Licytacja L-24-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest ug-ag.zuchniarek-wyk z ofertą o wartości 20PLN.
Dane zwycięzcy:
ug-ag.zuchniarek-wyk - agata zuchniarek, agata zuchniarek
Komuny Paryskiej11 m. 11
70-302, Szczecin


Ogłoszenie o zamówieniu L-24-2019 - UG-grupa1-3

Dane zamawiającego


Nazwa: Jacek Zgutczyński, Firma fikcyjna
Adres pocztowy: Adres fikcyjny44
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-811
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

111

Termin otwarcia licytacji:

2019-02-23 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG-grupa1-3

Dostawy

2222

www.wp.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


wwww

www.wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


wwww

25

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-02-23 11:55:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-02-23 12:00:00.

Dokładna data

Upływa 2019-02-23 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


wwww

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


wwww

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


wwww

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


wwww

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła