Licytacja L-248-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-248-2016 - Dost. en. elekt. dla RDLP Piła 2017

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
Adres pocztowy: Kalina 10
Miejscowość: Piła, Kod pocztowy: 64-920
Tel.: 672124844 w.32, Faks: 672126478
Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna skarbu państwa nie posiadająca osobowości prawnej

Numer ogłoszenia w BZP:

331355-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-11-15 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dost. en. elekt. dla RDLP Piła 2017
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.1 Dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1- opis przedmiotu zamówienia: 1.1.1. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wynosi 1 321 797 kWh 1.1.2. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. 1.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – załącznik nr 2- wzór umowy. 1.3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013, poz. 1200) 1.4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 1.5. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do: 1.5.1. Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. 1.5.2. Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej w trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 1 do Umowy, zgodnie z informacją o terminach wypowiadania umów zawartym w załączniku nr 1 do Umowy – w kolumnie Okres obowiązywania obecnej umowy sprzedażowej. 1.5.3. Uzyskania w razie potrzeby od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej. 1.5.4. Reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego podczas procesu zawierania Umów Dystrybucyjnych w tym podpisania i złożenia w imieniu Klienta wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej. 1.5.5. Reprezentowania Zamawiającego przed Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji dla nowego przyłączenia (brak dotychczasowej umowy) w tym podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego. 1.5.6. Wystąpienia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego z wnioskiem o zmianę płatnika, danych adresowych ppe, danych adresowych Płatnika, grupy taryfowej dla punktów poboru energii elektrycznej określonych w załączniku nr 1 do Umowy podczas realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego. 1.5.7. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów zamieszczonych w załączniku nr 1 do Umowy. 1.6. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia są umowami częściowo zawartymi na czas określony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie „Okres obowiązywania obecnej umowy sprzedażowej”. 1.7. W załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększania dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy o 30 % zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile działa w imieniu Stron i na ich rzecz (podstawa prawna: 16 ust 1. ustawy Prawo zamówień Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) na co zostały zawarte odpowiednie porozumienia, które są do wglądu w siedzibie Zamawiającego: 1.Nadleśnictwo Człopa, ul. Mickiewicza 9, 78-630 Człopa 2.Nadleśnictwo Durowo, Durowo 4, 62-100 Wągrowiec 3.Nadleśnictwo Jastrowie, ul. Roosevelta 8, 64-915 Jastrowie 4.Nadleśnictwo Kaczory, ul. Kościelna 17, 64-810 Kaczory 5.Nadleśnictwo Krucz, Krucz 28, 64-720 Lubasz 6.Nadleśnictwo Krzyż, Łokacz Mały, ul. Adama Mickiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp. 7.Nadleśnictwo Lipka, Mały Buczek 38, 77-420 Lipka 8.Nadleśnictwo Mirosławiec, ul. Wolności 30, 78-650 Mirosławiec 9.Nadleśnictwo Okonek, ul. Kolejowa 16, 64-965 Okonek 10.Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji, Nowa Szwecja 6, 78-600 Wałcz 11.Nadleśnictwo Złotów, Al. P.J. Lenne 1, 77-400 Złotów 12.Nadleśnictwo Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież 13.Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, Al. Poznańska 126, 64-920 Piła 14.Nadleśnictwo Trzcianka, ul. Ogrodowa 2, 64-980 Trzcianka 15.Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków 16.Nadleśnictwo Tuczno, ul. Klasztorna 36, 78-640 Tuczno 17.Nadleśnictwo Wronki, Nadolnik 1, 64-510 Wronki 18.Nadleśnictwo Wałcz, ul. Kołobrzeska 1, 78-600 Wałcz 19.Nadleśnictwo Potrzebowice, Potrzebowice 1, 64-730 Wieleń 20.Nadleśnictwo Kalisz Pomorski, Al. Prof. Mroczkiewicza 1, 78-540 Kalisz Pomorski 21. Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju, Goraj Zamek 5, 64-700 Czarnków Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zleciły poszczególne czynności niezbędne dla należytego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osobie trzeciej – tj. Enmedia Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, na co Strony wyrażają zgodę. Zamawiający po wyłonieniu Wykonawcy przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zamawiający zgadza się na podpisanie umów drogą korespondencyjną . Każdy Płatnik Zamawiający zawrze swoją umowę indywidualnie
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.00.00.00-3
Dodatkowe przedmioty 09.30.00.00-2
09.31.00.00-5

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie 31/12/2017

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając wniosek wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1059 z późn. zm.)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając wniosek wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1059 z późn. zm.) III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 - oświadczenia III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4- oświadczenia WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP 4.1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust 5 pkt 1,4 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty: 4.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4- oświadczenia, załącznik nr 5- oświadczenie grupa kapitałowa 4.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp Dokumenty o których mowa w ppkt 4.1.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zapisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, do wniosku należy załączyć: 5.1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 - oświadczenia, 5.1.2 Aktualną koncesję, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu energią elektryczną;Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24. ust. 1 pkt 23. ustawy Pzp. - załącznik nr 5

Inne niewymienione dokumenty

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1., 5.1.: 7.1 ppkt 4.1.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 7.2 składa oświadczenia, o których mowa w ppkt 5.1.1. oraz ppkt 4.1.1. 7.3 składa dokument o którym mowa w ppkt 5.1.2 Dokumenty o których mowa w ppkt 7.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 zastępując je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 4.1., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 4.1., 5.1., 7., w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 4.1., 5.1., 7. które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 9. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 4.1., 5.1. 10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 13. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia podania przez Zamawiającego informacji o złożonych wnioskach., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24. ust. 1 pkt 23. ustawy Pzp. 14. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zawierający wszystkie informacje wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia publikowany na stronie Zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/zamowienia_publiczne 15. Jeżeli osoba/osoby podpisująca wniosek działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku. Osoba podpisująca wniosek składa oświadczenie dotyczące przedstawicielstwa – załącznik nr 4 16. Dokumenty składające się na wniosek muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wyjątek stanowią oświadczenia stanowiące załączniki do ogłoszenia, które winny być złożone w oryginale. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (osobę podpisującą wniosek).

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian w zawartej umowie, w zakresie: 1.2 Zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki, 1.3 Zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na danym ppe przez innego Sprzedawcę, budowy nowych punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem przy którym znajduje się dane ppe, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego. 1.4 Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej: - ze zmiany ceny jednostkowej za 1 kWh brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii podatkiem akcyzowym 1.5 Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych/sprzedaży 1.6 Zmiany wielkości mocy umowny i grup taryfowych 1.7 Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany 1.8 Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy 1.9 Zmiany stawki podatku od towarów i usług 1.10 Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 1.11 Zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 1.12 Zmiany nr konta, na które Zamawiający winien przelewać wynagrodzenie Wykonawcy 2. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy. 3. Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/zamowienia_publiczne

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim „LOGINie” (identyfikatorze). c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 3. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. Wykonawcy w trakcie licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia w zakresie wynagrodzenia netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują wynagrodzenie netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej wyrażone w złotych oraz ewentualnie w groszach. Uwaga: grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 0,50 zł netto. Pierwsze składane postąpienie winno być niższe od kwoty wywoławczej. Kolejne postąpienia winny być niższe od wynagrodzenia netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej zaproponowanego wcześniej przez innego Wykonawcę. 6. Zamawiający informuje, że kwota wywoławcza wynosi: 240,00 zł netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższe wynagrodzenie netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej. 7. W celu ustalenia zaoferowanej ceny brutto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej - wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie zwycięskiej zostanie zwiększone o 23 % stawkę podatku VAT. Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie stanowiło iloczyn łącznego szacowanego wolumenu w ilości 1 321,797 MWh i wynagrodzenia netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej zaoferowanego w licytacji powiększonego o stawkę podatku VAT 23 %. 8.Za pośrednictwem platformy licytacyjnej Wykonawcy na bieżąco otrzymują informację o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o zaoferowanych wysokościach postąpień. Minimalna wysokość postąpienia 0,50 PLN netto Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Minimalna wysokość postąpienia

0.50 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-11-03 13:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Enmedia Sp. z o.o ul. Hetmańska 26/3 60-252 Poznań Wniosek w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym/Dostawa energii elektrycznej dla RDLP w Pile 01.01.2017-31.12.2017 . Nie otwierać przed 03.11.2016 godz. 13:05

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-11-15 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-11-15 11:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarto we wzorze umowy umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego jako Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła