Licytacja L-238-2019

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-238-2019 - Dostawa urządzeń sieciowych

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

633968-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa urządzeń sieciowych

Dostawy

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie 10 przełączników sieciowych, w tym: 1.1) Przełącznik rdzenia" – 2 sztuki, 1.2) Przełącznik dostępowy – 4 sztuki. 1.3) Przełącznik POE – 4 sztuk. 1.4) Interfejsy sieciowe SFP+ i QSFP niezbędne do uruchomienia infrastruktury w ilości nie mniejszej jak 32 szt. SFP+ i nie mniej jak 4 szt. QSFP. 2. Kody CPV: 2.1) 32420000-3 - Urządzenia sieciowe, 2.2) 72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia udostępniony jest na stronie internetowej zamawiającego https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23% - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT), w szczególności: wartość urządzeń, koszt dostawy, instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych). 8. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 440 340,00 zł. 9.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-12-30 11:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

Czas od otwarcia

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 12:15.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

Wykonanie co najmniej dwóch dostaw urządzeń sieciowych o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda dostawa (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 150 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Nie

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie.

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane potwierdzający wykonanie co najmniej dwóch dostaw urządzeń sieciowych o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda dostawa (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 150 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. UWAGA: Zamawiający wymaga złożenia niniejszego dokumentu na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 4. Pełnomocnictwo: 4.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 4.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 6.1. oświadczenie wymagane w pkt III.3) winien złożyć każdy wykonawca. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 2 i 5 winny być złożone wspólnie przez wykonawców. 7. Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 7.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 8. 7.2. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - Dostawa urządzeń sieciowych. Nr sprawy: ZP-P-I.271.162.2019. 8. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 9. Wniosek należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzony własnoręcznym podpisem. 10. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w pkt 2 i pkt 5 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 11. Oświadczenie, o których mowa w pkt. 3 winno być złożone w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. 12. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 4 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 13. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) winno być złożone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 16. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin wykonania zamówienia: 60 dni od zawarcia umowy.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


W dniu ................2020 r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: ......................................................................................................................... zwaną dalej „Zamawiającym” - a ...................................................................................................................., z siedzibą w ..................................................................................................... reprezentowanym przez ...................................................................................... - zwanym dalej „Wykonawcą” - w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w którym oferta Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą, zawarta została umowa następującej treści: § 1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń sieciowych. 2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, instalacji, konfiguracji i uruchomienia 10 przełączników sieciowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. § 2 1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 60 dni od zawarcia umowy. 2. Wykonawca na minimum 5 dni przed dostawą poinformuje Zamawiającego o jej terminie. Dostawa będzie się odbywać w dniach i godzinach pracy Zamawiającego. 3. Wykonawca po zakończeniu prac których mowa w §1 ust.1 zgłosi gotowość przedmiotu zamówienia do odbioru. 4. Zamawiający powoła komisję odbiorową złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy w terminie 3 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru. 5. Komisja dokona procedury odbiorowej w terminie 5 dni. 6. Z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządza się protokół odbioru. 7. Ewentualne wystąpienie uwag i konieczność ich uwzględnienia przez Wykonawcę, nie wydłuża terminu określonego w ust. 1. § 3 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) …......................................… 2) ….......................................… § 4 1. Zamawiający jako swojego przedstawiciela, odpowiedzialnego za kontakty z Wykonawcą i za realizację umowy, wskazuje ….................. tel. ........... e – mail: ............... 2. Wykonawca jako swojego przedstawiciela, odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym i za realizację umowy, wskazuje …................... tel. ........... e – mail: ...........… § 5 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dołączone do sprzętu identyfikatory, licencje i inne dokumenty określające producenta, legalność, jakość wykonania, standard, zgodność z obowiązującymi normami. § 6 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23% - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT), w szczególności: wartość urządzeń, koszt dostawy, instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia w kwocie …..................... (słownie: …........................................) zł brutto. 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru bez uwag, o którym mowa w § 2 ust. 3, 3. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle* ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz.2191) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiającego. 4. Wynagrodzenie: w kwocie ........................ płatne: dział …..., rozdział …............, paragraf ….........., zadanie …....................................… budżetu miasta na …….. rok. 5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. * niepotrzebne skreślić § 7 1. Wykonawca obejmie produkty dostarczone w ramach umowy 36 - miesięczną gwarancją. 2. Początkiem okresu gwarancyjnego jest dzień podpisania protokołu odbioru przez obydwie strony bez uwag. 3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 1) dokonywania w siedzibie Zamawiającego napraw sprzętu oraz usuwania przyczyn jego niestabilnej pracy, a w przypadku niemożności wykonania tych czynności na miejscu - wymiany sprzętu na zastępczy, w pełni zgodny z wymienianym, o nie gorszych parametrach - w terminie do końca pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia uszkodzenia; 2) wymiany sprzętu na fabrycznie nowy, o nie gorszych parametrach - w przypadku, gdy naprawa sprzętu nie zostanie wykonana w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia uszkodzenia. 3) przyjmowania zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach pracy urzędu pod adresem poczty elektronicznej: .........................… 4) potwierdzania daty otrzymania zgłoszeń awarii; 5) udzielania nielimitowanych konsultacji w zakresie obsługi i funkcjonowania sprzętu pod numerem telefonu: ….................................... w godzinach pracy Zamawiającego. 4. Gwarancją nie są objęte: 1) uszkodzenia mechaniczne lub termiczne sprzętu, powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych (spowodowane zalaniem wodą, wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami w sieci energetycznej, wirusami komputerowymi); 2) uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku dokonania przez Zamawiającego o napraw lub przeróbek we własnym zakresie; 3) uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłową instalację lub konfigurację sprzętu, powstałe w wyniku użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, powstałe wskutek działania wadliwego oprogramowania, zasilania nieodpowiednim napięciem a także inne, powstałe z winy Zamawiającego; 4) następstwa wadliwej współpracy sprzętu z innymi urządzeniami; 5. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenia sprzętu powstałe od momentu jego wydania Wykonawcy do momentu jego odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z innych przepisów prawa. 7. Jednoczesne zgłoszenie awarii różnych urządzeń objętych gwarancją wynikającą z niniejszej umowy traktowane jest jak zgłoszenie awarii każdego z nich z osobna. Zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio. § 8 1. Zwłoka w realizacji obowiązków przez Wykonawcę, określonych w § 2 ust. 1 skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień przekroczenia terminu. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z zastrzeżeniem § 11. 4. Uchybienie przez Wykonawcę zobowiązaniu określonemu w § 7 ust. 3 pkt 1 skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej za każde zgłoszenie w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki. 5. Uchybienie przez Wykonawcę zobowiązaniu określonemu w § 7 ust. 3 pkt 2 skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej za każde zgłoszenie w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki. 6. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kar umownych i odszkodowania. 7. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. § 9 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 10 oraz z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych na podstawie art.144 ust. 1 pkt 2) - 6) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2019 r. Poz. 1843 z późn. zm.). § 10 1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji umowy z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej realizację umowy w terminie określonym pierwotnie, 2) zmiana podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto, 2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) ad pkt 1) zmiana terminu realizacji umowy o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. 2) ad pkt 2) zmiana podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT. § 11 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. §12 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa Kodeksu Cywilnego. § 13 Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne w Lublinie. § 14 Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 1.1. w zakresie przedmiotu zamówienia: p. Andrzej Małecki - Wydział Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin, ul. Okopowa 11, telefon 81 466 11 31, p. Robert Wciseł - Wydział Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin, ul. Okopowa 11, telefon 81 466 11 34 1.2. w zakresie procedury: p. Paweł Tulpan - Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 26. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 24.12.2019 r. 2.1. Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/. 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien podać wszelkie dane kontaktowe, zgodnie z wzorem umowy. 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: 4.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 4.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 4.1.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 4.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”. 4.1.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 4.1.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 4.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 4.1.8. Posiada Pani/Pan: 4.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 4.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 4.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 4.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 4.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 4.1.9.1.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 4.1.9.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 4.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien podać wszelkie dane kontaktowe, zgodnie z wzorem umowy.

Informacje o wadium


Tak

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej, w wysokości: 10 740,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych); 2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr konta 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875, tytułem „Wadium: Dostawa urządzeń sieciowych". Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, pokój nr 8 przed terminem wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 1 pomimo zaproszenia go do licytacji elektronicznej, nie zostanie do niej dopuszczony.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła