Licytacja L-249-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-249-2009 - Zakup 10 sztuk niszczarek korytarzowych

Dane zamawiającego

Rafał Ginszt, Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-400, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

201051 – 2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-12-01 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 10 sztuk profesjonalnych niszczarek korytarzowych dla Agencji Rynku Rolnego. Szczegółowe minimalne wymagania sprzętowe zawarto poniżej. Specyfikacja techniczna niszczarek: - do niszczenia dokumentów, płyt CD i dyskietek, odporna na spinacze i zszywki; - szerokość szczeliny podawczej: minimum 400 mm; - typ cięcia: ścinki, szerokość cięcia 4x40 mm; - ilość niszczonych kartek: minimum 40 szt. (papier 70 g/m²); - stopień tajności: 3; - pojemność kosza: minimum 225 l; - automatyczny „start/stop” (fotokomórka); - automatyczne zatrzymywanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki; - automatyczne odcięcie zasilania przy otwartych drzwiczkach; - automatyczny rewers i odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru; - zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; - klapka bezpieczeństwa zabezpieczająca szczelinę podawczą; - wysokiej jakości meblowa szafka na kółkach; - gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące; - moc silnika: minimum 1600W; - automatyczne smarowanie noży tnących; - noże tnące wykonane z jednego elementu stali; - system zapewniający minimalizację drgań w zespole napędowym mechanizmu tnącego; - każda niszczarka musi być doposażona dodatkowo w 5 litrów oleju przystosowanego do automatycznego smarowania noży tnących.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, obowiązany jest zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie, poprzez wpisanie takiej informacji na formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 4. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 5. Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Cena wywoławcza: 122 000,00 PLN brutto (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych). Minimalny krok postąpienia: 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset złotych). 3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. W związku z wykonaniem umowy zawartej w wyniku przedmiotowego zamówienia publicznego rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich i nie będą prowadzone w walutach obcych.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-17 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złoży prawidłowo dokumenty wymienione w rozdziale VII Opisu przedmiotu zamówienia. 2. Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale VII będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów i oświadczeń, czy wykonawca spełnia wszystkie w/w warunki udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2), b) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była w chwili zamykania licytacji najkorzystniejsza cenowo, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji..

IX. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 14 dni licząc od daty podpisania umowy..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.arr.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY PRZEDMIOT UMOWY § 1 Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa 10 szt. niszczarek zwanych dalej sprzętem zgodnie ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w załączniku Nr 1 do umowy, stanowiącym integralną jej część. WARUNKI REALIZACJI DOSTAWY SPRZĘTU § 2 1. Miejscem dostawy sprzętu jest siedziba Agencji Rynku Rolnego w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu objętego zamówieniem, własnym transportem w terminie 14 dni licząc od daty podpisania umowy. 3. Wykonawca pokryje koszty związane z dostarczeniem sprzętu do miejsca przeznaczenia, w siedzibie Zamawiającego. 4. Wykonawca zapewnia, że cały sprzęt objęty zamówieniem jest fabrycznie nowy. 5. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone będzie przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli stron. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 6. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy gwarancję (dokument gwarancyjny) oraz dokumentację, dołączoną do sprzętu przez producenta. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących postanowień Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów - stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. WARUNKI PŁATNOŚCI § 3 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 kwotę netto ………………………… PLN (słownie: …………………………….) plus należny podatek VAT w wysokości 22%, co stanowi kwotę brutto ……………………………PLN (słownie: …………………………………), co wynika z iloczynu ilości niszczarek oraz jednostkowej ceny za 1 niszczarkę wynoszącej netto ………………………… PLN (słownie: …………………………………………..). 2. Kwota określona w ust. 1 nie podlega zmianie. 3. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostawę sprzętu stanowi podpisanie bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego określonego w § 2 ust. 5. 5. Płatność będzie wykonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU § 4 1. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt określony w § 1 na okres 24 miesięcy, zgodnie z zapisami załącznika Nr 1. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego określonego w § 2 ust. 5. 2. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny dla sprzętu w okresie gwarancji. 3. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu w Centrali ARR i w Oddziałach Terenowych ARR, których dane adresowe zawiera załącznik Nr 4 do umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego w następujących terminach: a) czas usunięcia awarii sprzętu do 5 dni od momentu zgłoszenia awarii, b) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego o nie gorszych cechach funkcjonalnych, c) w przypadku braku reakcji w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia awarii Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5.Zgłoszenia konieczności świadczenia serwisu będą dokonywane telefonicznie pod numerem …………………. lub faksem pod numerem …………………………. w dni powszednie w godzinach 9 -16, przy czym zgłoszenia otrzymane po godzinie 15.00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane rano następnego dnia roboczego. 6. Przedłużenie terminów określonych w ust. 4 możliwe jest tylko w przypadku zajścia nadzwyczajnych okoliczności (takich jak: klęski żywiołowe, strajki, katastrofy, skrajne warunki atmosferyczne), których Wykonawca nie mógł przewidzieć i nie mógł zapobiec mimo zachowania należytej staranności. KARY UMOWNE § 5 1. W przypadku dostarczenia sprzętu niezgodnego ze specyfikacją techniczną określoną w załączniku Nr 1, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wymienić sprzęt na zgodny ze specyfikacją. W okresie od dnia zgłoszenia niezgodności do dnia dostarczenia sprzętu zgodnego ze specyfikacją techniczną określoną w załączniku Nr 1, Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości 0,25% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień oczekiwania na dostarczenie nowego sprzętu. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku opóźnienia w dostarczeniu sprzętu w wysokości 0,25% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1, Zamawiający w każdej chwili może odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wynikającej z przemnożenia wartości 0,25% kwoty brutto umowy i długości okresu opóźnienia, liczonego w dniach. 4. W wypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1. 5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 6 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Oprócz przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może w takim wypadku żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 5. Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-17 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-25 14:59:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła