Licytacja L-245-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-245-2011 - Dostawa olejów i środków smarowych - KWP Opole

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZP, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Adres pocztowy: Korfantego 2
Miejscowość: Opole, Kod pocztowy: 45-077
Tel.: 77 422 26 70, 2, Faks: 77 422 21 14
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

325762

Termin otwarcia licytacji:

2011-10-25 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa olejów i środków smarowych - KWP Opole
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych, w tym: 1. Olej silnikowy 10W opakowanie 208 dm3, 2. Syntetyczny olej przekładniowy 75W - 90 opakowanie 60 dm3 3. Olej silnikowy 5W - 40 opakowanie 208 dm3, 4. Amortyzol 10W opakowanie 1 dm3, 5. Olej motocyklowy 4T opakowanie 1 dm3, 6. Olej przekładniowy 80W - 90 opakowanie 30 dm3, 7. Olej do łodzi TCW 3 opakowanie 1 dm3, 8. Płyn do chłodnicy opakowanie 200 dm3, 9. Olej silnikowy FIAT 9.355535.S2 opakowanie 4 dm3, 10. Płyn hamulcowy DOT 4 opakowanie 0,5 dm3, 11. Benzyna ekstrakcyjna 200 dm3, 12. Smar ŁT-4S3 opakowanie 9 kg, 13. Płyn do spryskiwaczy zimowy opakowanie 5 dm3, 14. Olej silnikowy VW 505 01 opakowanie 5 dm3, 15. Płyn do wspomagania układów kierowniczych VW (zielony) opakowanie 1 dm3, 16. Olej silnikowy 20W - 50 opakowanie 5 dm3, 17. Olej przekładniowy 85W - 90 opakowanie 1 dm3, 18. ADBLUE opakowanie 10 dm3, 19. Płyn do spryskiwaczy letni opakowanie 5 dm3, 20. Olej silnikowy VW 507 00 opakowanie 5 dm3, 21. Płyn do chłodnicy (czerwony) opakowanie 1 dm3, 22. Smar do łańcuchów motocyklowych opakowanie 0,4 dm3, 23. Olej do urządzeń wspomagających układy kierownicze opakowanie 20 dm3. Dokładne określenie wymagań dot. poszczególnych pozycji asortymentowych ze wskazaniem ilości i opakowań Zamawiający podał w opisie przedmiotu zamówienia oraz w wykazie asortymentu (stanowiącym załącznik do wzoru umowy). Przedmiot zamówienia będzie zamawiany partiami, które w treści umowy określane są jako jednorazowe zamówienie, w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.21.10.00-1
Dodatkowe przedmioty 09.21.18.20-5
09.21.11.00-2
09.21.16.00-7
09.21.16.50-2
09.22.21.00-2
24.96.10.00-8

Termin wykonania zamówienia:
01.01.2012 - 31.12.2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganym od wykonawcy oświadczeniu

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganym od wykonawcy oświadczeniu

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganym od wykonawcy oświadczeniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganym od wykonawcy oświadczeniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganym od wykonawcy oświadczeniu

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

a. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji. b. Zamawiający żąda złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia, w pojedynczym egzemplarzu, w języku polskim. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego podpisu przez osoby dostatecznie umocowane do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji w imieniu i na rzecz wykonawcy, w sposób wskazujący jednoznacznie osobę, która podpis złożyła (podpis czytelny zawierający imię i nazwisko lub podpis z pieczęcią imienną). Treść wpisana przez wykonawcę ma być czytelna i naniesiona techniką trwałą. c. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji mają być dołączone: *Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w art.22 ust.1 Ustawy PZP. *Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP. Ponieważ przepisy prawa cywilnego nie przewidują wspólnego składania oświadczeń przez osoby, ww. oświadczenia w formie pisemnej powinna złożyć odrębnie każda z osób reprezentujących wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzory wniosku i oświadczeń (z których wykonawca może skorzystać) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego. *Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w treści niniejszego ogłoszenia. d. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji i oświadczenia muszą być złożone w formie pisemnej i podpisane przez osoby mające prawo do reprezentacji wykonawcy, wyszczególnione w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej, w sposób przewidziany w tym dokumencie dla formy reprezentacji tego wykonawcy. (Zgodnie z danymi zawartymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoby wymienione w tych dokumentach utraciły moc do reprezentowania wykonawcy, wykonawca ma obowiązek udokumentować, iż osoby podpisujące wniosek i składające na rzecz wykonawcy oświadczenia są do tego uprawnione przez właściwe umocowanie). Niepodpisanie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji albo oświadczeń w sposób żądany przez zamawiającego traktowane będzie jako ich niezłożenie. e.Wszelkie pełnomocnictwa udzielane w związku z występowaniem w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą być złożone z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji i podpisane przez osoby właściwie umocowane do reprezentacji wykonawcy. - Jeżeli wykonawcę w toku postępowania reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo musi mieć formę oryginału albo kopii potwierdzonej notarialnie. - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Z treści ww. pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Jeżeli pełnomocnik w imieniu mocodawców podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w tym określone w art. 22 ust.1 Ustawy PZP oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać wyraźnie wyartykułowane umocowanie do złożenia oświadczeń w tym zakresie. f. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składane z wnioskiem, muszą mieć formę oryginału albo kopii potwierdzonej za zgodność przez wykonawcę, w sposób przewidziany do reprezentacji wykonawcy, według dokumentu rejestracyjnego prowadzonej działalności gospodarczej, albo przez umocowanego do tej czynności pełnomocnika, na każdej stronie zawierającej treść, chyba, że z treści potwierdzenia zgodności wynika ile i które strony dokumentu potwierdzono za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie zgodności z oryginałem musi mieć formę pisemną. g. Zasady udziału podmiotów występujących wspólnie, w tym spółek cywilnych: Zamawiający wymaga dołączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego podmiotowi wiodącemu przez wszystkie podmioty występujące wspólnie (także przez przedsiębiorców spółki cywilnej chyba że, wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji i wszystkie dokumenty składane z nim przez spółkę cywilną podpiszą wszyscy wspólnicy i wszyscy wspólnicy złożą odrębne oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 PZP i o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1) obejmującego upoważnienie do reprezentowania albo reprezentowania i podpisania umowy w imieniu i na rzecz podmiotów występujących wspólnie. Każdy członek podmiotu występującego wspólnie jest obowiązany do złożenia odrębnych oświadczeń w zakresie dotyczącym okoliczności określonych w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1, w sposób określony dla reprezentacji tego podmiotu oraz dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 . Spełnienie pozostałych warunków udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie oceniane będzie łącznie. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. h. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez wykonawcę w formie pisemnej.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający, przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartych umów, zgodnie z art.144 ust.1 ustawy PZP, w stosunku do treści oferty, w następujących okolicznościach: 1) zmiana podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, 2) zmiana cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, 3) zmiana cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku akcyzowego, 4) w przypadku braku środków na realizację zadania lub wystąpienia innych nie przewidzianych przyczyn Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia w formie aneksu do umowy ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy lub rezygnacji z części dostaw. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.zamowienia.opolska.policja.gov.pl/

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

A)Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, Wykonawca winien zarejestrować się w tym systemie, a następnie we wniosku o dopuszczenie do licytacji zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu (z dokładnym podaniem znaków - małe/duże litery - które zastosował wykonawca podczas rejestracji). Nieprzekazanie loginu bądź przekazanie loginu niepoprawnego będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji, chyba że prawidłowy login zostanie przekazany w terminie najpóźniej 2 dni przed otwarciem licytacji. B)Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informacyjnych: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet. Do udziału w licytacji nie jest wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Zamawiający zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku jednoetapowej licytacji elektronicznej Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej. 2. Wykonawca ma możliwość złożenia postąpienia od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 4. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto w PLN za wykonanie całości zamówienia. Cena ma zawierać podatek od towarów i usług (według stawki obowiązującej w dniu, na który została wyznaczona licytacja) oraz podatek akcyzowy (jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu zamówienia podlega obciążeniu takimi podatkami) i ma być wyrażona w polskich jednostkach płatniczych. Definicja ceny została określona w art. 2 pkt.1 PZP. b. Zgodnie z dyspozycją art.91 ust.3 lit.a Prawa Zamówień Publicznych -Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym zamawiający wymaga od wykonawców zagranicznych, aby w swoich ofertach podali cenę zawierającą również podatek od towarów i usług, który będzie musiał zapłacić zamawiający zgodnie z cytowaną wyżej dyspozycją. c. Cena obejmuje wszystkie czynności wykonawcy niezbędne do uzyskania efektu finalnego w postaci przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w postaci wolnej od wad prawnych i technicznych. Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. 5. Cena wywoławcza wynosi 140 000,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) 6. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 7.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 8. Minimalne postąpienie 1 500.00 PLN brutto (słownie: tysiąc pięćset 00/100 zł). 9. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. System nie przyjmie postąpienia, którego wartość jest mniejsza od ww. określonej. 10. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby cena jednostkowa brutto wymnożona przez ilość przedmiotu zamówienia dawała wylicytowaną wartość brutto. 11. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu grosze należy oddzielić od złotych kropką (np. 50.09 będzie oznaczało 50 zł i 9 groszy).12. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 13. W toku licytacji Wykonawca powinien odświeżać stronę poprzez wciśnięcie klawisza F5 z klawiatury. 14. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk-lista postąpień (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk-złóż postąpienie. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk-złóż. 15. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 16. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia. 17. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni załącznik nr 1 do umowy zawierający ceny jednostkowe i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich, przy czym ww. wartość przedmiotu umowy brutto musi być równa cenie oferty tego Wykonawcy. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy.

Minimalna wysokość postąpienia

1500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-10-18 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, pok. 204

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-10-25 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-10-25 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.zamowienia.opolska.policja.gov.pl Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy wypełni formularz zawierający ceny jednostkowe i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy. Cena ustalona w toku licytacji nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem urzędowych zmian stawek podatkowych. Termin zawarcia umowy ustalony zostanie zgodnie z art.94 ustawy PZP.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem -Zespół ds. Zamówień publicznych - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę olejów smarowych i środków smarowych dla KWP w Opolu - nie otwierać przed 18.10.2011r. godz. 11:00. Wnioski złożone po upływie terminu określonego dla składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji nie będą rozpatrywane. Zamawiający uzna, że termin złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji przez wykonawcę został zachowany, jeżeli ww. wniosek, do terminu określonego w niniejszej informacji na składanie wniosków wpłynie do miejsca oznaczonego i przewidzianego na złożenie wniosków. Wszelkie ryzyko, wynikające z niezachowania terminu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, związane z nieskładaniem ww. wniosku przez wykonawców bezpośrednio do miejsca oznaczonego, ponosi wykonawca. Wykonawca ponosi również ryzyko nierozpatrzenia wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, którego opakowanie zostało opisane w sposób odbiegający od określonego powyżej lub złożonego zamawiającemu w opakowaniu uszkodzonym. Wykonawca w tych przypadkach nie ma prawa do żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego. Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji otrzymane przez Zamawiającego po terminie przewidzianym na ich złożenie nie będą uwzględniane i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom 2. Zaproszenie o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazane zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego faksem na numer faksu podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, będą zamieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem www.zamowienia.opolska.policja.gov.pl. Zasadniczą formą dokumentów składanych i przekazywanych stronom w toku postępowania do momentu otwarcia licytacji jest ich forma pisemna. Zamawiający dopuszcza przekazywanie zawiadomień, informacji i zapytań drogą telefaksu. Każda ze stron na żądanie drugiej obowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu, przekazanego drogą telefaksu, przez określenie daty i godziny wpływu dokumentu, a także osoby odbierającej dokument. Jeżeli wykonawca przyjmując dokument nie potwierdzi zwrotnie faktu odbioru dokumentu, za dostatecznie udokumentowanie faktu skutecznego doręczenia uznaje się pozytywny raport z urządzenia telefaksu. Dokumenty należy składać, w godz. od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w formie pisemnej do sekretariatu Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Komunikacji Społecznej pok. 204 w siedzibie Zamawiającego, a w formie telefaksu pod nr 77 422 21 14. Niezachowanie ww. formy przekazywania dokumentów obarczone jest sankcją nieważności (bezskuteczności). Oświadczenia i dokumenty wymagane przez zamawiającego wykonawcy mają obowiązek złożyć z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawcy wzywani do uzupełnienia dokumentów w treści wezwania będą informowani o miejscu, terminie i sposobie uzupełniania dokumentów. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej - wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w zakładce: moje wiadomości. 4. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: - w sprawach proceduralnych: Eugenia Poniży - 77 422 2673, Iwona Kupiec, Hanna Siuta - 77 422 2670, faks 77 422 2114, - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia - Tomasz Szafrański - 77 422 2436, Janusz Bochenek - 77 422 2438.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła