Licytacja L-235-2012

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-235-2012 - Wymiana rurociągu ppoż. w szybie Kolejowy I

I. Dane zamawiającego

Nazwa: SRK SA, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Adres pocztowy: Strzelców Bytomskich 207
Miejscowość: Bytom, Kod pocztowy: 41-250
Tel.: +48 32 35 13 30, Faks: + 48 32 35 13 3
Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Numer ogłoszenia w BZP:

312272-2012

Termin otwarcia licytacji:

7 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana rurociągu ppoż. w szybie Kolejowy I
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. Zakres rzeczowy robót do wykonania w szybie „Kolejowy I”: ­wymiana około 300 mb rur DN 150, od poz. 630 m do poz. 321 m, wykonanie i wymiana kolan, wykonanie i wymiana podpór kierunkowych, dostawa i wymiana - elementy złączne i uszczelnienia, wykonanie przyłączy do istniejącego rurociągu, Uwaga - Zamawiający zabezpieczy 300 mb rurociągu DN 150, pozostałe materiały do realizacji zadania zabezpieczy Wykonawca, - Ilość elementów konstrukcyjnych rurociągu oraz wyposażenia pomocniczego do wykonania i wymiany określi projekt techniczny opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres robót. Zakres w/w robót obejmuje: ­wykonanie warsztatowe elementów rurociągu, ­demontaż (odcięcie palnikiem, odkręcenie, itp.) elementów rurociągu oraz wytransportowanie zdemontowanych elementów na powierzchnię oraz złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, ­montaż rurociągu, Wymienione elementy rurociągu oraz wyposażenia pomocniczego powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną wykonaną przez Wykonawcę.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.22.12.30-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie później niż do dnia 15.12.2012r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych). Termin wniesienia wadium upływa o godz. 9:00 na dwa dni przed dniem otwarcia licytacji, który zostanie podany w zaproszeniu do składania ofert.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu usług o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia oraz udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi w ramach jednej umowy porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 70 000,00 zł brutto.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2.1. Wykonawca winien dysponować osobami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług - do nadzorowania prac w ruchu zakładu górniczego, posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji w zakresie: ­ dozoru wyższego ruchu w specjalności mechanicznej – wyciągów szybowych (minimum 1 osoba), ­ dozoru średniego ruchu w specjalności mechanicznej – wyciągów szybowych (minimum 1 osoba), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. Nr 275, poz. 1628). Ponadto powinien dysponować osobami o kwalifikacjach i doświadczeniu umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, posiadającymi aktualne badania lekarskie oraz stosowne upoważnienia i stwierdzenia kwalifikacji adekwatne do zakresu wykonywanych robót, tj. cieśli lub górnika szybowego, sygnalisty szybowego, rewidenta, spawacza, ślusarza, obsługi wciągarek do transportu pionowego itp.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków obowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których te podmioty posiadają rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Inne dokumenty

1.Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których wzory stanowią załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d do niniejszego ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.srk.com.pl) Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów (załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d), zobowiązany jest uzyskać pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które należy dołączyć do WNIOSKU do załączników nr 2a, 2b, 2c, 2d. 2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące gwarancji, o której mowa w pkt. II ppkt 1 w Załączniku nr 8 do niniejszego ogłoszenia, zawarte w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia. 3. Certyfikat wydany dla zakładu Wykonawcy stwierdzający stosowanie systemu zapewnienia jakości w procesach spawania dla zakresu ujętego w przedmiocie zamówienia, na zgodność z wymaganiami normy ISO 3834-2, zgodnie z opisem w pkt. II ppkt 2 w Załączniku nr 8 do niniejszego ogłoszenia.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, w której to licytacji Wykonawca zaoferował najniższą cenę, za wyjątkiem ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.srk.com.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji jest zobowiązany do dokonania uprzedniej rejestracji na Platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zwanej dalej „platformą”, zamieszczonej na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie jest jeszcze zarejestrowany. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 2. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, obowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację o swoim LOGINIE, który otrzyma po zarejestrowaniu się na platformie. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania Zamawiającemu najpóźniej do godz. 12:00 na dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie LOGINU w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 4. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Po zalogowaniu się na platformie na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 2. Zamawiający ustalił cenę wywoławczą w wysokości 150.000,00 zł brutto. 3. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 5.000,00 zł brutto. 4. Pierwsza złożona oferta nie może być wyższa od ceny wywoławczej. Ofertę składa się w postaci elektronicznej. 5. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia (oferty), które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej (co najmniej o minimalną wartość postąpienia) niż oferta wiodąca w danym momencie. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 6 System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 7. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. 8. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom na platformie informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę ryczałtową brutto wyrażoną w złotych (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i liczoną z dokładnością wynikającą z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku. 10. W zaproponowanej cenie ryczałtowej brutto winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zadania oraz należny podatek VAT. 11. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 12. Zamawiający i Wykonawcy od momentu otwarcia licytacji do momentu jej zamknięcia przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy. 13. Do momentu otwarcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz inne informacje faksem, a w przypadku jego braku elektronicznie (zeskanowany dokument) oraz pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania ww. korespondencji faksem lub drogą elektroniczną.

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-09-04 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Spółka Restrukturyzacji Koplań S.A. 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

7 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 10:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.srk.com.pl ).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła