Licytacja L-236-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest madi.med. z ofertą o wartości 143500PLN.
Dane zwycięzcy:
madi.med. - Adam Michalik, Szpital Powiatowy
ul.Różana20
32-551, Olszyny


Ogłoszenie o zamówieniu L-236-2018 - Usługa transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie- Pakiet nr 2

Dane zamawiającego


Nazwa: spch, Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Adres pocztowy: Topolowa16
Miejscowość: Chrzanów, Kod pocztowy: 32-500
Tel.: 032 6247777, 62, Faks: 032 6239428, 62
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Numer ogłoszenia w BZP:

560823-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-06-07 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Usługa transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie- Pakiet nr 2

Usługi

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, odpowiednimi do tego celu środkami transportu, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 2) Pakiet nr 2 Poz. 1 Transport sanitarny realizowany przez zespół transportu sanitarnego zwykły w składzie: kierowca, sanitariusz (lub osoba posiadająca przeszkolenie w pierwszej pomocy) w szczególności pacjenta niezdolnego do korzystania, z publicznych środków transportu ze szpitala do miejsca zamieszkania, oraz transport do i z miejsca wskazanego na zleceniu, realizowany: - w dni powszednie w godzinach 10:00 – 18:00, w trybie zaplanowanych przewozów przez zespół stacjonujący przy Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie Poz. 2 Transport sanitarny realizowany przez zespół transportu sanitarnego zwykły w składzie: kierowca, sanitariusz (lub osoba posiadająca przeszkolenie w pierwszej pomocy) w szczególności pacjenta niezdolnego do korzystania, z publicznych środków transportu ze szpitala do miejsca zamieszkania, oraz transport do i z miejsca wskazanego na zleceniu, realizowany - Na wezwanie 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu, Poz. 3 Transport sanitarny realizowany przez zespół transportu sanitarnego zwykły w składzie: kierowca w szczególności transport materiału biologicznego, krwi i preparatów krwiopochodnych oraz innych lub transport do i z miejsca wskazanego na zleceniu. Usługa realizowana na wezwanie przez 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a. ( dotyczy tylko pakietu 2 poz. 1 – transport planowy od pn.-pt. w godz. 10:00-18:00) Zamawiający wymaga aby osoby, które będą realizowały zamówienie o którym mowa w pakiecie nr 2 poz. 1 (tj. kierowca, sanitariusz) były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę., zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy. W przypadku jednoosobowej działalności lub spółki osobowej, w której właściciel/ wspólnik będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonej przez Zamawiającego – wymóg ten nie ma zastosowania.

www.szpital-chrzanow.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w licytacji, jest dokonanie rejestracji na portalu Licytacji Elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych (www.licytacje.uzp.gov.pl). Rejestracji dokonuje Wykonawca samodzielnie. Informacje wpisane w toku rejestracji mogą być poprawione na każdym etapie, poprzez wybór zakładki: „Ustawienia konta”. 2. Rejestracji należy dokonać przed upływem terminu składania wniosków, gdyż wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu login uzyskany podczas rejestracji. Identyfikacja wykonawców podczas licytacji odbywać się będzie wyłącznie przy pomocy Loginu 3. Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych są dostępne na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja www.licytacje.uzp.gov.pl , które na dzień przygotowania niniejszego ogłoszenia były następujące: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

www.licytacja.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy Licytacji Elektronicznych UZP przekazywanie wniosków, oświadczeń i innych informacji odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z art. 77 ustawy – Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem w/w platformy – od otwarcia do zamknięcia licytacji. Poza w/w platformą przekazywane są wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji, zaproszenia do składania ofert oraz oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 3. Zaproszenia do składania ofert przesyłane będą do wykonawców w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku. 4. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 500zł. 5. Ceny ofert podawane przez wykonawców podczas licytacji muszą być cenami brutto zawierającymi podatek VAT, podanymi z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Cena musi być podana jako cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-05-29 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-06-07 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-06-07 12:48:59

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą ubezpieczenia min. 300.000,00.zł

-

Wymaga się aby Wykonawca: a) Wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę w zakresie transportu sanitarnego pacjentów w okresie 3 ostatnich lat. b) posiadał lub dysponował środkiem transportu z odpowiednim wyposażeniem-zgodnie z warunkami zawartymi w opisie zamówienia w ilościach podanych w opisie

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Zamawiający informuje, że celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania, stosuje postanowienia art. 26 ust. 2f ustawy PZP dla dokumentów wymienionych powyżej – dokumenty te należy złożyć wraz z wnioskiem

oświadczenia o posiadaniu polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą ubezpieczenia min. 300000,00 zł, 6) Wykazu samochodów, które posiada lub którymi dysponuje Wykonawca (zgodnie ze wzorem), 7) wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dokument potwierdzający, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający informuje, że celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania, stosuje postanowienia art. 26 ust. 2f ustawy PZP dla dokumentów wymienionych powyżej – dokumenty te należy złożyć wraz z wnioskiem.

-

wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej w formie formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Wykonawca może zastosować inny wzór wniosku pod warunkiem, że będzie zawierał co najmniej te same informacje jakie są wymagane we wniosku stanowiącym załącznik nr 2. 2) aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie o którym mowa w art. 25a, ust. 1, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia

IX. Termin związania ofertą


Termin związania oferty Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę wynosi 30 dni od dnia składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


12 miesięcy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie wymaga się

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


1. Od Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę Zamawiający będzie wymagał sporządzenia i dostarczenia Arkusza cenowego sporządzanego w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia 2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 3. W przypadku złożenia oferty przez spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, której cena dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego spółki Zamawiający żąda przedłożenia przed zawarciem umowy uchwały wspólników lub oświadczenie, że umowa spółki wyłącza art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013r. poz. 1030 ze zm.). Powyższe dotyczy również sytuacji w której spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest jednym z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. 4. W przypadku wyboru oferty wykonawcy, który jest osobą fizyczną lub gdy wykonawca będący osobą fizyczną jest wśród wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga do zawarcia umowy podania adresu zamieszkania osoby fizycznej

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła