Licytacja L-244-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-244-2014 - Świadczenie usługi przewozu uczniów

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, Gmina Brzeg Dolny
Adres pocztowy: Kolejowa 29
Miejscowość: Brzeg Dolny, Kod pocztowy: 56-120
Tel.: 71 3195117, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

256072;264052;264210;264602

Termin otwarcia licytacji:

2014-08-19 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi przewozu uczniów
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w latach szkolnych 2014 -2016. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przewóz uczniów z punktu zbiorczego w miejscu ich zamieszkania, do wskazanej przez Zamawiającego placówki oświatowej oraz odwiezienie uczniów z tej placówki do miejsca zamieszkania, wraz z zapewnieniem uczniom opieki w trakcie przewozu; 2) dowóz i odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Brzegu Dolnym, ul. Zwycięstwa 10 do pływalni AQUASPORT ul. Wilcza 8. Przewóz odbywać się będzie dwoma kursami (ok. godz. 9 i 11), od poniedziałku do piątku. Wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia: 1. Pojęcie przewozów szkolnych obejmuje : 1) dowozy dzieci z punktu zbiorczego (przystanku) w miejscu zamieszkania, do wskazanej szkoły; 2) odwozy ze szkół do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. 2. Dowóz uczniów do szkół nie może rozpocząć się wcześniej niż na jedną godzinę przed godziną wyznaczoną przez Zamawiającego jako termin dowozu do danej szkoły, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma obowiązek zabrać wszystkich uczniów oczekujących w danej miejscowości na dowóz do poszczególnych szkół - jednym kursem. 3. Odwóz uczniów po zakończeniu zajęć lekcyjnych odbywać się będzie w godzinach, ustalonych zgodnie z harmonogramem pracy szkoły, z zastrzeżeniem, że odwozy dla: 1) Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie - odbywać się będą jednym kursem, 2) Publicznego Gimnazjum nr 2 Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym - odbywać się będą maksymalnie trzema kursami, 3) Szkół Podstawowych - odbywać się będą maksymalnie trzema kursami. 4. Wykonawca zabezpieczy odpowiednią ilość pojazdów z potrzebną liczbą miejsc siedzących dla wszystkich pasażerów, tzn. 1 pasażer - 1 miejsce siedzące na obsługę regularnych tras oraz na obsługę wycieczek. 5. Wykonawca w celu odpowiedniej realizacji zamówienia ma obowiązek zapewnić odpowiednią ilość kierowców posiadających stosowne uprawnienia tj. ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii, ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby. 6. Wykonawca, w czasie w regularnych przewozów szkolnych (z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem) zapewnia opiekę nad przewożonymi uczniami na własny koszt. Opiekę nad uczniami sprawować będzie co najmniej 1 opiekun w każdym z pojazdów. Opiekunem nie może być kierowca prowadzący pojazd. Wykonawca zapewni opiekunów w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeszkolenia opiekunów. 7. Przewozy szkolne obejmują wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz dni odrabiania zajęć szkolnych. 8. Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach natomiast przystanki (punkty zbiorcze) na trasie, w każdej z objętych dowozem miejscowości, zostaną ustalone z wyłonionym wykonawcą. 9. Wykaz dzieci z podziałem na szkoły i miejscowości, przyjęte wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Zmiana liczby dzieci objętych dowozem, nie większa niż do 10% w stosunku do liczby podanej przez Zamawiającego (353 uczniów), nie stanowi zmiany umowy. 10. Łączna, szacunkowa ilość dzieci dowożonych wynosi 353 uczniów. 11. Obsługa przewozów szkolnych winna być wykonywana przez odpowiednie pojazdy, oznaczone zgodnie z art. 57 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 12. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub zaniechaniem działania Wykonawcy w czasie przewozów szkolnych. 13. Wykonawca jest zobowiązany dbać o właściwy stan techniczny pojazdów. 14. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność. 15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu dzieci. 16. W sytuacjach awaryjnych Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zapewnienia transportu zastępczego. 17. Wykonawca winien współpracować z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia. 18. Wykonawca winien wyposażyć każdego kierowcę oraz opiekuna w sprawny i aktywny telefon komórkowy. 19. Wykonawca wyposaży każdego ucznia w imienny identyfikator, uprawniający do przejazdu na określonej trasie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do ogłoszenia
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 60.11.20.00-6
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Do 30.06.2016 r., z zastrzeżeniem, że Wykonawca świadczy usługę w miesiącach szkolnych (tj. od września do czerwca), zgodnie z organizacją danego roku szkolnego

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium można wnieść w formie: 1) pieniężnej; 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42, poz 275). 3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 25 9583 1022 0100 0130 2001 0015 4. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, oryginał dokumentu należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. Wadium wniesione w tych formach musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Gminę Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-10 Brzeg Dolny, 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać uprawnienia do wykonania działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób (licencja). Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu wniosku o dopuszczenie do licytacji (załącznik nr 1 do ogłoszenia)

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać doświadczenie w realizacji usług przewozu dzieci. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie wykazu wykonanych/wykonywanych usług dla minimum 3 Zamawiających (załącznik nr 5 do ogłoszenia) wraz z załączeniem dowodów potwierdzających należyte wykonanie tych usług. Dowodami, o których mowa są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, w przypadku gdy to zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien dysponować odpowiednią ilością pojazdów, która umożliwi zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, w którym zobowiązany jest wykazać pojazdy, którymi dysponuje w celu realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do ogłoszenia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do ogłoszenia)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do ogłoszenia)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie usługi przewozu dzieci dla minimum 3 Zamawiających. Zamawiający nie wymaga podawania informacji o usługach wykonanych nienależycie.

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług na usługi objęte zamówieniem. 2. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy w sposób odpowiednio uwzględniający zmianę stawki podatku od towarów i usług. Do czasu dokonania zmiany umowy w tym zakresie ryzyko wzrostu stawki podatku od towarów i usług oraz związane z tym ewentualne koszty obciążają Wykonawcę 3. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana przedstawić na piśmie argumenty przemawiające za zmianą

Termin związania ofertą

15 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.brzegdolny.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wymagania formalne: 2.1.Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej jest zobowiązany do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl (o ile nie jest jeszcze zarejestrowany). Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 2.2. aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi przekazać Zamawiającemu swój LOGIN, który otrzyma po zarejestrowaniu się na platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego LOGINU (LOGIN należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania Zamawiającemu najpóźniej do godz. 12:00 na dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie prawidłowego LOGINU w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 3. Wymagania techniczne: Wykonawca powinien posiadać urządzenia informatyczne, umożliwiające sprawne korzystanie z systemu, tj. komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, podłączony do sieci Internet 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Wykonawcy, którzy otrzymali zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie, uzyskają możliwość składania ofert. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. 2. W toku licytacji wykonawcy proponują cenę oferty brutto za zrealizowanie całego przedmiotu zamówienia w okresie 2014-2016 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (a więc za regularne przewozy uczniów z do szkół i z powrotem - wraz z opieką nad nimi oraz za dowóz i odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Brzegu Dolnym, ul. Zwycięstwa 10 do pływalni AQUASPORT ul. Wilcza 8). Cenę oferty należy podać w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 4. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 2000 zł brutto (słownie dwa tysiące złotych). 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. 7. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. 8. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom na platformie informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia. 10. Jedynym kryterium wyboru będzie cena. 11. Licytacja elektroniczna jest licytacją jednoetapową, zakończy się po upływie 5 minut od momentu złożenia ostatniego postąpienia.

Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-08-12 15:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Brzegu Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny - SEKRETARIAT

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-08-19 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-08-19 10:46:46

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 7 do niniejszego ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.brzegdolny.pl)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są: Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków - z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; Załącznik nr 4 - informacja nt. grupy kapitałowej; Załącznik nr 5 - Wykaz usług; Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych; Załącznik nr 7 - Wzór umowy; Załącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia (stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy). Załączniki te opublikowane są na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.brzegdolny.pl 2. Wymagania odnośnie pełnomocnictwa (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). Jeżeli osoba/osoby podpisująca wniosek i dokumenty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku i dokumentów. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do wniosku i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3.Pozostałe dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą -za zgodność z oryginałem- i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (osobę podpisującą wniosek). 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. III.3.1-4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 6. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt III.4.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 7. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 8. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONY WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI POWINIEN ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ: 1) Dowód wniesienia wadium; 2) Formularz wniosku (załącznik nr 1 do ogłoszenia); 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia); 4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 3 do ogłoszenia); 5) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do ogłoszenia); 6) Wykaz usług – sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do ogłoszenia; 7) Dowody na potwierdzenie usług wykazywanych w wykazie, o którym mowa wyżej; 8) Wykaz pojazdów - sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do ogłoszenia; 9) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 10) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego; 11) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 12) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła