Licytacja L-24-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-24-2016 - Dostawy papieru ksero

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Wydział Zamówień Publicznych, Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-150
Tel.: (22) 6038608, Faks: (22) 6037642
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

17357-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-03-09 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy papieru ksero
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papieru ksero: a) A-4 w planowanej ilości 54 977 ryz, b) A-3 w planowanej ilości 2999 ryz. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 zamieszczony na stronie internetowej www.przetargi.policja.waw.pl. W celu potwierdzenia parametrów technicznych zaoferowane papieru wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku specyfikacje techniczną papieru wystawioną przez producenta papieru. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 3.1.transportu papieru do obiektów Zamawiającego zlokalizowanych na terenie miasta st. Warszawy i powiatów: legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, nowodworskiego i Warszawa Zachód. 3.2.rozładunku dostarczonego papieru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 4. Zaoferowany papier musi być: 4.1. nowy, wolny od wad uniemożliwiający jego użycie zgodnie z przeznaczeniem, 4.2.opakowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi, 4.3.zgodny z opisem wskazanym w załącznikiem nr 1, 4.4.arkusze winny być czyste (równo i prostokątnie obcięte). 5. Niedopuszczalne są takie wady jak: 5.1. plamy, 5.2. zabrudzenia, 5.3. uszkodzenia mechaniczne, 5.4. fałdy, załamania, smugi. 6. Na dostarczony papier Wykonawca zobowiązany będzie udzielić minimum 24 miesięcznej rękojmi liczonej od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru. 7. Termin dostawy 3 dni robocze.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
12 miesięcy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia wadialnego w wysokości 10 000,0 PLN. 2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania wniosków 3. Zabezpieczenie wadialne może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a. w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego w: NBP O/O w Warszawie nr konta 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000 W przypadku wniesienia zabezpieczenia wadialnego przelewem w pieniądzu, decyduje data i godzina uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego. b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium winno zawierać stwierdzenie, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako beneficjenta należy wpisać – Skarb Państwa – Komendant Stołeczny Policji 5. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać doświadczenie w realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia tj. wykazać się należytym wykonaniem lub wykonywaniem min. jednej dostawy papieru ksero o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosku, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wartość zrealizowanej dostawy będzie odpowiadała ww. kwocie

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
W celu potwierdzenia parametrów technicznych zaoferowanego papieru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku specyfikację techniczną papieru wystawiona przez producenta papieru.

Inne niewymienione dokumenty

Wykonawca wykazując spełnienie warunku wiedza i doświadczenie może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku w szczególności: 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstała wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienia zasobów nie ponosi winy, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 3) aktualny odpis z właściwego rejestru luz z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony dopuszczają zmiany: 1. w zakresie producenta papieru, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy, w tym cen jednostkowych netto nie wyższych oraz parametrów nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 2 do umowy, 2. stawki podatku VAT w przypadku jej ustawowej zmiany

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.policja.waw.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie www.licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem znajdującym się na ww. platformie. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane fax-em lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (Wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczony na stronie przetargi.policja.waw.pl)

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert; 2) Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 676 493,24 zł brutto; 3) Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 500,00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza (grosze należy oddzielić kropką!); 4) od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie; 5) w trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; 6) w toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym koszty dostawy papieru do obiektów Zamawiającego oraz należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie; 7) Zamawiający bezpośrednio po zamknięciu licytacji poda pod wskazanym w ogłoszeniu adresem internetowym nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano; 8) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni formularz cenowy poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych netto, wartości netto oferowanego papieru, stawkę podatku VAT i wartości całego przedmiotu umowy (brutto). Wypełniony i podpisany formularz cenowy (Wzór stanowi Załącznik nr 6 do ogłoszenia zamieszczony na stronie http://przetargi.policja.waw.pl) stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wartość przedmiotu umowy wykazana w formularzu musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. Zaproponowana przez niego cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy - Załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-02-29 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolie 2, 00-150 Warszawa,

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-03-09 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-03-09 11:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Zaleca się, aby Wniosek o dopuszczenie do licytacji, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG) do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonym wniosku, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik. 2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła