Licytacja L-236-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-236-2009 - test

Dane zamawiającego

asd, asd
arki bożka 8 m. 31
01-464, warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

asdf

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-11 10:07:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

asd

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

asdf

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

adf

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-05 14:43:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

asdf

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

sdf

VIII. Termin związania ofertą

sdf.

IX. Termin wykonania zamówienia

sdf.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

sdf

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

sdf

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

sdf

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

sdf

Informacje o wadium:

sdf

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-05 14:43:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-11-17 10:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-05 14:44:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła