Licytacja L-24-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-24-2017 - Rewaloryzacja części Parku Poniatowskiego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZM, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
Adres pocztowy: Konstantynowska 8/10
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 94-303
Tel.: +48 42 632-75-7, Faks: +48 42 632-92-9
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

20200-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-03-14 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rewaloryzacja części Parku Poniatowskiego
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
[Numeracja zgodna z załącznikiem nr 6 do Ogłoszenia - Instrukcja dla wykonawców] W związku z ograniczeniem ilości znaków w polu "Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego" Zamawiający informuje iż pełna nazwa to: "Rewaloryzacja części Parku im. ks. J. Poniatowskiego" Przedmiotem zamówienia są: 3.1 roboty budowlane i ogrodnicze polegające na „Rewaloryzacji części Parku im. ks. J. Poniatowskiego” realizowane w latach : 2017 i 2018; na działkach: 1,1; 5/1; 5/32; 5/5; 5/8; 7/7; 7/10; 11/1; 15 obręb P28 oraz 10/4 obręb P29, realizowane w dwóch etapach w latach 2017 i 2018. ETAP 1 realizowany w ramach zamówienia podstawowego: Zakres prac w 2017 roku obejmować będzie: 3.1.1 Roboty budowlane w tym m.in.: 3.1.1.1 Modernizacja fontanny. 3.1.1.2 Zasilanie fontanny. 3.1.2 Obsługa geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 3.1.3 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie w zakresie zasilania fontanny. Zakres prac w 2018 roku obejmować będzie: 3.1.4 Roboty budowlane w tym m.in.: 3.1.4.1 Remont i rozbudowa oświetlenia na terenie parku (montaż na terenie parku 157 opraw o różnej mocy na 119 słupach wraz z okablowaniem i złączami kablowymi). 3.1.4.2 Oświetlenie toru rowerowego (montaż 5 opraw na 4 słupach wraz z okablowaniem podłączonym do istniejącego złącza). 3.1.4.3 Roboty przygotowawcze i ziemne pod budowę i modernizację alejek. 3.1.4.4 Budowa i modernizacja alejek. (Powierzchnia 24 341 m2). 3.1.4.5 Demontaż: ławek parkowych z fundamentem (19 szt.), koszy na śmieci (49 szt.), separatorów ruchu (8 szt.) oraz stojaków na rowery (5 szt.). Łącznie 81 szt. 3.1.4.6 Montaż i dostawa elementów małej architektury: ławek parkowych bez oparcia (4 szt.), ławek z oparciem (113 szt.) koszy na śmieci (106 szt.), stojaków rowerowych (6 szt.), ograniczników wjazdu (9 szt.) oraz krat pod drzewa (2 szt.). Łącznie 240 szt. 3.1.4.7 Remont ławek parkowych (piaskowanie z malowaniem elementów metalowych + wymiana siedzisk i oparć) - 37 szt. 3.1.5 Roboty ogrodnicze w tym m.in.: 3.1.5.1 Nasadzenia drzew iglastych i liściastych (116 szt.). 3.1.5.2 Nasadzenia krzewów (13 114 szt.). 3.1.5.3 Nasadzenia bylin (3 280 szt.). 3.1.5.4 Zakładanie trawników (25 540 m2). 3.1.5.5 Prace związane z zakładaniem parterów kwiatowych. 3.1.6 Obsługę geodezyjną, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 3.1.7 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie w zakresie oświetlenia terenu parku i w zakresie oświetlenia toru rowerowego. ETAP 2 realizowany na podstawie prawa opcji, w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego, w częściach: Zakres prac planowanych do realizacji w 2017 roku obejmować będzie: 3.1.8 Roboty budowlane w tym wykonanie: 3.1.8.1 Zakresu prac związanego z budową szaletu i wykonaniem przyłącza wod.-kan. ujętego w dokumentacjach: „Projekt szaletu publicznego wraz z przyłączem wodociągowym i rozbudową instalacji kanalizacji sanitarnej w Parku im. ks. J. Poniatowskiego” oraz „Projekt szaletu publicznego wraz z przyłączem wod.-kan. w parku im. ks. J. Poniatowskiego” opracowanych przez BOPiPIK LISPUS z Chełma. 3.1.8.2 Zakresu prac związanego z budową amfiteatru ujętego w dokumentacji „Rewaloryzacja Parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Łodzi- remont i rozbudowa amfiteatru” opracowanej przez „plan 3D Adrian Bogutczak” z Łodzi. 3.1.8.3 Przyłącza elektrycznego do WC, przyłącza elektrycznego do amfiteatru, monitoringu: amfiteatru i toru rowerowego, zasilania schronów- zgodnie z dokumentacją „Rewaloryzacja części Parku im. ks. J. Poniatowskiego w Łodzi- remont i rozbudowa oświetlenia, założenie monitoringu , wykonanie zasilania fontanny i amfiteatru, kabiny WC i schronu” opracowaną przez Nova Light SP. z o.o. z Łodzi. 3.1.8.4 Remontu zewnętrznych elementów schronu zgodnie z dokumentacją „Rewaloryzacja części Parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Łodzi - Projekt zagospodarowania terenu” opracowaną przez Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek z Chełma. 3.1.9 Obsługę geodezyjną, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 3.1.10 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie w zakresie remontu i rozbudowy amfiteatru, przyłącza elektrycznego do WC, przyłącza elektrycznego do amfiteatru, zasilania schronów . Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2018 roku obejmować będzie: 3.1.11 Roboty budowlane w tym wykonanie: 3.1.11.1 Budowa monitoringu amfiteatru i toru rowerowego, założenie monitoringu amfiteatru i toru rowerowego zgodnie z dokumentacją „Rewaloryzacja części Parku im. ks. J. Poniatowskiego w Łodzi - remont i rozbudowa oświetlenia, założenie monitoringu, wykonanie zasilania fontanny i amfiteatru, kabiny WC i schronu” opracowaną przez Nova Light Sp. z o.o. z Łodzi. 3.1.12 Obsługę geodezyjną, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 3.1.13 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie w zakresie wykonania monitoringu amfiteatru i w zakresie wykonania monitoringu toru rowerowego. UWAGA: 1) Zamawiający ustali każdorazowo zakres rzeczowy realizowany na podstawie prawa opcji w złożonych Wykonawcy na piśmie oświadczeniach woli o skorzystaniu w danym roku z tego prawa. Zamawiający będzie składał w/w oświadczenia najpóźniej w n/w terminach: a) w ciągu 90 dni od daty zawarcia niniejszej umowy - w przypadku zakresu prac przewidzianego do realizacji na 2017 roku, b) do 28 lutego 2018 roku – w przypadku zakresu prac przewidzianego do realizacji w 2018 roku i zakresu prac niezrealizowanych w roku 2017 w ramach prawa opcji. 2) Brak pisemnego zgłoszenia ze strony Zamawiającego nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę. 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całego zakresu rzeczowego przewidzianego w niniejszym postępowaniu w ramach prawa opcji. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji niewykonanych wszystkich bądź tylko niektórych elementów z zakresu z 2017 roku, o którym mowa w ust. 3.1.8 -3.1.10 w kolejnym 2018 roku. 5) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie za zakres prac zlecony przez Zamawiającego w składanych przez niego oświadczeniach woli o skorzystaniu z prawa opcji. 3.1.14 Zakres prac, o którym mowa powyżej, winien zostać wykonany na podstawie dokumentacji dot. w/w zakresów prac opracowanych przez n/w firmy: 3.1.14.1 BOPiPIK LISPUS z Chełma. 3.1.14.2 Nova Light SP. z o.o. z Łodzi. 3.1.14.3 PAGRE Grzegorz Mamenas z Łodzi. 3.1.14.4 „plan 3D Adrian Bogutczak” z Łodzi. 3.1.15 Z dokumentacji BOPiPIK LISPUS z Chełma Zamawiający wyłączył z realizacji zakres prac dot. remontu toru rowerowego wraz z demontażem, montażem znaków oraz tablic informacyjnych dotyczących toru i założeniem trawników w otoczeniu toru. 3.1.16 Teren parku jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr A/333, objęty ochroną Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 3.1.17 Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 3.1.18 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu zamówienia w pełnym zakresie zamówienia. 3.1.19 Zamawiający wyznaczy inspektorów nadzoru inwestorskiego. 3.1.20 Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. 3.1.21 Zamawiający nie wskazał przedmiotu umów o podwykonawstwo niepodlegających obowiązku zgłoszenia. 3.1.22 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy, na zasadach opisanych w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia – Wzór umowy. 3.1.23 Wykonawca, winien najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z przypisaniem im wykonywanych czynności/ funkcji zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W/w wykaz winien być aktualizowany na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian personalnych. 3.1.24 Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonych mu pełnomocnictw przeprowadzić niezbędne wymagane przepisami prawa budowlanego procedury i w imieniu Zamawiającego uzyskać pozwolenia na użytkowanie dla zakresów prac, o których mowa w pkt. 3.1.3; 3.1.7; 3.1.10; i 3.1.13. 3.1.25 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia/uzupełnienia wszelkich zastrzeżeń/uwag/braków stwierdzonych w trakcie procedowania uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zakresów prac, o których mowa w pkt.3.1.3; 3.1.7; 3.1.10; i 3.1.13. 3.1.26 W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie realizacji Etapu 2 wybrany w niniejszym przetargu Wykonawca winien w ciągu 5 dni od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia dostarczyć: 3.1.26.1 potwierdzenie wniesienia uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (10% wartości zleconego zakresu), 3.1.26.2 kosztorys ofertowy dla realizacji danej części Etapu 2 przedmiotu zamówienia, opracowany metodą szczegółową. Kosztorys szczegółowy powinien być złożony z ceną nie wyższą niż wynikająca z wartości odpowiedniego zakresu prac określonej w Tabeli elementów scalonych (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) przygotowany jako plik arkusza kalkulacyjnego. UWAGA! Zastosowane formuły obliczają wartość poszczególnych zakresów prac w oparciu o ustaloną przez Zamawiającego wagę procentową, od wskazanej przez Wykonawcę ryczałtowej ceny brutto za realizację ETAPU 1 (zamówienie podstawowe) w latach 2017 i 2018. 3.1.26.3 wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z przypisaniem im wykonywanych czynności/ funkcji zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3.1.27 Wykonawca winien zapoznać się z projektami, o których mowa w pkt 3.1.14. i oświadcza, że nie ma do nich żadnych zastrzeżeń oraz że prace będące przedmiotem ich opracowania są w pełni możliwe do zrealizowania. 3.1.28 Wykonawca winien zachować szczególną uwagę i ostrożność podczas wykonywania prac, zwłaszcza związanych z przemieszczaniem się sprzętu budowlanego. 3.1.29 Roboty muszą być zaplanowane i prowadzone w taki sposób, aby nie miały negatywnego wpływu na utrzymanie porządku ani na stan zdrowotny drzew i krzewów wskazanych w projekcie do zachowania. Główny kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane. Dodatkowe kody CPV*: 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 45.26.24.20-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów 45.11.27.11-2 Roboty w zakresie kształtowania parków 45.11.27.10-5 Roboty w zakresie kształtowania zieleni. 45.21.23.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych. 45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej. 45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 34.93.00.00-5 Urządzenia wodne. 31.52.74.00-0 Oświetlenie podwodne. 77.31.00.00-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 3.2 Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji o której mowa w pkt 3.1 Ogłoszenia, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w Ogłoszenia. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 3.3 Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.23.31.20-6
45.31.61.10-9
45.26.24.20-1
45.11.27.11-2
45.11.27.10-5
45.21.23.00-9
45.23.21.50-8
45.23.24.10-9
45.11.10.00-8
34.93.00.00-5
31.52.74.00-0
77.31.00.00-6

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
4.1 Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy etap 1 – do 31.10.2017 roku – zakres prac z 2017 roku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowania dla zakresu, o którym mowa w pkt.3.1.3, do 30.11.2018 roku – zakres prac z 2018 roku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowania dla zakresu, o którym mowa w pkt.3.1.7, etap 2 – do 31.10.2017 roku – zakres prac z 2017 roku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowania dla zakresu, o którym mowa w pkt.3.1.10. do 30.11.2018 roku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowania dla zakresu, o którym mowa w pkt. 3.1.13 i zakresu prac niezrealizowanych w roku 2017 w ramach prawa opcji.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
10 Wymagania dotyczące wadium 10.1 Zamawiający zgodnie z art. 76 ust. 3 Ustawy żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 10.1.1 w wysokości: 225.000,00 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), 10.1.2 wadium należy wnieść w terminie 4 dni od dnia przekazania zaproszeń do udziału w licytacji elektronicznej. 10.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy, tj.: 10.2.1 pieniądzu, 10.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 10.2.3 gwarancjach bankowych, 10.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 jt.). 10.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Bank: Getin Noble Bank S.A. Nr: 67 1560 0013 2312 6179 3000 0009 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania ZZM.WOA.ZP.2510.1.2017 10.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 10.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 10.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 10.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 10.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 10.6.3 kwotę wadium, 10.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 10.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 10.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.6.5.2 którego oferta została wybrana: 10.6.5.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.6.5.2.2 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.6.5.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 10.6 Ogłoszenia. 10.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy zostanie przez Zamawiającego niedopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. 10.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: 5.1.3.1 nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej : 5.1.3.1.1 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie nawierzchni z kostki/ płyty betonowej lub z kostki granitowej na kwotę minimum 400 000 zł brutto, 5.1.3.1.2 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie oświetlenia na słupach na kwotę minimum 200 000 zł brutto, 5.1.3.1.3 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/modernizacji /przebudowie fontann /sztucznych zbiorników wodnych z wyłączeniem tych z naturalnym dnem na kwotę minimum 200 000 zł brutto bądź dwóch robót na kwotę minimum po 100 000 zł brutto każda, 5.1.3.2 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę w zakresie nasadzeń drzew i krzewów na kwotę minimum 400 000 zł brutto, bądź co najmniej dwie usługi na kwotę minimum po 200 000 zł brutto każda. UWAGA: a) Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania wykonania w/w robót w różnych lokalizacjach, w ramach różnych zleceń/kontraktów/zamówień. b) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu, zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia winien on wyodrębnić i podać wartość każdej z robót, o których mowa powyżej (Przykład: wartość kontraktu 1.000.000,00 zł w tym budowa ścieżki z kostki granitowej 400.000,00 zł). c) Dla usług wykonywanych należy wskazać wartość zakresu usługi już wykonanej (Przykład: Wartość usługi brutto na lata 2016-2020 wynosi 1.000.000,00 zł, wartość usługi już zrealizowanej wynosi 400.000,00 zł)

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: 5.1.3.3 dysponuje osobą / osobami skierowaną(ymi) do realizacji niniejszego zamówienia publicznego tj. co najmniej: 5.1.3.3.1 jedną osobą – Kierownikiem Budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie kierowania robotami budowlanymi. 5.1.3.3.2 jedną osobą – Kierownikiem Robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 5.1.3.3.3 jedną osobą – Kierownikiem Robót z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 5.1.3.3.4 jedną osobą nadzorującą prace w zakresie zieleni w parku zabytkowym spełniającą warunki określone w art. 37 b ust.1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r poz. 1446 oraz 2015 r. poz. 397, 774 i 1505), 5.1.3.3.5 trzema osobami do wykonywania prac o charakterze technicznym przy zieleni w parku zabytkowym, spełniającymi warunki określone w art. 37 b ustęp 3 ww. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r poz. 1446 oraz 2015 r. poz. 397, 774 i 1505), UWAGA: a) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. b) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, poz. 65).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
[Numeracja zgodna z załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia - Wzór umowy] § 15 Zmiany treści umowy 1. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, muszą zostać one udokumentowane. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może dotyczyć wyłącznie: 1.1. Zmiany terminu wykonania umowy -w przypadkach, o których mowa w § 3 ust 3. 1.2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiającego uzyskanie lepszej jakości robót, c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty jednak nie dłużej niż o czas równy okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia. 3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust 1. okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 4. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego, wskazując jednocześnie wraz z uzasadnieniem nowy termin wykonania robót. Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez Wykonawcę okres przedłużenia terminu wykonania robót w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Okres przedłużenia terminu wykonania robót zostanie potwierdzony przez strony w aneksie do umowy. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy zostały wniesione w formie dokumentu z wyszczególnieniem daty zabezpieczenia, zmiana terminu wykonania umowy będzie możliwa po dostarczeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ubezpieczenia z uwzględnieniem wydłużonego terminu realizacji. 5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Termin związania ofertą

18.1 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 18.2 Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo, w chwili zamykania licytacji elektronicznej, pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html - [podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania]

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

14.1 Wymagania formalne: 14.1.1 Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 14.1.2 Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej „Platformą”) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 14.1.3 W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. 14.1.4 Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce „SAMOUCZEK”. 14.2 Wymagania techniczne: 14.2.1 komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz 14.2.2 przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, 14.2.3 nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

16.1 Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 16.2 Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 16.3 W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 16.4 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 16.5 W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą ryczałtową cenę brutto za realizację ETAPU 1 (zamówienie podstawowe) w latach 2017 i 2018 wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 16.6 Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia za realizację ETAPU 1 (zamówienie podstawowe) w latach 2017 i 2018 oraz wszelkie inne koszty z tym związane. 16.7 Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 16.8 Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10 000,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 16.9 W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 16.10 System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). 16.11 Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą, cenę ryczałtową za realizację ETAPU 1 (zamówienie podstawowe) w latach 2017 i 2018 – kwotę brutto w wysokości 9 153 000,00 PLN. W przypadku gdyby w toku licytacji, wylicytowana cena przekraczała ww. kwotę, może to stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-02-20 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

13.2 Wniosek należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10, pok. 17

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-03-14 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-03-14 11:03:02

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

23.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia, a w przypadku zlecenia zakresu prac objętych Etapem 2 (prawo opcji) w ciągu 5 dni od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o realizacji tego zakresu. 23.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 23.3 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 23.4 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % ceny ofertowej brutto [ceny za realizację Etapu 1 (zamówienie podstawowe) za lata 2017 i 2018)], a w przypadku zlecenia prac objętych Etapem 2 (prawo opcji) na 10% wartości zleconych prac. 23.5 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 23.5.1 pieniądzu; 23.5.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 23.5.3 gwarancjach bankowych; 23.5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 23.5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 23.6 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK GETIN Bank w Łodzi, Nr: 56 1560 0013 2312 6179 3000 0013. 23.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 23.8 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 23.9 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 23.10 Wypłata, o której mowa w pkt 23.11., następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 23.11 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 23.12 Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu: 23.12.1 Może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zabezpieczenia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego roszczenie ma zostać wniesione. 23.12.2 Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy i będzie w mocy w wysokości 100% wysokości zabezpieczenia do dnia 30 po dacie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 23.12.3 Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno zawierać następujące elementy: 23.12.3.1 wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 23.12.3.2 numer umowy, 23.12.3.3 wskazanie sumy gwarancyjnej, 23.12.3.4 określenie terminu ważności gwarancji, 23.12.3.5 sformułowanie Gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: 23.12.3.5.1 nie wykonał zamówienia w terminie wynikającym z umowy, 23.12.3.5.2 wykonał zamówienie objętą umową z nienależytą starannością. 23.13 Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji (za wyjątkiem oświadczenia informującego o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia). 23.14 W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 23.15 Zamawiający zastrzega, iż ostateczna treść gwarancji, o której mowa w pkt 23.1123.12.3 Ogłoszenia winna być przez Wykonawcę uzgodniona wcześniej z Zamawiającym. 23.16 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 23.17 Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 ustawy Pzp: 23.17.1 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 23.17.2 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Załącznikami do Ogłoszenia są: 2.3.1 Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej jako „wniosek”), 2.3.2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2.3.3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2.3.4 Załącznik nr 4 – Wzór umowy, 2.3.5 Załącznik nr 5 – Tabela elementów scalonych (w formacie arkusza kalkulacyjnego), 2.3.6 Załącznik nr 6 – Instrukcja dla Wykonawców. 2.3.7 Załącznik nr 7 – Dokumentacja techniczna i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 2.4 Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html na podstronie dotyczącej przedmiotowego postępowania. PODSTAWY WYKLUCZENIA 6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła