Licytacja L-242-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-242-2016 - Tłumaczenia pisemne

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZUS Szczecin, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Szczecin
Adres pocztowy: Matejki 22 m. pok. 230
Miejscowość: Szczecin, Kod pocztowy: 70-530
Tel.: 914596577, Faks: 914596576
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

327785-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-11-15 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Tłumaczenia pisemne
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na sporządzaniu tłumaczeń pisemnych z języków obcych na język polski, z kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, oraz sporadycznie z języka polskiego na języki obce w zakresie: a) języka norweskiego, szwedzkiego, niemieckiego, angielskiego, fińskiego, duńskiego, litewskiego, islandzkiego, słowackiego, oraz innych języków europejskich i języków pozaeuropejskich, obowiązujących w państwach będących członkami UE, EOG oraz Konfederacji Szwajcarii. b) tłumaczeń nieprzysięgłych, dokumentacji medycznej, wpływającej do:  Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego Prewencji, który zajmuje się wydawaniem orzeczeń w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń wypłacanych przez Zakład, w sprawach pozaubezpieczeniowych, oraz w sprawach świadczeń podlegających koordynacji wspólnotowej i bilateralnej. Tłumaczenia dotyczą zwłaszcza dokumentacji medycznej dołączanej do wniosków o świadczenia podlegające koordynacji wspólnotowej i bilateralnej, w przypadku których tłumaczenie dokumentacji jest niezbędne w celu wydania orzeczenia bądź opinii lekarskiej,  Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych, który zajmuje się przyznawaniem oraz zmianą uprawnień emerytalno-rentowych, co w niektórych przypadkach powoduje konieczność tłumaczenia dokumentacji medycznej (np. w sprawach o odszkodowanie z tyt. wypadku przy pracy, konieczne jest przetłumaczenie dokumentacji medycznej w celu ustalenia czy zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy), c) tłumaczeń nieprzysięgłych, dokumentacji zwykłej, wpływającej do:  Wydziału Ubezpieczeń i Składek , który m.in. prowadzi obsługę spraw upadłościowych z tytułu nieopłaconych składek i nienależnie pobranych świadczeń, również tych ogłoszonych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,  Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych, który zajmuje się przyznawaniem oraz zmianą uprawnień emerytalno-rentowych. Konieczność tłumaczenia dokumentacji z języków obcych państw Unii Europejskiej na język polski, wykonywane jest m.in. w celu przyznania/zmiany świadczenia na podstawie złożonego w języku obcym np. zaświadczenia o kontynuacji nauki, wysokości osiągniętych przychodów itp.,  Wydziału Zasiłków, który zajmuje się przyznawaniem świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz zasiłków pogrzebowych, w tym świadczeń podlegających koordynacji na podstawie umów międzynarodowych, Wydziału Realizacji Dochodów - w referacie ds. osób migrujących prowadzi się korespondencję z instytucjami właściwymi Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii w zakresie ustalania ustawodawstwa właściwego. 2. Szacowana liczba stron do tłumaczenia w okresie obowiązywania umowy wynosi 4000 stron (z czego 90-95% tłumaczeń przeprowadzana będzie dla Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i dotyczy tłumaczeń nieprzysięgłych dokumentacji medycznej). Zamawiający orientacyjnie podaje, że w O/ZUS w Szczecinie w roku 2016 tj. od stycznia do końca września, zlecił łącznie tłumaczenie tekstów (nieprzysięgłych) z języków i w ilości stron: Norweski - 2 019 stron, Szwedzki - 983 stron, Niemiecki - 133 stron, Angielski - 107 stron, Fiński - 80 stron, Duński - 35 stron, Litewski - 32 strony, Islandzki - 26 stron, Słowacki - 16 stron. Niderlandzki - 7 stron, Łotewski - 6 stron, Słowacki - 4 strony, Włoski - 2 strony, Grecki - 2 strony, Francuski - 1 strona. W roku 2016r. do końca września nie zlecono tłumaczenia z języka obcego na język polski.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.53.00.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie wymaga się

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

20 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2 (zwanej w dalszej części Instrukcji „Platformą”). 2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców: a) Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie podanej wyżej, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji elektronicznej, winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. b) W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji), bądź nie przekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej dwa dni robocze przed terminem otwarcia licytacji. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie loginu który umożliwi przypisanie wykonawcy do prowadzonej licytacji, skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału wykonawcy w licytacji. c) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek. Od wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z platformy licytacyjnej UZP jest bezpłatne. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 3. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych: Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarkę równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, po rozpatrzeniu złożonych wniosków i ich ocenie, zamawiający przypisze dopuszczonych przez siebie wykonawców do prowadzonej przez siebie licytacji, korzystając z loginu przekazanego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Następnie prześle zaproszenie do udziału w licytacji (elektronicznie na adres mail podany we wniosku) wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 Pzp , termin ten nie może być krótszy niż 5 dni do dnia przekazania zaproszeń. 2. Licytacja elektroniczna jest licytacją jednoetapową. 3. Czas trwania licytacji wynosi 120 minut począwszy od godziny otwarcia licytacji wskazanej w zaproszeniu (wg czasu systemowego odliczanego na stronie na której prowadzona jest licytacja). Po upływie tego czasu licytacja się zakończy. Aktualny czas w trakcie licytacji elektronicznej wyświetlany na Platformie jest decydujący dla oceny momentu dokonywania poszczególnych czynności, w tym również i dla oceny, czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji. 4. W czasie trwania licytacji wykonawca ma prawo złożyć więcej niż jedną ofertę (postąpienie). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: a) powinna być podana w złotych polskich (PLN), zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (poniżej 0,5 gr pomija się, powyżej/równe 0,5 gr. zaokrągla się do 1 gr.), b) jest średnią ceną ryczałtową za przetłumaczenie jednej „strony obliczeniowej tekstu” (zgodnie z wzorem umowy). c) zawiera wszystkie koszty Wykonawcy oraz wszelkie niezbędne opłaty i podatki, koszty transportu /dostarczenia tłumaczenia do miejsca jego odbioru przez zamawiającego oraz ewentualne upusty i rabaty. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 6. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą (za przetłumaczenie jednej strony obliczeniowej), w kwocie 58 zł brutto. 7. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia tj. 2,00 zł brutto. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. 8. W toku licytacji, za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będą przekazywane wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie będą ujawnione informacje umożliwiające identyfikację wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za przetłumaczenie jednej strony obliczeniowej. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie całej umowy (przez okres jej obowiązywania), będzie stanowiło iloczyn faktycznie przetłumaczonych stron obliczeniowych i najniższej jednostkowej ceny ryczałtowej brutto, z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć kwoty, jaką zamawiający przewidział na realizację zamówienia, tj.: 233 300,00 zł brutto. 10. Po zamknięciu licytacji zamawiający poda na stronie www.zus.pl, pod ogłoszeniem o niniejszej licytacji, nazwę (firmę) odraz adres wykonawcy , którego wybrano tj. który zaoferował najniższą cenę. Zakończenie licytacji stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej.

Minimalna wysokość postąpienia

2.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-10-31 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ZUS Oddział w Szczecinie ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-11-15 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-11-15 12:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % (11 665,00 zł) maksymalnego wynagrodzenia brutto (tj. 233 300,00 zł).

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

PRZEDMIOT UMOWY § 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług polegających na sporządzaniu tłumaczeń pisemnych, dla potrzeb Oddziału ZUS w Szczecinie, z kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, z języków obcych na język polski oraz sporadycznie z języka polskiego na języki obce, w przedmiocie: a) tłumaczeń nieprzysięgłych, dokumentacji medycznej, wpływającej do:  Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego Prewencji,  Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych, b) tłumaczeń nieprzysięgłych, dokumentacji zwykłej, wpływającej do :  Wydziału Ubezpieczeń i Składek,  Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych,  Wydziału Zasiłków,  Wydziału Realizacji Dochodów. 2. Tłumaczenia dokumentacji medycznej i zwykłej europejskiej i pozaeuropejskiej z języków obcych na język polski oraz z języka polskiego na język obcy, będą wykonywane wyłącznie z języków: języka norweskiego, szwedzkiego, niemieckiego, angielskiego, fińskiego, duńskiego, litewskiego, islandzkiego, słowackiego, oraz innych języków europejskich i języków pozaeuropejskich, obowiązujących w państwach będących członkami UE, EOG oraz Konfederacji Szwajcarii. TERMIN REALIZACJI § 2 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 02.01.2017r. do 31.12.2017r. z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 umowy. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. WARUNKI REALIZACJI UMOWY § 3 1. Zlecenia, o których mowa w ust. 2, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, będą przesyłane Wykonawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w dni pracujące zamawiającego (poniedziałek-piątek). W przypadku zleceń otrzymanych w piątek, kolejnym dniem roboczym będzie poniedziałek. Koszt przesłania zlecenia do wykonawcy pokrywa zamawiający. 2. Przez zlecenie rozumie się każdą osobną sprawę (dotyczącą osoby/ubezpieczonego) zawierającą dokumenty do tłumaczenia. Zamawiający, w zależności od potrzeb przesyła jedno lub więcej zleceń w jednej przesyłce (kopercie). 3. Przez stronę obliczeniową tłumaczenia pisemnego nieprzysięgłego, uważa się stronę zawierającą 1 800 znaków tekstu przetłumaczonego (liczone według edytora tekstu Word), w tym wlicza się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy miedzy nimi. Ostatnia strona przetłumaczonego zlecenia zawierająca ponad 900 znaków drukarskich rozliczona zostanie w cenie jak za pełną stronę. Strona zawierająca do 900 znaków drukarskich nie będzie rozliczana. W przypadku przesłania przez zamawiającego do tłumaczenia pojedynczego zlecenia, które nie będzie przekraczać 1800 znaków drukarskich zostanie ono rozliczone jak za pełną stronę. Wykonawca załącza do tłumaczenia wykaz zrealizowanego/ych zlecenia/ń wraz z podaniem ilości znaków, z rozbiciem na strony jw. 4. Wykonawca zlecone tłumaczenia: - sporządzi w formie wydruku komputerowego, z czego każda strona przetłumaczonego tekstu musi być zaparafowana i opieczętowana przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w językach. Zamawiający nie wymaga, aby osoba tłumacząca dokumentację posiadała status tłumacza przysięgłego, - przekaże wraz z kserokopią przekazanej uprzednio dokumentacji, w terminach wskazanych w ust. 5, - dostarczy za pośrednictwem operatora publicznego / kuriera, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bezpośrednio do wskazanego w § 8 ust. 2 umowy, Naczelnika Wydziału, na adres wskazany w załączniku nr 1 do umowy, 5. Termin realizacji tłumaczenia, rozpoczyna się w dzień roboczy zamawiającego, od daty otrzymania przez Wykonawcę zleconej dokumentacji i kończy się przekazaniem tłumaczenia na adres wskazany w załączniku nr 1 do umowy. W zależności od ilości przetłumaczonych stron, termin wynosi: a) dzień roboczy – w przypadku tłumaczenia do 3 stron, b) 3 dni robocze - w przypadku tłumaczenia od 4 do 13 stron, c) 4 dni robocze - w przypadku tłumaczenia od 14 do 20 stron, d) 5 dni roboczych - w przypadku tłumaczenia od 21 do 24 stron. e) w terminie uzgodnionym z osobą wskazaną w § 8 ust. 2, nie dłuższym niż 10 dni roboczych, w przypadku tłumaczenia 25 stron i powyżej. 6. Dopuszczalna jest zmiana terminów w ust. 5 lit. a) - d), pod warunkiem przesłania osobie wskazanej w § 8 ust. 2, uzasadnienia, wraz ze wskazaniem nowego terminu wykonania tłumaczenia. Termin ten musi być zaakceptowany przez osobę wskazaną w § 8 ust. 2. 7. Usługę tłumaczenia dokumentacji uważa się za wykonaną, w momencie jej otrzymania na adres wskazany w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z powyższymi warunkami oraz fakturą VAT. OBOWIĄZKI WYKONAWCY § 4 Wykonawca zobowiązuje się do: 1. dokonania wstępnej kwalifikacji dokumentów zawartych w dokumentacji do tłumaczenia, na dokumentację medyczną i zwykłą tj. np. dokumenty porządkujące / administracyjne. Zamawiający wraz ze zleceniem, przekaże wykonawcy komplet dokumentów, który może zawierać dokumentację zwykłą i medyczną. Każdorazowo w zleceniu będzie określony rodzaj dokumentacji do tłumaczenia tj. medyczna / zwykła - wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za tłumaczenie objęte zleceniem. W przypadku wątpliwości Wykonawcy co do zasadności tłumaczenia danego dokumentu, wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z osoba wskazaną w § 8 ust. 2 umowy, która podejmie decyzję co do ewentualnej konieczności jego tłumaczenia oraz prawidłowości zakwalifikowania. 2. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz wszelkich danych, w tym osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy oraz do wykorzystywania ich wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, w innych celach niż wykonanie umowy, w czasie jej obowiązywania, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, 3. zabezpieczenia otrzymanych dokumentów i ich tłumaczeń przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, 4. wykonywania tłumaczenia z należytą starannością oraz poprawnością merytoryczną, stylistyczną i leksykalną, z zachowaniem wszelkich zasad sztuki przekładu. 5. przekazania zamawiającemu, w terminie jednego dnia roboczego, poprawionego tekstu, licząc od dnia otrzymania reklamacji nienależytego wykonania tłumaczenia pisemnego, przez co należy rozumieć: przypadek braku spójności terminologicznej tekstu, błędy gramatyczne i językowe, pominięcia fragmentu tekstu w tłumaczeniu itp. OCHRONA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH § 5 1. Wykonawca realizuje przetwarzanie danych osobowych jako podmiot, któremu zamawiający, jako administrator danych, powierzył przetwarzanie danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W ramach realizacji umowy przetwarzane mogą być dane wrażliwe, dotyczące m.in. dokumentacji medycznej dołączanej do wniosków o świadczenia podlegające koordynacji wspólnotowej i bilateralnej, w przypadku których tłumaczenie dokumentacji jest niezbędne w celu wydania orzeczenia bądź opinii lekarskiej oraz dokumentacji medycznej związanej z przyznawaniem oraz zmianą uprawnień emerytalno-rentowych (np. w sprawach odszkodowawczych za wypadki przy pracy). Ponadto w treści tłumaczonej dokumentacji mogą być zawarte dane osobowe, w związku z realizacją m.in. spraw dotyczących spraw upadłościowych z tytułu nieopłaconych składek i nienależnie pobranych świadczeń, przyznania/zmiany świadczenia emerytalno-rentowego, przyznawaniem świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz zasiłków pogrzebowych oraz pozostały zakres spraw mogący być przedmiotem pracy wydziałów §1 ust 1 umowy. 2. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie oraz jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych, odpowiednio do zakresu powierzonego mu przetwarzania danych, oraz spełnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024) dla podstawowego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 3. Wykonawca zobowiązuje się informować bezzwłocznie Zamawiającego o: 1) wszelkich przypadkach naruszenia zasad ochrony danych osobowych lub o niewłaściwym ich przetwarzaniu; 2) kontrolach inspektorów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz przekazać kopie protokołu kontroli i wystąpienia GIODO; 3) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych przed sądem, prokuratorem lub policją. 4. W wypadku przetwarzania danych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub niezgodnie z umową wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i wobec osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dokonywania sprawdzenia, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, nie późniejszym jednak niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez wykonawcę powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia sprawdzenia, prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. W szczególności przedstawiciele zamawiającego będą uprawnieni do żądania od osób uprawnionych ze strony wykonawcy do kontaktów z zamawiającym, udzielania potrzebnych informacji dotyczących przetwarzania przez wykonawcę powierzonych danych osobowych. 6. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku sprawdzenia przeprowadzonego przez Zamawiającego. 7. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego trwałego usunięcia danych osobowych z informatycznych nośników danych będących jego własnością. 8. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014.1182 j.t.). 10. W przypadku korzystania przez wykonawcę, podczas realizacji przedmiotu umowy, z podwykonawców, zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio również do podwykonawców. ROZLICZENIE USŁUG § 6 1. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za zrealizowane przez wykonawcę tłumaczenie, każdorazowo po jego wykonaniu, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 2. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z art. 106 e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r,. poz. 710 z poźn. zm.), zawierającą w szczególności: NIP, adres wystawcy faktury, rodzaj tłumaczenia (medyczna, zwykła), ilość stron obliczeniowych sporządzonego tłumaczenia, wartość jednostkową oraz wartość ogólną. 3. Faktury VAT należy wystawiać na Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01–748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5; Oddział Szczecin ul. Jana Matejki 22, 70 – 530 Szczecin. NIP: 521-301-72-28; 4. Zapłata za należycie wykonaną usługę, nastąpi przelewem na konto Wykonawcy …………….., wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Suma wynagrodzenia brutto wynikająca z faktur VAT, za wykonane tłumaczenia, stanowi wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy i stanowi rozliczenie maksymalnej całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy. 7. W przypadku wyczerpania środków, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy lub gdy kwota pozostała nie pozwala na jej dalszą realizację (np. jest niższa niż stawka za tłumaczenie jednej strony obliczeniowej tekstu) umowa ulegnie rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń woli. 8. Wynagrodzenie za sporządzenie tłumaczenia obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu /dostarczenia tłumaczenia do miejsca jego odbioru, za pośrednictwem poczty, innego operatora publicznego / kuriera, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wykonanego tłumaczenia wraz z kserokopią przekazanej uprzednio dokumentacji. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY § 7 1. Maksymalna całkowita wartość umowy, stanowiąca iloczyn faktycznie przetłumaczonych stron oraz ceny podanej w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty: 233.300,00 zł brutto, w tym: 189.674,80 zł netto, stawka podatku VAT 23%, wartość podatku VAT 43.625,20 zł,. 2. Cena ryczałtowa przetłumaczenia jednej strony obliczeniowej, o której mowa w § 3 ust. 3, wynosi: ………………. zł brutto, w tym: ..…………….. zł netto stawka podatku VAT 23%, wartość podatku VAT …………… zł OSOBY DO KONTAKTU § 8 1. Ze strony Wykonawcy za wykonanie umowy odpowiedzialny jest: .........………, tel.………………….. 2. Ze strony zamawiającego upoważnionymi do realizacji umowy są: • Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego, p. ……………………………… tel.…………….... • Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek, p. ……………………………… tel.………………..... • Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno – Rentowych, p. …………………… tel.……………... • Naczelnik Wydziału Realizacji Dochodów, p. ……………………………… tel.………………….... • Naczelnik Wydziału Zasiłków p. ……………………………… tel.…………………... KARY UMOWNE § 9 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu następujące kary umowne: 1) 150 złotych za każdy dzień opóźnienia w doręczeniu tłumaczenia, po terminie wskazanym w zleceniu, zgodnie z § 3 ust. 5 umowy. 2) 10% wartości danego zlecenia, każdorazowo w przypadku niewykonania albo nienależytego/wadliwego wykonania tłumaczenia (z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w pkt. 1). Nienależyte / wadliwe wykonanie tłumaczenia oznacza w szczególności tłumaczenie zawierające błędy, w tym m.in. rażące błędy gramatyczne, stylistyczne i interpunkcyjne, oraz pominięcie lub dodanie fragmentów tekstu, co skutkuje zmianą sensu tekstu źródłowego; 3) 10% kwoty określonej w § 7 ust. 1, tj. wartości całej umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego powyżej wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wszelkich wierzytelności, w szczególności z wynagrodzenia wykonawcy objętego fakturami oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie pięciokrotnego nienależytego wykonania umowy. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć, w szczególności, przypadki opisane w ust. 1, pkt. 1) i 2). ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY § 10 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, w kwocie ........... zł (słownie złotych: ...) w formie…………………… 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik do umowy. 3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy, w terminie 30 dni od zakończenia umowy, o którym mowa § 2 ust. 1. INNE POSTANOWIENIA UMOWY § 11 1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Sądem właściwym do rozpoznania sporu powstałego na tle niniejszej umowy będzie sąd powszechny w Szczecinie. 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 4 podlega unieważnieniu. 6. Nie stanowi zmiany umowy: a) zmiana adresu do korespondencji; b) zmiana numeru rachunku bankowego, na który zamawiający będzie przekazywał płatności wynikające z realizacji umowy; c) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. Strony stosują się do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych; d) zmiana osób reprezentujących zamawiającego i wykonawcę; e) zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy. 7. W przypadku odstąpienia od umowy bądź jej wygaśnięcia wykonawca, zobowiązuje się do zwrotu wszystkich materiałów uzyskanych w trakcie realizacji umowy. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób zaangażowanych do realizacji umowy. 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła