Licytacja L-242-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-242-2009 - Dostawa art. biurowych oraz papieru

Dane zamawiającego

Anna Siennicka, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
B. Brechta 3
03-472, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

191421

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-19 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest na stronie www.zamowienia.mazovia.pl (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę artykułów biurowych i paieru kserograficznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie będzie licytacją 3-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą kwotę 160 000.00 PLN brutto. 9. Z dniem 15 października 2009 r. do systemu licytacji elektronicznych UZP została wprowadzona zmiana polegająca na żądaniu potwierdzenia składanej oferty w sytuacji, gdy stanowi ona mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Wprowadzenie ww. zmiany powoduje, iż w przypadku składania oferty stanowiącej mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej, momentem złożenia postąpienia będzie naciśnięcie przycisku potwierdzającego chęć złożenia oferty o wskazanej wartości. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-09 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu poniżej jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a w szczególności w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie artykułów biurowych i papieru kserograficznego o wartości min. 80 000 zł brutto; 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Pozostałe warunki każdy z wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie. 5. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 6. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej wg formuły spełnia/nie spełnia

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie www.zamowienia.mazovia.pl). 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie (zawierającej treść) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej. 3. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (załączniki nr 1A i 1B do ogłoszenia dostępnego na stronie www.zamowienia.mazovia.pl). 4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie do złożenia dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zobowiązany jest każdy z wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu). 5. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda złożenia wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie

VIII. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu skladania ofert).

IX. Termin wykonania zamówienia

do 15 grudnia 2009 r.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.zamowienia.mazovia.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Szczegółowe warunki umowy określa załącznik 4 do ogłoszenia na stronie www.zamowienia.mazovia.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni Formularz oferty (załącznik nr 5 do ogłoszenia dostępnego na stronie www.zamowienia.mazovia.pl). Formularz ten będzie stanowić załącznik do umowy. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Kancelaria Ogólna Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej na usługę druku. Nie otwierać przed dniem 09.11.2009 r. godz. 10:00

Informacje o wadium:

nie dotyczy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-09 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-11-19 10:30:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-09 14:38:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła