Licytacja L-244-2017

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-244-2017 - Wyk.rob.bud.Stadion Miejski im.H.Reymana-Kraków

Dane zamawiającego


Nazwa: ZIM, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Adres pocztowy: Reymonta20
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 30-059
Tel.: 12 341 85 09, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

554253-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

6 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wyk.rob.bud.Stadion Miejski im.H.Reymana-Kraków

Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zmiany aranżacji wnętrza w północno zachodnim skrzydle stadionu Miejskiego w Krakowie im. Henryka Reymana (poziom +5,44 m). Wykonanie zmian aranżacji wnętrza będzie polegało na: wykonaniu przebudowy układu pomieszczeń - montażu ścianek działowych w konstrukcji lekkiej, demontażu istniejącego sufitu podwieszanego i jego montażu po zakończeniu prac, wykonaniu przebudowy systemu bezpieczeństwa, wykonaniu przebudowy systemu DSO, wykonaniu przebudowy systemu SAP, wykonaniu przebudowy systemu okablowania strukturalnego, wykonaniu przebudowy instalacji elektrycznych wewnętrznych, wykonaniu przebudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załączników, które znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego. Uwaga: Przedmiary robót zamieszczone również w załączniku - należy traktować jako dokument pomocniczy. W przypadku występowania rozbieżności pomiędzy przedmiarami robót, a innymi składnikami dokumentacji projektowej - do wyceny oferty należy przyjąć dane z projektów. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy; na wymienianą stolarkę okienną: 120 miesięcy; dla urządzeń - wg gwarancji udzielanych przez producentów. Okres rękojmi za wady tożsamy z okresem gwarancji. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty ogólnobudowlane wraz z robotami instalacyjnymi. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, zgodnych z jego przedmiotem, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości szacunkowej niniejszego zamówienia (po wcześniejszych negocjacjach z Wykonawcą; ceny nie mogą przekroczyć średnich cen SEKOCENBUD na dany kwartał).

www.bip.krakow.pl

45.21.22.20-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi, 45.21.31.50-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców, 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość 1.100.000,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 10000 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

10000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-07-28 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


6 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Czas od otwarcia

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 11:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, tj. wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości minimum 500.000,00 zł brutto, dotyczącej zmiany aranżacji pomieszczeń, w ramach, których wykonywane były roboty ogólnobudowlane,roboty instalacyjne, w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji . Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a) konstrukcyjno- budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (na podstawie Załącznika) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień budowalnych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na podstawie Załącznika

-

Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia), których wykaz został określony w niniejszym ogłoszeniu. Ponadto do wniosku należy załączyć: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 2) jeżeli Wykonawca nie będzie występował za pośrednictwem organu, przedstawiciela lub prokurenta, tylko za pośrednictwem pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy lub notarialnie poświadczonej kopii, zawierającej w swej treści upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania go w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale i podpisane przez osobę(y)upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, 2)Tabelę Elementów Rozliczeniowych

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


do 60 dni od dnia podpisania umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, w wysokości 3% zaoferowanej ceny całkowitej. 2. Formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dopuszczone przez Zamawiającego, określa art. 148 ust. 1 Ustawy. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem rachunek Zamawiającego nr: 37 1020 2892 0000 5902 0641 4637. 4. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), b) nazwę Zamawiającego, c) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, d) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) sformułowanie dotyczące zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązana na pierwsze pisemne wezwanie do zapłaty zawierające oświadczenie Zamawiającego, że: Wykonawca: • nie wykonał zamówienia albo zamówienie wykonał nienależycie, • nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania z tytułu rękojmi za wady. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w umowie.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wzór umowy dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.krakow.pl

XIII. Informacje dodatkowe


1. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Wielopole 17A, Kraków, sekretariat IV piętro, czynne w godz.: pn -pt 7:30-15:30 oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie aranżacji wnętrza północno zachodniego skrzydła stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie. Znak sprawy ZIM.ZP.271.2.1.2017. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Monika Chmielewska - tel. (12) 616-84-22 (sprawy proceduralne). 2. Zamawiający informuje o przewidywanych ograniczeniach w prowadzeniu robót budowlanych w dn. 13.08-31.10.2017 (łącznie 4 dni) w związku z rozgrywkami meczowymi.

Informacje o wadium


Tak

1) Przystępując do licytacji elektronicznej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 25.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r. poz. 359). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 37 1020 2892 0000 5902 0641 4637. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału razem z wnioskiem. 6) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Pzp


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła