Licytacja L-24-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-24-2010 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: icprzemysl, Izba Celna w Przemyślu
Adres pocztowy: Sielecka 9
Miejscowość: Przemyśl, Kod pocztowy: 37-700
Tel.: 16 676 4302, Faks: 16 676 4444
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

35138 - 2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-01 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz materiałów komputerowych dla Izby Celnej w Przemyślu. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości zamawianych materiałów zawiera załącznik nr 2 - (Formularz cenowy) do niniejszego ogłoszenia (załącznik dostępny na stronie www.przemysl.ic.gov.pl/zamowienia ). Oferowane materiały eksploatacyjne do drukarek oraz materiały komputerowe muszą posiadać właściwości nie gorsze niż wskazane odpowiednio w załączniku nr 2. 3.Materiały eksploatacyjne do drukarek muszą być fabrycznie nowe lub refabrykowane (z wymienionymi wszelkimi elementami ruchomymi i zużywalnymi na fabrycznie nowe) , nie dopuszcza się materiałów regenerowanych . 4.Oferowane materiały eksploatacyjne do drukarek powinny być w pełni kompatybilne z drukarkami oraz zapewniać ich właściwą i bezawaryjną pracę . 5.Wykonawca może zaoferować towar o lepszych właściwościach, parametrach i cechach od określonych przez Zamawiającego. 6.Materiały eksploatacyjne do drukarek muszą posiadać wydajność nie mniejszą niż wskazana przez Zamawiającego w załączniku nr 2. Wydajność kaset z tonerem winna zostać określona zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla monochromatycznych drukarek laserowych oraz normą ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych. Wydajność nabojów w kolorze czarnym do drukarek atramentowych winna zostać określona zgodnie z normą ISO/IEC 24711, zaś dla kolorowych kartridży atramentowych zgodnie z normą ISO/IEC 24712. 7.Zamawiający przy dostawie towaru dokona w obecności Wykonawcy sprawdzenia wydajności dostarczonych produktów, wybierając losowo po jednym tonerze dla drukarki HEWLETT PACKARD 2055 , HEWLETT PACKARD 2015 DN (poz. 10, 17 formularza cenowego) i drukując określoną dla tego tonera ilość wydruków (wydruk A4 o 5 % zaczernieniu tzw. wydruk testowy ). Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie ma możliwości dokonania sprawdzenie wydajności tonerów w warunkach określonych we właściwych normach ISO , to dopuszcza się wykonanie mniejszej ilości wydruków niż wskazane w formularzu cenowym o max. 5 % . Wykonanie mniejszej ilości wydruków (wynik negatywny sprawdzenia) skutkować będzie powtórzeniem sprawdzenia wydajności materiałów eksploatacyjnych dla tego samego asortymentu. W przypadku ponownie negatywnego wyniku sprawdzenia Wykonawca wymieni wszystkie materiały eksploatacyjne dla tego samego asortymentu na nowe posiadające wymaganą wydajność. Ponadto Zamawiający może dokonać sprawdzenia innych materiałów eksploatacyjnych w sposób i na zasadach określonych powyżej. Wykonawca ponosi wszystkie koszty sprawdzenia wydajności produktów, w sytuacji, gdy ich wynik jest negatywny ( koszt toneru i papieru) . 8.Wykonawca lub podmiot przez niego wskazany zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru pustych pojemników po zużytych częściach eksploatacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia. Odbiór zużytych pojemników będzie następował po zgłoszeniu (faksem bądź pocztą elektroniczną ) w ciągu 7 dni . Zużyte pojemniki, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, winny być w pierwszej kolejności przywracane do pierwotnych walorów użytkowych. Pojemniki nienadające się do ponownego użycia i wszelkie elementy ruchome i zużywalne Wykonawca zobowiązany jest poddać utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Z tego tytułu Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów ani odpowiedzialności. 9.Wykonawca na dostarczone przez siebie towary udziela gwarancji jakości na okres i na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta , przy czym okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy . 10.Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego materiały eksploatacyjne do drukarek są w pełni kompatybilne z drukarkami oraz zapewnią ich właściwą i bezawaryjną pracę . 11.W przypadku niewłaściwej pracy drukarki, w której użyto materiału eksploatacyjnego Wykonawcy , Zamawiający poinformuje o powyższym Wykonawcę i przekaże drukarkę do ekspertyzy do autoryzowanego serwisu producenta drukarki , celem określenia przyczyny jej niewłaściwej pracy . Wykonawca, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o niewłaściwej pracy drukarki, może dokonać wymiany drukarki na taką samą nowa bądź funkcjonalnie równoważną. Jeżeli Wykonawca nie dokona wymiany drukarki na nową a w opinii autoryzowanego serwisu producenta drukarki przyczyną niewłaściwej pracy drukarki było użycie materiału eksploatacyjnego Wykonawcy to wszystkie koszty związane z naprawą drukarki ( w tym koszty ekspertyzy ) pokryje Wykonawca. Powyższe Wykonawca wykona w ramach gwarancji
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.12.51.10-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
21 dni

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://przemysl.ic.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Licytacja prowadzona będzie na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą , znajdującej się na stronie internetowej: www.licytacje.uzp.gov.pl. 2.Wykonawcy chcący wziąć udział w licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie , podczas której uzyskają LOGIN i hasło . 3.Wykonawca, chcąc uczestniczyć w licytacji elektronicznej wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji . Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia i zamieszczony jest na stronie internetowej www.przemysl.ic.gov.pl/zamowienia. 4.W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 5.Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 2.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący cały asortyment z kosztami dostawy oraz inne koszty z tym związane. 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie o wartości 100,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 7.W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto . 9.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-02-16 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Celna w Przemyślu , ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-01 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-01 12:47:22

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zór umowy zawiera załącznik nr 5 (załącznik dostępny na stronie www.przemysl.ic.gov.pl/zamowienia )

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć zamkniętej kopercie wyraźnie oznaczonej napisem (Licytacja elektroniczna na dostawę tonerów) . 2.Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia (załącznik dostępny na stronie www.przemysl.ic.gov.pl/zamowienia ) . Wykonawca może złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz inne wymagane oświadczenia na formularzach sporządzonych przez siebie pod warunkiem , że ich treść odpowiadać będzie co najmniej treści formularzy sporządzonych przez Zamawiającego i nie będzie z nią sprzeczna. 3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia należy opieczętować /pieczęć powinna zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy/ oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy, w przypadku nieczytelnego podpisu należy opatrzyć go pieczątką imienną zawierającą co najmniej imię i nazwisko osoby składającej podpis. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy /wskazane we właściwym dla Wykonawcy rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej/. W przypadku podpisania ww. dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty . 4.Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła