Licytacja L-245-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-245-2009 - Dostawa sprzętu informatycznego

Dane zamawiającego

Sekcja ZP, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2A
60-844, Poznań

Numer ogłoszenia w BZP:

Nie dotyczy

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-17 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu, akcesoriów i materiałów informatycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, które zostanie udzielone w wyniku przeprowadzenia procedury z wykorzystaniem mechanizmu licytacji elektronicznej, zwanej dalej /licytacją/

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca, aby wziąć udział oraz umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien: 1) przesłać Zamawiającemu wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji o treści określonej w pliku /wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji/ zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/portal/KWP/707/2058/; 2) być zarejestrowanym w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl albo zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji; 3) wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji). 2.Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informatycznych: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia podając cenę brutto. 2. Cena wywoławcza wynosi 13 964.00 złotych brutto (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote) 3. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w pkt IV ogłoszenia. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 50.09 będzie oznaczało 50 zł i 9 groszy). 4. Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 5. System nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą 6. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 7. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk /lista postąpień/ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk /złóż postąpienie/. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk /złóż/.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-12 15:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunkiem udziału w licytacji jest prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca przedmiotowy dokument lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem winien przekazać Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziały w licytacji.

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę wynosi 30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

Dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/portal/KWP/707/2058/

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia zakończenia licytacji na warunkach określonych w projekcie umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/portal/KWP/707/2058/, plik pod nazwą /projekt umowy/. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 3. Zamawiający może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik procedury w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. Ogłoszenie, a także warunki procedury mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podawania przyczyn tej zmiany lub odwołania. 2. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a Wykonawca od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszoną procedurą, obowiązani są postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia. 3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, będą zamieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/portal/KWP/707/2058/. 4. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem /licytacja - sprzęt informatyczny/. Wnioski złożone po upływie terminu określonego w pkt V niniejszego ogłoszenia nie będą rozpatrywane. 5. Zaproszenie o dopuszczeniu do udziału w licytacji przekazane zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail lub faksem na numer faksu podane we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 6. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę w terminie 2 dni licząc od dnia zakończenia licytacji prześle Zamawiającemu podpisany formularz ofertowy zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/portal/KWP/707/2058/, plik pod nazwą /formularz ofertowy/, faksem na nr 61 84 127 44 oraz w formie elektronicznej na adres zzp@wielkopolska.policja.gov.pl 7. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: 1) w sprawach procedury - Piotr Zasieczny, tel. 061/841 27 42, faks 061/841 27 44, e-mail zzp@wielkopolska.policja.gov.pl, 2) w sprawach dot. przedmiotu zamówienia - Paweł Promiński - 061/841 38 24. 8. Nie jest wymagany podpis elektroniczny

Informacje o wadium:

Nie dotyczy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-12 15:30:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-13 14:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła