Licytacja L-248-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-248-2009 - Dostawa systemu informacji prawnej

Dane zamawiającego

Izba Skarbowa w Poznaniu, Izba Skarbowa w Poznaniu
Plac Cyryla Ratajskiego 5
61-726, Poznań

Numer ogłoszenia w BZP:

387610-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-24 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania z systemem informacji prawnej dla Izby Skarbowej w Poznaniu oraz urzędów skarbowych woj. wielkopolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2-4 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego - www.is.poznan.pl.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl (rejestracja jest darmowa) 1.2. Wykonawca w celu umożliwienia Zamawiającemu dopuszczenia go do udziału w licytacji winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl oraz przekazać Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji informacji o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę oprogramowania z systemem informacji prawnej będzie licytacją jednoetapową. 2. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 3. Od otwarcia licytacji elektronicznej do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia, które podlegają automatycznej klasyfikacji. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych (grosze należy oddzielić kropką). Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego, w szczególności koszty dostawy serwera, koszty dostawy oprogramowania oraz nośników z aktualizacjami do lokalizacji wskazanych w załączniku nr 4 do ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego - www.is.poznan.pl, koszty szkolenia pracowników w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 3 do ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego - www.is.poznan.pl oraz należny podatek VAT. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

3000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-16 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Do udziału w licytacji elektronicznej zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dokumenty i oświadczenia metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. Wszyscy Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną zaproszeni do udziału w licytacji oraz składania ofert. Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji zostanie przekazana Wykonawcom na podany we wniosku adres e-mail lub faksem. Zamawiający poinformuje także Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z udziału w licytacji wskutek nie spełniania wymaganych warunków.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki z art.22 ust.1 ustawy Pzp oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Pzp należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji następujące dokumenty: - oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku. 2. W celu potwierdzenia, że oferowane oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca do wniosku o dopuszczenie do licytacji załączy wersję demonstracyjną oferowanego systemu z aktualnym stanem prawnym 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wspólny wniosek powinien zawierać oświadczenia i dokumenty opisane powyżej w pkt 1, dla każdego Wykonawcy z osobna. 4. Dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (podpis z pieczęcią lub podpis czytelny). Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do podpisania wniosku (z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"). Dołączone do wniosku pełnomocnictwa uprawniające m.in. do złożenia wniosku powinny mieć postać oryginałów albo uwierzytelnionych notarialnie kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

25.01.2010r. - 31.01.2011r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.is.poznan.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 5 do ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego - www.is.poznan.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. - wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem, dopuszczalna jest również pisemna forma porozumiewania się; - postępowania oznaczone jest znakiem AO/251-0008/09/AK, Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na podane oznaczenie. 2. Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: - wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty wymagają podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy; - dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach; - w celu zapobiegnięcia możliwości dekompletacji złożonego wniosku zaleca się, aby wszystkie strony były ponumerowane i spięte w sposób trwały; - wniosek powinien być umieszczony w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie), oznakowanym w następujący sposób: "Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę oprogramowania z systemem informacji prawnej dla Izby Skarbowej w Poznaniu oraz urzędów skarbowych woj. wielkopolskiego." - wniosek można złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego (kancelaria pok. 13), albo listem poleconym na adres Zamawiającego wskazany w ogłoszeniu, zarówno oferty złożone bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, jak i wysłane listem poleconym muszą być doręczone Zamawiającemu do dnia 16 listopada 2009r. do godz. 10.00. Wnioski złożone po terminie będą zwracane Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminów na wniesienie protestu. 3. Godziny urzędowania Izby Skarbowej w Poznaniu: 8.00-15.00 (pon. - pt.) 4. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: - w sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia - Arkadiusz Radziejewski, e-mail: arkadiusz.radziejewski@wp.mofnet.gov.pl - w sprawach proceduralnych - Piotr Frąckowiak, e-mail:piotr.frackowiak@wp.mofnet.gov.pl

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-16 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-11-24 10:30:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-18 12:57:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła