Licytacja L-236-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-236-2016 - Dostawa blatów do karmienia i szafek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dział Prawny i Zamówień Publi, SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Adres pocztowy: M. Konopnickiej 65
Miejscowość: Łomianki, Kod pocztowy: 05-092
Tel.: (22) 765 71 21, Faks: (22) 765 72 56
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Numer ogłoszenia w BZP:

326144

Termin otwarcia licytacji:

2016-11-03 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa blatów do karmienia i szafek
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Szafki przyłóżkowe - 20 sztuk: konstrukcja szafek wykonana z tworzywa HPL, a także stopu aluminium. Szafki posiadające samo domykającą się szufladę oraz drzwiczki szafki zamykające się na magnes. Wykończenie oraz uchwyty szafek wykonane ze stopu aluminium. Szafki posiadające cztery cichobieżne koła z tworzywa niebrudzącego podłoża , z czego dwa z hamulcem, a także zamknięcie drzwiczek. Kolor szafek: biały. Wysokość szafek: 79-81 cm, szerokość 40-42 cm, głębokość 36-38 cm. Tablety do karmienia pacjenta- 18 sztuk: stoliki do karmienia pacjenta nakładane na barierki, montowane na poręczach łóżka. Tablety powinny posiadać regulację teleskopową, pozwalającą na dostosowanie do szerokości łóżek. Wymiary tabletów do karmienia pacjentów: wysokość głównego blatu: 2,5-3,5 cm, szerokość głównego blatu: 30-32 cm, całkowita długość po złożeniu i rozłożeniu: 87-105 cm. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu, zgodny z Deklaracją CE. Dostarczony asortyment powinien być dopasowany do łóżek (16 szt. łóżek szpitalnych SK032 i 2 łóżka szpitalne SK005-4) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy zawarty w sekcji IV- pkt 4) Ogłoszenia oraz stanowiący równocześnie załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 33.19.20.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
07/11/2016r. - 30/11/2016r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie dotyczy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa niniejszego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa niniejszego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa niniejszego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa niniejszego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Określenie warunków: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali ( zrealizowali ) co najmniej jedną dostawę mebli medycznych, szkolnych, akademickich, biurowych lub domowych - na kwotę brutto min. 20 000 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1b pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, wg zasady spełnia-nie spełnia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne niewymienione dokumenty

a) Jeżeli wniosek, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę/by działającą/e na podstawie pełnomocnictwa, do wniosku należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Poprzez analogię, jeżeli osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej będzie osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa, albo inna osoba niż podpisująca wniosek (np. tylko jeden członek zarządu w przypadku wieloosobowej reprezentacji), należy dołączyć do wniosku albo najpóźniej na dzień przed dniem, w którym ma zostać przeprowadzona licytacja należy złożyć - pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, z którego wynikać będzie prawo do składania ofert w trakcie licytacji elektronicznej. b)Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub notarialni poświadczona kopia). c)Do pełnomocnictwa z lit. a) lub b) – należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielenia pełnomocnictwa (co może wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186 z późn.zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art.38 ust.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.584 z późn.zm.) albo wskazanie dostępności danego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. d) W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W przypadku nie udowodnienia we wniosku, w wystarczający sposób dysponowania zasobami podmiotu trzeciego, niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, w trakcie badania dokumentów złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wezwie wykonawcę do przedstawienia zamawiającemu dokumentów, dotyczących w szczególności: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. Uwaga! Informację o podmiotach na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega, na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w sekcji III – pkt 3) Ogłoszenia. Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonego warunku udziału w postępowaniu, tj. posiadanej wiedzy i doświadczenia - stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. W sytuacji gdy Wykonawca polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – Zamawiający mając na uwadze brzmienie art.26 ust.2f ustawy PZP – przedstawi na wezwanie Zamawiającego, w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w §5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.1126). 3. Zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp: 1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 2) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółki cywilne, konsorcja) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku. 3) W przypadku złożenia wspólnego wniosku, w formularzu wniosku pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. 4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 5) Żaden z Wykonawców składających wspólnie wniosek, nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp. (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w sekcji III – pkt 3) Ogłoszenia składają wszyscy Wykonawcy składający wspólny wniosek). 6) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III - pkt 3) Ogłoszenia - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia składają wspólnie (tj. oświadczenie ma zostać podpisane przez wszystkich Wykonawców, bądź umocowanego Pełnomocnika Wykonawców), potwierdzając iż określone warunki spełniają razem. 4. Mając na uwadze brzmienie art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP, odnosząc się równocześnie do brzmienia art.26 ust.2f ustawy PZP – Zamawiający informuje, iż wraz z zaproszeniem do składania ofert, skierowanym do Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wezwie ich wszystkich, do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP (stanowiącego załącznik nr 6 do Ogłoszenia). Oświadczenie to nie jest wymagane na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 5.Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodne z zapisami sekcji III-pkt 3) oraz 7) Ogłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone z wnioskiem potwierdzały, iż wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.szpitaldziekanow.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie http//www.licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (022) 632 28 84 (w godzinach: 9:00 - 13:00). 2. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z przeglądarką internetową Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej, Opera w wersji 10.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 5.0 lub w wyższej; w związku z czym zaleca się korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej http://www.szpitaldziekanow.pl wzór wniosku wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający, po weryfikacji nadesłanych wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej (data, godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji). 3. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art.77 ustawy Pzp, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenie i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy, na której prowadzona jest licytacja.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert; 2. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia 200,00zł brutto. Cena wywoławcza 34 000,00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza (grosze należy oddzielić kropką); 3. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie; 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające; 5. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; 6. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Cena oferty stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne zrealizowanie przedmiotu umowy określonego w Ogłoszeniu oraz wzorze umowy zawartym w sekcji IV – pkt 4) Ogłoszenia (stanowiącym równocześnie załącznik nr 2 do Ogłoszenia). 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 3. Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej nie wcześniej niż 5 dni od przekazania zaproszeń do licytacji. Ostateczny termin licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 15 minut. Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowanie wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 4. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Dodatkowo nadmienia się, iż składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej. Ryzykiem konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzykiem związanym ze zmianą stawki podatku VAT, zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża się Wykonawcę a Wykonawca winien je uwzględnić w składanej w trakcie licytacji ofercie (postąpieniu). 9. Po zamknięciu licytacji elektronicznej, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w formie formularza - ceny jednostkowe mebli, który stanowić będzie załącznik nr 2 do wzoru umowy. Formularz ten jest kalkulacją Wykonawcy sporządzoną przez niego w oparciu o wzór umowy zamieszczony w sekcji IV – pkt 4) Ogłoszenia (stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia), z tym że łączna cena zamówienia brutto musi być co najwyżej równa z ceną realizacji oferty, która wygrała licytację elektroniczną. Wszystkie ceny muszą być ustalone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-10-26 10:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

w siedzibie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki – w sekretariacie (budynek główny szpitala – IIp.).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-11-03 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-11-03 12:03:00

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej określonej w §3 wzoru umowy zamieszczonego w sekcji IV – pkt 4) Ogłoszenia (stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia). 1.Przed zawarciem umowy – Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Termin na jaki ma być wniesione zabezpieczenie, wynika ze wzoru umowy. 2. Za dzień wniesienia zabezpieczenia uznaje się dzień wpłynięcia zabezpieczenia na rachunek banku Zamawiającego lub dzień złożenia zabezpieczenia w siedzibie Zamawiającego, w przypadku wniesienia go w formie określonej odpowiednio w poniższym ust.3 – lit.b)-e). 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wybory Wykonawcy w jednej lub kilku z następujących form: a) w pieniądzu, b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c)w gwarancjach bankowych, d)w gwarancjach ubezpieczeniowych, e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.W przypadkach wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie określonej odpowiednio w powyższym zapisie ust.3. lit. b)-e), muszą być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na każde żądanie. 5. Pozostałe wymagania/informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamieszczone zostały w §2 wzoru umowy zamieszczonego w sekcji IV – pkt 4) Ogłoszenia (stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia).

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik nr 2 do ogłoszenia stanowi wzór umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła