Licytacja L-248-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Nie złożono żadnej oferty.


Ogłoszenie o zamówieniu L-248-2018 - Modernizacja Pawilonu III w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w systemie: zaprojektuj i wybuduj

Dane zamawiającego


Nazwa: Dział Prawny i Zamówień Publi, SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Adres pocztowy: M. Konopnickiej 65
Miejscowość: Łomianki, Kod pocztowy: 05-092
Tel.: (22) 765 71 21, Faks: (22) 765 72 56
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Numer ogłoszenia w BZP:

565109-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-06-26 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Modernizacja Pawilonu III w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w systemie: zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja Pawilonu III w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w systemie: zaprojektuj i wybuduj. Na przedmiot niniejszego postępowania, składają się w szczególności: a) wykonanie niezbędnych badań, opracowań, dokumentacji projektowej ( miedzy innymi : projekt budowlany, projekty wykonawcze dla poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż, koncepcja kolorystyki, dokumentacja powykonawcza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy (w tym m. in. map do celów projektowych ), b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zatwierdzeń, operatów, badań, pozwoleń , ocen technicznych i ekspertyz jeśli są wymagane, c) wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją Pawilonu III oraz elementów terenowych (pochylnia ) w zakresie rozbiórki istniejących ścian i zabudów instalacji, naprawa, wyrównanie i wykonanie nowych gipsowych tynków wewnętrznych, malowanie istniejących ścian oraz wykonanie nowych okładzin ściennych, budowa nowoprojektowanych ścian, wymiana podłóg i wykonanie nowych wylewek, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i wytycznymi zawartymi w PFU, wymiana urządzeń sanitarnych, drzwi wewnętrznych oraz parapetów wewnętrznych, wykonanie sufitów podwieszanych, montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU, modernizacja istniejących schodów technologicznych i wskazanych schodów zewnętrznych oraz wymiana dźwigu osobowo-towarowego. e) pełnienie nadzoru autorskiego, f) wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy g) Szczegółowy zakres prac projektowych określa Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu, a opracowana dokumentacja projektowa musi być z nim zgodna. h) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa i) Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2013r. poz.1409 z późn.zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami. Materiały użyte do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. Na Przedmiot zamówienia składa się w szczególności: a) wykonanie niezbędnych badań, opracowań, dokumentacji projektowej (tj. projekt budowlany, projekty wykonawcze dla poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy (w tym m. in. map do celów projektowych,), b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zatwierdzeń, operatów, badań, pozwoleń oraz dokonania wszelkich zgłoszeń, jeśli są wymagane, c) wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją poziomu -1, 0, +1 +2 Pawilonu III oraz elementów terenowych w zakresie:  rozbiórki istniejących ścian i zabudów instalacji,  naprawy, wyrównania i wykonania nowych gipsowych tynków wewnętrznych,  malowania istniejących ścian oraz wykonania nowych okładzin ściennych,  budowy nowoprojektowanych ścian,  wymiany podłóg i wykonania nowych wylewek,  wykonania nowych instalacji wewnętrznych zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i wytycznymi zawartymi w PFU,  wymiany urządzeń sanitarnych, drzwi wewnętrznych oraz parapetów wewnętrznych.  wykonania sufitów podwieszanych,  montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU,  modernizacja istniejących schodów technologicznych ,  modernizacji wskazanych schodów zewnętrznych  wymiana dźwigu osobowo-towarowego d) pełnienie nadzoru autorskiego, e) wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy PRAWO BANKU DO AUDYTU INTEGRALNOŚCI: *wymóg, aby odpowiedni Wykonawca niezwłocznie informował Bank o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do Przestępstw związanych z Projektem; *wymóg, aby odpowiedni Wykonawca prowadził księgi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z Projektem *prawo Banku do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez odpowiedniego Wykonawcę w odniesieniu do Projektu oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo; Adres EBI podany w Umowie Finansowej: European Investment Bank 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg Termin realizacji zamówienia: do 05.12.2019 r. I etap realizacji zakończenia zadania do 06.12.2018 roku. II etap realizacji zakończenia zadnia do 05.12.2019 roku. Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia każdego z elementów przedmiotu umowy, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.

www.szpitaldziekanow.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecany. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną podłączoną do sieci Internet.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 2. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 30 000,00 brutto. Cena wywoławcza 10 986 300,00 brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego gorsza (gorsze należy oddzielić kropką). 3. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. 5. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycjach złożonych przez nich ofert. liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji oraz o cenach złożonych przez nich ofertą, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 6. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Cena oferty stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne zrealizowanie przedmiotu umowy wynikające z PFU, dokumentacji projektowej, umowy. W cenie oferty muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, nadzór autorski oraz gwarancję. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet gdyby okazało się podczas realizacji, że dla wykonania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celów w niej określonych są konicznego wykonania robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót i innych postanowień umownych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym i całkowitym wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (opisanym w PFU oraz projekcie umowy), w tym należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciążą Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

30000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-06-08 12:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-06-26 12:00:00.

Dokładna data

Upływa 2018-06-26 13:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku, ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg zasady spełnia - nie spełnia

-

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wymaganej wysokości, wg zasady spełnia - nie spełnia.

-

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej: a. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, której przedmiotem była budowa lub rozbudowa lub przebudowa lub remont budynków szpitalnych wielokondygnacyjnych o powierzchni min. 1400 m2 o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 (brutto). W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniające warunek rozliczenie za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w polskich złotych, Wykonawca dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz analizy wykazu głównych usług potwierdzającego spełnienie określonych powyżej wymagań, wg. zasady spełnia- nie spełnia. 2. w zakresie wykonania robót budowlanych: a. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (potwierdzone dokumentami, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie budynków wielokondygnacyjnych o wartości 4.500.000 zł (brutto) każda z nich. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz analizy wykazu głównych usług potwierdzającego spełnienie określonych powyżej wymagań, wg. zasady spełnia- nie spełnia. Zdolność zawodowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. a. co najmniej jednym projektantem w branży budowlanej, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b. jednym projektantem w branży sanitarnej, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c. jednym projektantem w branży elektrycznej, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, d. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz analizy wykazu osób potwierdzającego spełnienie określonych powyżej wymagań, wg zasady spełnia nie spełnia. Zamawiający stosownie do art. 29ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia : wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych , w szczególności operatorzy sprzętu, kierowcy, robotnicy, którzy będą wykonywali przedmiot zamówienia

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej składa oświadczenia i dokumenty potwierdzające , że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca w celu potwierdzenia zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa : - wykaz robót budowlanych - wykaz usług - informacje o przynależności do grupy kapitałowej - potwierdzenie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp Wzory oświadczeń zostały przygotowane przez Zamawiającego i udostępnione na stronie www.szpitaldziekanow. Wykonawca zobowiązany jest wraz z wnioskiem złożyć także: -zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

IX. Termin związania ofertą


30

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin realizacji zamówienia: do 05.12.2019 r. I etap realizacji zakończenia zadania do 06.12.2018 roku. II etap realizacji zakończenia zadnia do 05.12.2019 roku.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu - na konto Zamawiającego w MBS w Łomiankach, nr rachunku: 08 8009 0007 0000 0475 2001 0105 z określeniem tytułu wpłaty: „– DZ/01/L/2018 „Modernizacja Pawilonu III w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w systemie: zaprojektuj i wybuduj.” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.). Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 uPzp, jest zwracana nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


zgodnie ze wzorem umowy, zał. nr 7 do wniosku o dopuszczenie do licytacji

XIII. Informacje dodatkowe


Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres: SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. M. Konopnickiej 65 05-092 Łomianki (Sekretariat Szpitala), czynne w godz. pn-pt 8.00-15.00 oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektornicznej - Modernizacja Pawilonu III w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w systemie: zaprojektuj i wybuduj. Znak sprawy: DZ/01/L/2018. Uprawnieni do porozumiewania się w wykonawcami jest Dział Techniczno- Eksploatacyjny tel. 22 76 57 397

Informacje o wadium


Tak

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200000 zł nie później niż przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej . Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w MBS w Łomiankach, nr rachunku: 08 8009 0007 0000 0475 2001 0105 z określeniem tytułu wpłaty: – DZ/01/L/2018 „Modernizacja Pawilonu III w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w systemie: zaprojektuj i wybuduj.” b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła