Licytacja L-240-2014

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-240-2014 - Przebudowa drogi w m. Momoty Górne dł.1,0 km

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Jano, Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim
Adres pocztowy: Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 m. -
Miejscowość: Janów Lubelski, Kod pocztowy: 23-300
Tel.: 15 8720266, Faks: 15 8720191
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

254076 - 2014

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi w m. Momoty Górne dł.1,0 km
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2817L (Jarocin) – gr.woj. – Momoty Górne – Władysławów w lokalizacji od km 11+278 do km 12+278, długości 1,0 km. Obiekt położony jest w miejscowości Momoty Górne w Gminie Janów Lubelski. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 1,00 km, 1.2. Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm, wyrównanie krawędzi jezdni – 2 000,00 m, 1.3. Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania do ok. 4 cm - początek, koniec odcinka, frezowanie korekcyjne (większe nierówności) ok. 5% - 324,90 m2, 2. Roboty rozbiórkowe 2.1. Rozebranie krawężników betonowych – 868,00 m, 2.2. Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 20 km, materiały drogowe, wywiezienie krawężników ( na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29) – 57,29 t, 3. Obramowania 3.1. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kategorii III-IV – 915,00 m, 3.2. Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem – 52,61 m3, 3.3. Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 915,00 m, 4. Roboty ziemne 4.1. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III – formowanie, ścinanie, profilowanie z zagęszczeniem poboczy gruntowych – 200,00 m3, 5. Remont nawierzchni –warstwa wyrównawczo-wiążąca + ścieralna 5.1. Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) – 5 712,00 m2, 5.2. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wiązanie międzywarstwowe – 5 712,00 m2, 5.3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wyrównawczo-wiążąca o śr. grubości 4 cm – 5 712,00 m2, 5.4. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wiązanie międzywarstwowe – 5 712,00 m2, 5.5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna o grubości 4 cm – 5 712,00 m2, 6. Roboty wykończeniowe 6.1. Obsianie poboczy w ziemi urodzajnej – 2 000,00 m2. Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami), ustawie o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21z póź. zm.). Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, szczegółową specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych, 2) zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3) opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem opinii organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu janowskiego, 4) zapewnienie ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót, 5) zabezpieczenie oraz utrzymanie wszelkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia (oznakowania, wygrodzeń, itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność, 6) uporządkowanie placu budowy, 7) wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe, 8) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności: projekt wykonawczy, przedmiar robót, szczegółowe specyfikacje techniczne robót drogowych, projekt umowy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty 45.11.12.00-0
45.11.13.00-1
45.23.32.20-7

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie 31.10.2014.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia licytacji do godz. 8:30. 3. Termin otwarcia licytacji – 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godz. 9:00. Dokładny termin otwarcia licytacji zostanie określony w zaproszeniu do udziału w licytacji przesłanym każdemu wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji. 4. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. Nr 96 1240 5497 1111 0010 5532 6099 z dopiskiem wadium – Przebudowa drogi powiatowej nr 2817L (Jarocin) – gr.woj. – Momoty Górne – Władysławów w lokalizacji od km 11+278 do km 12+278. 2) poręczeniach bankowych, 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 4.1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej na 30 minut przed otwarciem licytacji. 8. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w formie oryginału należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 22. Dokument musi wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej na 30 minut przed otwarciem licytacji. 9. Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg publicznych o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł (brutto) każde; Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca wskaże osobę, proponowaną do pełnienia funkcji Kierownika robót spełniającą następujące wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika robót drogowych na co najmniej jednym zadaniu obejmującym budowę lub przebudowę drogi publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł (brutto). Uwaga: 1) Stosownie do art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. między innymi w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku. 2) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przestawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zawierającego informacje dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sek. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 4. Dokumenty, o których mowa w sek.III.4.3.1) lub zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt. 3., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 6.1. Dokumenty i oświadczenia dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt. 1., a także zobowiązania o którym mowa w pkt. 2., które muszą zostać złożone w formie oryginału), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 2., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 6.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Oświadczenie wymienione w pkt 1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców, 2) dokumenty wymienione w sek. III.4.1), składa dowolny Wykonawca lub dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, 3) Oświadczenie wymienione w sek. III.4.2)-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty wymienione w sek. III.4.2)-aktualny odpis z właściwego rejestru, albo odpowiadające im określone w sekcji III.4.3.1. oraz dokumenty wymienione w sekcji III.4.4), powinny być złożone przez każdego Wykonawcę. 8. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w sekcji III.4.1) budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 10. W przypadku podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, względnie innych dokumentów składanych wraz z wnioskiem przez Pełnomocnika – Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy: 1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 2) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje zamawiający, 3) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron, 4) w zakresie terminu zakończenia zadania, w tym terminów pośrednich (np. zakończenia robót budowlanych) wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np. warunki archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, etc. utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 5) w zakresie zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, wady w dokumentacji projektowej uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkujące przerwą w realizacji robót budowlanych, 6) w zakresie oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 7) w zakresie zmiany części zamówienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawców, 8) w zakresie zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9) w zakresie zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie, 10) w zakresie zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku zdarzeń takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, wycofanie się z zobowiązania do współpracy, zmiana zakresu obowiązków pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą miały kwalifikacje nie niższe od osób wskazanych w umowie, 11) innych nieistotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.zdpjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=69

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie, stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Niedostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie wykonawcy od dalszego postępowania. 3. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. 4. Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji6.0 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty, jakie zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 8. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 347 800,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset złotych). 9. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-08-07 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski, pokój nr 22

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 20 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Pekao S.A. Nr 96 1240 5497 1111 0010 5532 6099 z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Przebudowa drogi powiatowej nr 2817L (Jarocin) – gr.woj. – Momoty Górne – Władysławów w lokalizacji od km 11+278 do km 12+278 b) poręczeniach bankowych, c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, d) gwarancjach bankowych, e) gwarancjach ubezpieczeniowych, f) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Wykonawca w złożonym wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi uwzględniać nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego. Beneficjent: Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na zasadach określonych w ustawie.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. 2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 15 87 20 191) lub e-mailem gr.zdpjanow@o2.pl , z uwzględnieniem pkt.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub e-mailem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy umieszczonych na stronie internetowej zamawiającego, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie dokumenty muszą być czytelne. 7. W przypadku gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, oświadczenia lub dokumenty, będą zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane. 8. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 egz. – oryginale. Dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Zamawiającego z dopiskiem - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 2817L (Jarocin) - gr. woj. – Momoty Górne – Władysławów w lokalizacji od km 11+278 do km 12+278. 9. Przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonego wniosku lub wycofać wniosek. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu wniosku powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania wniosków. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak wniosek, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła