Licytacja L-24-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-24-2009 - Dostawa komputery

Dane zamawiającego

Dorota Liwarska, Ministerstwo Środowiska
Wawelska 52/54
00-922, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

61562

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-07 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 70 sztuk komputerów stacjonarnych oraz 70 sztuk monitorów TFT dla Ministerstwa Środowiska, których szczegółowy opis oraz minimalne parametry techniczne wskazane zostały na stronie określonej w pkt IV.3.7) ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów sprzętu komputerowego, na sprzęt o parametrach nie gorszych niż wskazany na stronie www.mos.gov.pl, pod warunkiem, że będzie spełniał wymogi zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15.01.2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych - Energy Star. Dostawa ww. sprzętu obejmować będzie: 1. dostawę sprzętu do siedziby zamawiającego, 2. do ww. sprzętu dołączona zostanie instrukcja obsługi w języku polskim, 3. na ww. sprzęt Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji: - min. 24 miesięcznej na poszczególne jednostki komputerowe, - min. 36 miesięcznej na panele TFT oraz na matryce. Usunięcie wszelkich usterek w okresie gwarancyjnym nastąpi w przeciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy. Wykonawca dokona naprawy ww. sprzętu w miejscu dostawy. W przypadku, gdy nie jest możliwa naprawa w miejscu dostawy Wykonawca dokona odbioru i dostarczenia naprawionego sprzętu na własny koszt. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w Warszawie lub w promieniu 30 km od centrum Warszawy

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji, na platformie licytacyjnej zamieszonej na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani. Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej 1 dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Powyższa licytacja będzie licytacją jednoetapową. 2. Zamawiający nie określa ceny wywoławczej. 2. Licytacja rozpoczyna się od pierwszej złożonej w trakcie licytacji oferty. 3. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 4. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 5. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. 7. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Minimalny krok postąpienia 100 złotych brutto. 9. Wykonawcy mogą zgłaszać wyższe postąpienia, bez konieczności respektowania zasady wielokrotności minimalnego postąpienia. 10. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-23 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 P.z.p. tzn.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2. Wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością (tj. nie mniejszą niż 200 000 zł brutto każda), dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. Ocena czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dokonana zostanie przez zamawiającego na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, według formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodne z Załącznikiem nr 2 dostępnym na stronie www.mos.gov.pl) 3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia (wartość każdej dostawy nie może być mniejsza niż 200 000 zł brutto), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie (zgodnie z Załącznikiem nr 3 dostępnym na stronie www.mos.gov.pl) Wymagane dokumenty i oświadczenia należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie i podpisanej przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do dokumentów należy załączyć skuteczne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IX. Termin wykonania zamówienia

14 dni od daty podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie jest wymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.mos.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

1. W przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy Zamawiający może: a) odstąpić od umowy i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% całkowitej wartości zamówienia tj. ceny brutto zaproponowanej w ofercie. b) zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,15% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 2. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją szkody wyrządzonej Zamawiającemu na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 3. Termin płatności - do 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę sprzętu komputerowego oraz monitorów, na sprzęt o parametrach nie gorszych niż określony przez Zamawiającego (parametry techniczne dostępne na stronie www.mos.gov.pl), zmianę monitorów na monitory o parametrach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego, spełniające minimalne wymagania Zamawiającego, o ile zmiana taka będzie korzystna dla Zamawiającego i wynika z powodu zmiany parametrów technicznych sprzętu, wycofania sprzętu ze sprzedaży lub w przypadku upadłości producenta.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Do momentu otwarcia licytacji wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów drogą elektroniczną lub faksem, niezwłocznie potwierdzonych pisemnie. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: w sprawach formalnych Pani Dorota Liwarska - Główny Specjalista Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Zamówień Publicznych, tel. 022 57 92 691, e-mail dorota.liwarska@mos.gov.pl, w sprawach technicznych Pan Andrzej Smoliński - Specjalista, Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Informatyki, tel. 022 57 92 462, e-mail andrzej.smolinski@mos.gov.pl PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa oraz opisana: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zakup i dostawę 70 sztuk komputerów stacjonarnych oraz 70 sztuk monitorów TFT dla Ministerstwa Środowiska. Nie otwierać przed dniem 23.03.2009 r. godz. 10:00

Informacje o wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000 PLN. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275). Wpłaty w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska S.A. II Oddział Warszawa - nr: 77 1540 1157 2001 6600 1036 0005, z podaniem tytułu wadium: Zakup i dostawa 70 sztuk komputerów stacjonarnych oraz 70 sztuk monitorów TFT dla Ministerstwa Środowiska i dokładnej nazwy wykonawcy oraz numeru rachunku bankowego wykonawcy, na który zostanie zwrócone wadium. Przez wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się zaksięgowanie na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale, w kasie Ministerstwa Środowiska, pokój nr 219, w godz. 12:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku oprócz 28 dnia każdego miesiąca). Wadium powinno być wniesione do zamawiającego najpóźniej do godz. 14:00, w dniu 6 kwietnia 2009 roku Zamawiający dokona zwrotu wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wniesienia, d) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, który został wykluczony lub którego oferta została odrzucona. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł należytego zabezpieczenia umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-23 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-07 10:20:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-30 15:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła