Licytacja L-236-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-236-2014 - Modernizacja gruntów i budynków Domaszewnica

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Krystian Karpiński, Powiat Radzyński
Adres pocztowy: Plac Potckiego 1
Miejscowość: Radzyń Podlaski, Kod pocztowy: 21-300
Tel.: 833527355, Faks: 833527402
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

162479-2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-08-11 11:40:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja gruntów i budynków Domaszewnica
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zadanie polega na modernizacji ewidencji gruntów w zakresie pozyskania danych spełniających wymogi formalne i dokładnościowe w odniesieniu do przebiegu granic działek ewidencyjnych. Użytki gruntowe i dane ewidencyjnych w zakresie gruntów, budynków i lokali dla obrębu Domaszewnica będą podlegały weryfikacji w celu doprowadzenia do zgodności z przepisami [20] rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) wraz ze zmianami wynikającymi z [32] rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1551). zwanego dalej rozporządzeniem. W trakcie prac należy pozyskać dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych. Po zweryfikowaniu i przyjęciu do opracowania danych dotyczących budynków, oraz użytków i klasyfikacji gleboznawczej, należy przygotować projekt operatu opisowo-kartograficznego w celu przeprowadzenia procedury wyłożenia i aktualizacji operatu ewidencyjnego, stosownie do zapisów art.24a ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne [1]. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki techniczne wykonania modernizacji znajduje się na stronie http://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl w zakładce zamówienia publiczne
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 22.11.43.10-8
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 01.11.2015 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień wobec tego zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej dwie usługi geodezyjne tożsame z przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu o wartości co najmniej 90 000,00 zł brutto, każda

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, muszą posiadać uprawnienia z zakresu 1,2 wydane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r Nr 193, poz. 1287. z późn. zm.)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej dwie usługi geodezyjne tożsame z przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu o wartości co najmniej 90 000,00 zł brutto, każda

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika wymagane jest załączenie do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stosownego pełnomocnictwa. Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stosownego pełnomocnictwa. Dokumenty składające się na ofertę wykonawca składa w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę lub osoby, zaś oświadczenie i formularz ofertowy w formie oryginału. Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmian ceny brutto w przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT na asortyment objęty niniejszą umową. Dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

A) Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, Wykonawca powinien zarejestrować się w tym systemie, a następnie we wniosku o dopuszczenie do licytacji zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu (z dokładnym podaniem znaków - małe/duże litery - które zastosował wykonawca podczas rejestracji). W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nieprzekazanie loginu bądź przekazanie loginu niepoprawnego będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. B)Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informacyjnych: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarka równoważną, podłączony do sieci Internet. Do udziału w licytacji nie jest wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0. W związku z powyższym Zamawiający zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Domaszewnica w jednostce ewidencyjnej gmina Ulan-Majorat, będzie licytacją jednoetapową. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają postąpienia (oferty) w postaci elektronicznej. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, wyrażoną w złotych oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena ma zawierać podatek od towarów i usług (według stawki obowiązującej w dniu, na który została wyznaczona licytacja) oraz podatek akcyzowy (jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu zamówienia podlega obciążeniu takimi podatkami) i ma być wyrażona w polskich złotych. Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjął 209 100.00 zł brutto jako cenę wywoławczą, za realizację całości przedmiotu zamówienia. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być równa lub niższa od ceny wywoławczej przyjętej przez Zamawiającego oraz od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500.00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wartość jest mniejsza od wyżej wymienionej kwoty. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. W toku licytacji Wykonawca powinien odświeżać stronę poprzez wciśnięcie klawisza F5 z klawiatury. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk-lista postąpień (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk-złóż postąpienie. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk-złóż. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-08-04 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, Plac Potockiego 1, kod pocztowy 21-300, punkt informacyjny na parterze - czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-08-11 11:40:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-08-11 12:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie będzie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej http://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na modernizację ewidencji gruntów i budynków obręb 1 - Domaszewnica. Zaproszenie do składania ofert w licytacji elektronicznej przekazane zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego poprzez faks lub pocztę elektroniczną na numer lub adres podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą zamieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego, pod adresem http://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres: zamowienia@pra.pl. Zamawiający żąda, aby wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przekazywane faksem lub drogą elektroniczną były potwierdzane pisemnie lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: Krystian Karpiński 83 3527355 lub Jarosław Gomoła 83 3528566.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła