeń w branżach: ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, tylko w przypadkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a która spowodowałaby, że świadczenie stałoby się niemożliwe. 3. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartych w umowie. W szczególności zmiany mogą dotyczyć przedmiotu zamówienia, harmonogramu prac, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, osób odpowiedzialnych za realizację umowy, gdy: 1) nastąpiła zmiana przepisów prawnych w tym zmiany stawki podatku VAT, 2) nastąpiły sytuacje niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy, w tym terminu wykonania. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej. 3) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, nie powodujących zmiany przedmiotu umowy; 4) nastąpiła zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego; 5) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 6) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania zamówienia danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, 7) nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany treści umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 PZP, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”, 8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), 9) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy. 10) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego, 11) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 12) wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju. 4. W przypadku dokonywania zmiany treści umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP ustala się następujące zasady postępowania: 1) rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP może nastąpić po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 2) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokół konieczność, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP. 3) Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP będzie kosztorys ofertowy szczegółowy przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej. 4) Kosztorys ofertowy szczegółowy, o którym mowa w pkt 4) powyżej zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: a) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie ofertowym szczegółowym, o którym mowa w pkt 4) powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym szczegółowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, b) Dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w kosztorysie szczegółowym ofertowym, o którym mowa w pkt 4) powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud; c) dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego; d) rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP , zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym szczegółowym o którym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej stanowiącym załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej. 5. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Ewentualne zmiany o których mowa w ust. 3 mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja prowadzona będzie na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą , znajdującej się na stronie internetowej: https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie, podczas której uzyskają LOGIN i hasło . 3. Wykonawca, chcąc uczestniczyć w licytacji elektronicznej wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik Nr 1 do OGŁOSZENIA i zamieszczony jest na stronie internetowej: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne 4. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 5. Wymagania techniczne: a) Połączenie z siecią Internet. b) Usługodawca zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z czym zaleca się korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Usługobiorców z oprogramowania innego niż zalecane

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący cały asortyment z kosztami dostawy oraz inne koszty z tym związane. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie o wartości 500,00 zł, zaś cena wywoławcza wynosi: 110184,08 zł. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 7. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 9. Licytacja będzie prowadzona w jednym etapie. 10. Czas trwania licytacji upływa 10 min po złożeniu ostatniego postąpienia. 11. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia większej ilości etapów niż jeden, zatem nie określone jest kwalifikowanie Wykonawców do dalszych etapów

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-10-24 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP – pok. 101B

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-10-31 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-10-31 10:10:00

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła