Licytacja L-244-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-244-2009 - Najwyższa Izba Kontroli

Dane zamawiającego

Grzegorz Popławski, Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950, Warszawa 1

Numer ogłoszenia w BZP:

193405

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-16 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedłużenie u producenta usługi wsparcia oprogramowania (Software Maintenance) dla posiadanych przez Zamawiającego licencji Tivoli Storage Manager: TSM for Storage Area Network 10VU - przedłużenie wsparcia do 31-12-2011 - 200 szt. TSM for Databases 10VU - przedłużenie wsparcia do 31-12-2011 - 60 szt. TSM Extended Edition 10VU - przedłużenie wsparcia do 31-12-2011 - 290 szt. 2. Dostarczenie, nowych licencji Tivoli Storage Manager: TSM Extended Edition 10VU ze wsparciem od daty dostawy do 31-12-2011 - 176 szt. 3. Licencje, o których mowa w pkt 2 muszą zawierać usługę utrzymania (Software Maintenance) umożliwiającą dostęp do usług wsparcia producenta oraz aktualizacji dostarczanego oprogramowania do najnowszych wersji.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji elektronicznej musi zarejestrować się w systemie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej https://licytacje.uzp.gov.pl/user/new zgodnie z podanymi tam zasadami. 2. Rejestracja, o której mowa w pkt 1 musi zostać dokonana przed przekazaniem Zamawiającemu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu pisemną informację o swoim loginie. 4. Wymagania techniczne stawiane urządzeniom Wykonawcy mającym posłużyć do uczestniczenia w licytacji elektronicznej: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Zgodnie z informacją zawartą na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn/id/13#top : 1. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk >lista postąpień< (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk >złóż postąpienie<. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk >złóż<. 3. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-09 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie weryfikacji dokumentów dostarczonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1. Oświadczenia, zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (wzór dostępny na stronie: http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/ogloszenia/1_zamowienia); 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4 . Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin ważności takiego oświadczenia musi być zgodny z podanym w punkcie 3. 5. W przypadku składania wniosku, a następnie oferty przez podmioty występujące wspólnie, podmioty wchodzące w skład konsorcjum muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 6. Wymagane dokumenty określone w punktach 2 muszą być złożone oddzielnie przez każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum, dokument określony w punkcie 1 wspólnie przez wszystkie podmioty stanowiące konsorcjum. 7. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 8. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: podmioty składające ofertę, cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa, zasady reprezentacji i prowadzenia spraw, oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji). 9. Jeśli Wykonawca powołuje się na dodatkowe fakty, dotyczące przedmiotu zamówienia, musi dostarczyć wraz z wnioskiem, dokumenty potwierdzające te fakty.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert..

IX. Termin wykonania zamówienia

7 dni kalendarzowych..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/ogloszenia/1_zamowienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wzór umowy dostępny jest na http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/ogloszenia/1_zamowienia

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie o sposobie i terminie podpisania umowy. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia zakończenia licytacji elektronicznej. W sprawie zawarcia umowy należy kontaktować się z Panem Grzegorzem Popławskim, Wydział Teleinformatyki - tel. (22) 444-58-20. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca musi załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wypełniony formularz (Załącznik nr 4 do SIWZ) w przypadku, gdy będzie powierzał część zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Informacje o wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Najwyższej Izby Kontroli (nr konta 92 1010 1010 0036 7813 9120 0000 NBP Oddział Okręgowy w Warszawie). Wadium w postaci poręczeń lub gwarancji należy dostarczyć do sekretariatu Departamentu Rachunkowości (Warszawa, ul. Filtrowa 57, pok. 23). 4. Wadium musi zostać wniesione w terminie do dnia 12.11.2009 r. 5. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-09 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-11-16 14:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła