Licytacja L-248-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-248-2013 - Poprawa systemu komunikacyjnego 1817L

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Artur Giza, Powiat Chełmski
Adres pocztowy: Plac Niepodległości 1
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 082 562 75 01, Faks: 082 562 75 10
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

117239

Termin otwarcia licytacji:

2013-07-04 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Poprawa systemu komunikacyjnego 1817L
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zadania jest wykonanie II etapu remontu drogi powiatowej Nr 1817L na długości 8 395,00 m od km 0+007 (granica pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 839) do km 8+402 (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 3131L). I etap zadania został wykonany w 2009 roku w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i polegał na przebudowie drogi powiatowej Nr 1817L na odcinku 5,825 km (droga wojewódzka Nr 841- droga krajowa Nr 12- granica gminy Chełm). Parametry drogi: - klasa techniczna drogi- Z, - szybkość projektowa- 50 km/h, - kategoria ruchu- KR2, - długość odcinka- 8 395,00 m, - szerokość jezdni- w przekroju ulicznym: 5,00 m, w przekroju szlakowym- 5,50 m, - szerokość poboczy - 2 x 1,00- 1,25 m, - grupa nośności podłoża długość-3, lokalnie G-2, - dopuszczalny nacisk osi pojazdów- 100 kN, - pierwsza kategoria geotechniczna obiektu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje między innymi: 1.Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (8,40 km), rozebranie chodników z płyt betonowych (903,35 m2), rozebranie obrzeży trawnikowych (1 115,00 m), rozebranie krawężników betonowych (806,00 m), mechaniczne rozebranie nawierzchni (178,41 m2), mechaniczne rozebranie podbudowy (211,49 m2), karczowanie drzew i krzaków. 2.Odwodnienie: odnowienia odwodnienia liniowego przez odmulenie istniejących rowów przydrożnych, oczyszczenie ich z krzaków na odcinkach od km 0+608,00 do km 0+717,00 strona lewa i od km 5+810,00 do km 5+950 strona prawa; wykonanie przepustów pod zjazdami w obrębie wlotów i wylotów przepustów zjazdowych; remont dwóch przepustów drogowych: istniejący przepust drogowy Ø 150 w km 0+607,59 wymaga remontu poprzez wymianę dwóch skrajnych kręgów po stronie prawej oraz wykonania ścianek czołowych z obu stron, na przepuście Ø 150 w km 8+037,25 do wymiany po jednym skrajnym kręgu z obu stron i wykonanie ścianek czołowych. 3.Podbudowa: koryta o głębokości 30 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni i odcinkach przełomowych, wykonanie podbudowy gruntocementowej na powierzchni 1 835,05 m2, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na powierzchni 1 085,20 m2, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową (3 238,70 t). 4.Chodniki i zjazdy z kostki: długość chodnika do przebudowy to 1 211,00 m (długość mierzona wraz z przebiegającymi przez chodnik zjazdami). W ramach zadania przewiduje się przebudować istniejące chodniki z płyt betonowych (rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika oraz krawężników i obrzeży, ustawienie nowych krawężników betonowych na ławie z oporem oraz obrzeży, uzupełnienie warstwy odsączającej z piasku do wymaganych rzędnych, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej). Ilość zjazdów do wykonania o nawierzchni z kostki brukowej- 52,00 szt. 5.Nawierzchnia: skropienie nawierzchni drogowych z betonu asfaltowego asfaltem drogowym lub emulsją asfaltową, nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych- warstwa wiążąca grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, skropienie nawierzchni drogowych z betonu asfaltowego asfaltem drogowym lub emulsją drogową, nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych - warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 6.Zatoki autobusowe: przebudowa zatok autobusowych- 2,00 szt. 7.Zjazdy: wykonanie 131 szt. zjazdów: zjazdy o nawierzchni z masy betonu asfaltowego- 79,00 szt. , zjazdy z kruszywa 52,00 szt. 8.Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa: a)P-10- przejścia dla pieszych, w szczególności w pobliżu Gminnego Ośrodka Kultury oraz Zespołu Szkół w Pawłowie, planuje się przejścia dla pieszych w km 0+001,00, 0+316,50 i 4+445,00, b)w obrębie skrzyżowania ulicy Kościelnej (droga powiatowa Nr 1817L) z trasą główną zastosowano strzałki kierunkowe P-8g oraz P-8d w celu wskazania dozwolonego kierunku jazdy z ul. Kościelnej. Na skrzyżowaniu wydzielono obszar wyłączony z ruchu za pomocą linii P-7b oraz P-21a (P-21b) w celu dokładnego wskazania toru jazdy pojazdów. Na samym skrzyżowaniu zastosowano również oznakowanie zatrzymania warunkowego P-13 złożone z trójkątów oraz w miejscu występowania zjazdów linię P-1e, c)na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1817L z drogą powiatową Nr 1719L w miejscowości Krzywowola zastosowano linię zatrzymania P-12 wraz z oznakowaniem towarzyszącym czyli znakiem STOP B-20, d)dla poprawy bezpieczeństwa zastosowane zostaną elementy uspokajania ruchu- progi akustyczne ostrzegające kierowców podczas zbliżania się do skrzyżowania za pomocą odczuwalnych stuknięć kół po zjechaniu z linii akustycznej, linie zostaną rozmieszczone w taki sposób, aby częstotliwość odgłosów zwiększała się przy zbliżaniu się do skrzyżowania. e)ze względu na słabą widoczność zainstalowane zostaną znaki drogowe aktywne B-20 STOP na konstrukcji wsporczej (wysięgniku) z zasileniem baterią słoneczną przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1719L (2,00 szt.), f)zainstalowane zostaną znaki drogowe D-6 przejście dla pieszych wraz z aktywnymi znakami diodowymi D-6 zasilanymi z baterii słonecznej w pobliżu Gminnego Ośrodka Kultury i Zespołu Szkół w Pawłowie. Znak oznaczy i oświetli przejście dla pieszych, jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, a jednocześnie nie powoduje oślepienia kierujących pojazdami, g)ze względu na to, że ul. Kościelna (droga powiatowa Nr 1817L) jest drogą jednokierunkową i włącza się ona do drogi dwukierunkowej, w odległości od 50 do 100 m od skrzyżowania ustawia się znak A-20 ostrzegający o zmianie ruchu jednokierunkowego na ruch dwukierunkowy oraz znak A-7. Przed skrzyżowaniem z ulicą Kościelną ustawia się znak B-21 zakazujący skrętu w lewo, h)na ocinku od km 4+298 do km 5+100 w miejscowości Krzywowola wprowadza się obszar zabudowany (znaki D-42 i D-43), i)od km 0+600 wprowadza się słupki kierujące U-1a z oznaczeniami U-7 i U-8 montowanymi na tych słupkach. Ułatwi to kierującym, szczególnie w porze nocnej lub w trudnych warunkach atmosferycznych, orientację co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych, j)tablice prowadzące U - 3c i U-3d- ustawienie tablic w obrębie skrzyżowań typu T uprzedzi kierującego pojazdem o koniecznej zmianie kierunku jazdy, k)w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych w obrębie przepustu w km 0+607,59 przewidziano wygrodzenia segmentowe U-12a oraz po lewej stronie jezdni przed wygrodzeniami znaki U-9a i U-9b ostrzegające przed przeszkodami w pobliżu pobocza, l)przed i za przepustem w km 8+037,25 obustronnie zaprojektowano bariery energochłonne U-14a. 9.Roboty wykończeniowe: ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie, formowanie nasypów, plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów, warstwa wzmacniająca pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności: 1.Projekt budowlano- wykonawczy. 2.Przedmiar robót. 3.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4.Projekt stałej organizacji ruchu. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1.Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. 2.Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3.Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem opinii organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu chełmskiego. 4.Zapewnienie ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót. 5.Zabezpieczenie oraz utrzymanie wszelkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia (oznakowania, wygrodzeń, itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność. 6.Uporządkowanie placu budowy. 7.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 8.Wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. 9.Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty 45.23.32.20-7

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 30.09.2013.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia i godziny otwarcia licytacji. 2.Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanym każdemu Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym, że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. 3.Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 4.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O / Chełm Nr 25 1020 1563 0000 5902 0013 7349 z dopiskiem wadium- Poprawa systemu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 1817L Pawłów- Henrysin- Nowosiółki Kolonia zwiększającego płynność ruchu i bezpieczeństwo- etap II. Wadium uważa się za wniesione , jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 5.Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji. 6.Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać roboty budowlane z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz winien załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty zostały wykonane w sposób należyty a także wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek będzie spełniony gdy Wykonawca dowiedzie, że wśród wykazanych robót znajdują się 2 roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy dróg w technologii z mieszanek bitumiczno- asfaltowych, o długości nie mniejszej niż 6,00 km każda.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać dysponowanie zasobami: 1.Samochód samowyładowczy o ładowności min.8 t z przykryciem brezentowym- min. 3 szt. 2.Samochód samowyładowczy o ładowności minimalnej 8 t- min. 2 szt. 3.Walec statyczny samojezdny min. 10 t- min.1 szt. 4.Walec wibracyjny- min.1 szt. 5.Szczotka mechaniczna wyposażona w urządzenie odpylające- min.1 szt. 6.Walec ogumiony- min. 1 szt. 7.Przewoźny zbiornik do wody zaopatrzony w urządzenie do rozpryskiwania wody- min.1 szt. 8.Skrapiarka lepiszczy bitumicznych - min.1 szt. 9.Wytwórnia mas bitumicznych- min.1 szt. 10.Układarka do układania mieszanek mineralno- asfaltowych- min.1 szt. 11.Płyta wibracyjna- min.1 szt.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami:- 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy branży drogowej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej oraz min. 36 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży drogowej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 3 000 000,00 zł oraz fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz brak podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ustawy. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1)terminu realizacji umowy gdy jest ona spowodowana: a)warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót (przez warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót należy rozumieć warunki atmosferyczne w znaczny sposób odbiegające od warunków zwykle panujących o tej samej porze roku na terenie realizowania robót, b)epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy, c)siłą wyższą, d)wadami dokumentacji projektowej uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkującymi przerwą w realizacji robót budowlanych. 2)zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku zdarzeń takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą miały kwalifikacje nie niższe od osób wskazanych w umowie. Zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego na piśmie i podpisanego przez strony aneksu. Poza przypadkami wymienionymi wyżej Zamawiający nie przewiduje zmiany innych istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.powiat.chelm.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2.Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3.Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. 4.Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 7.Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 4 567 538,61 zł brutto (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy). 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

50000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-06-27 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Powiatowe w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, I piętro, pokój Nr 127

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-07-04 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-07-04 09:55:53

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest stosownie do postanowień art.150 ust. 1 i 2 ustawy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny (z VAT). 2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3.Wykonawca w złożonej ofercie określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4.Forma zabezpieczenia musi być zgodna z przepisami ustawy, tj. art. 148 ust 1 ustawy. 5.Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP SA O / Chełm Nr 25 1020 1563 0000 5902 0013 7349 z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Poprawa systemu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 1817L Pawłów- Henrysin- Nowosiółki Kolonia zwiększającego płynność ruchu i bezpieczeństwo- etap II. 6.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy. 7.Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy(art. 141 ustawy)

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła