Licytacja L-249-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-249-2012 - Sprzątanie obiektów O/ZUS w Biłgoraju

I. Dane zamawiającego

Nazwa: O/ZUS Biłgoraj, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju
Adres pocztowy: Kościuszki 103
Miejscowość: Biłgoraj, Kod pocztowy: 23-400
Tel.: (084) 688 12 02, Faks: (084) 686 69 74
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

346674-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-10-09 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzątanie obiektów O/ZUS w Biłgoraju
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie obiektów Oddziału ZUS w Biłgoraju. 2. Sprzątanie pomieszczeń biurowych będzie się odbywać w poniższych budynkach Oddziału ZUS w Biłgoraju: 1) Budynki siedziby Oddziału w Biłgoraju: - przy ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj, - przy ul. Krzeszowskiej 62a, 23-400 Biłgoraj, 2) Budynek Inspektoratu ZUS w Chełmie przy Al. I Armii Wojska Polskiego 8, 22-100 Chełm 3) Budynek Inspektoratu ZUS w Zamościu, ul. Kiepury 2, 22-400 Zamość, 4) Budynek Inspektoratu ZUS w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 8 A, 22 - 500 Hrubieszów, 5) Budynek Inspektoratu ZUS w Tomaszowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II 6, 22-600 Tomaszów Lubelski 6) Biuro Terenowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski 7) Biuro Terenowe w Krasnymstawie, ul. PCK 13, 22-300 Krasnystaw, 8) Biuro Terenowe we Włodawie, ul. Reymonta 12, 22-200 Włodawa 3. W ramach głównego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do prania odzieży i tkanin z wyszczególnionych budynków Oddziału ZUS w Biłgoraju tj.: 1) Budynek siedziby Oddziału w Biłgoraju: - przy ul. Krzeszowskiej 62a, 23-400 Biłgoraj, 2) Budynek Inspektoratu ZUS w Chełmie przy Al. I Armii Wojska Polskiego 8, 22-100 Chełm 3) Budynek Inspektoratu ZUS w Zamościu, ul. Kiepury 2, 22-400 Zamość, 4) Budynek Inspektoratu ZUS w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 8 A, 22 - 500 Hrubieszów, 5) Budynek Inspektoratu ZUS w Tomaszowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II 6, 22-600 Tomaszów Lubelski 4. Zamówienie nie przekracza wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 90.91.12.00-8
Dodatkowe przedmioty 98.31.00.00-9

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 000 zł. Słownie: dziewięć tysięcy złotych do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dzień otwarcia licytacji elektronicznej. 2. Termin otwarcia licytacji elektronicznej zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanym każdemu Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym, że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 ze zm.). 4. Złożone wadium musi zabezpieczać złożoną elektronicznie ofertę w całym okresie związania tj.: 30 dni od ostatecznego terminu na składanie elektronicznych postąpień (zamknięciem licytacji).

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca: a) oświadczy że spełnia w/w warunek. Ocena spełniania w/w warunków zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca: a) oświadczy że spełnia w/w warunek. b) Wykaże, że wykonał (lub nadal wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie) co najmniej 2 usługi w zakresie sprzątania z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu (referencji, rekomendacji, itp) potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są aktualnie wykonywane należycie. Wykazywane usługi powinny spełniać następujące wymagania: - okres realizacji - co najmniej 12 miesięcy, - wartość usługi (umowy) winna wynosić co najmniej 400 000 zł brutto w skali 12 miesięcy. Brak załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie lub wykonywanie usług sprzątania spowoduje, że wykazywane usługi nie będą brane pod uwagę przy ocenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia. Usługi aktualnie wykonywane, których termin zakończenia realizacji umowy jeszcze nie nadszedł umieszcza się w wykazie pod warunkiem, że okres realizacji usługi wynosi co najmniej 12 miesięcy a wartość umowy już zrealizowanej jest nie mniejsza niż kwota określona powyżej. Ocena spełniania w/w warunków zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. oraz dokumentów.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca: a) oświadczy że spełnia w/w warunek. Ocena spełniania w/w warunków zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca: a) oświadczy że spełnia w/w warunek. Ocena spełniania w/w warunków zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca: a) oświadczy że spełnia w/w warunek. b) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 400 000 zł brutto. Polisa winna być na dzień składania ofert opłacona w całości lub jeżeli płatność jest w ratach to opłacone co najmniej raty już wymagalne. Ocena spełniania w/w warunków zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. oraz dokumentów.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

inne dokumenty
Dokumenty (tj. np.: opisów producenta środków, kart technicznych producenta lub kart charakterystyk) w celu potwierdzenia że środki którymi wykonawca będzie się posługiwał przy realizacji usługi - wykazanych w zał. nr 5 do wniosku - przeznaczone są do rodzajów powierzchni określonych przez zamawiającego.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana umowy w przypadku wystąpienia jednej, kilku lub kilku po sobie sytuacji określonych w ust. 2 wymaga każdorazowo zgody zamawiającego i wykonawcy i może być dokonana wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 2. Dopuszcza się poniższe zmiany zawartej umowy tj.: 1) Zmiany wynikające ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia: a) konieczność stosowania innych środków niż zaoferowane w ofercie ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wycofanie z rynku; Zmiana, o której mowa w lit a) nie może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dokonania zmiany umowy w zakresie zmiany środków na które wymagane było posiadanie określonych prawem atestów, świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie atesty, świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec środków zastępujących te proponowane w ofercie. 2) Zmiany organizacji świadczenia usługi sprzątania a) Zmiany harmonogramu dyżurów sprzątaczek, jeśli nie spowoduje to zwiększenia kosztów, które obciążałyby zamawiającego, b) Zmiany obowiązków sprzątania c) Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy. d) Zmiana lokalizacji któregokolwiek z budynków lub lokali zamawiającego na inną. W takim przypadku Dopuszcza się przeliczenia (zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia stosownie do obowiązków wynikających z nowych powierzchni objętych usługą sprzątania. Miernikiem wynagrodzenia za sprzątanie nowej lokalizacji którejkolwiek z jednostek zamawiającego będzie stosunek ceny do ilości m 2 wynikających ze starej lokalizacji a jeżeli jest on nieadekwatny do nowej lokalizacji to najbardziej zbliżone odniesienie takiego stosunku z innych budynków i lokali zamawiającego. 3) Pozostałe zmiany a) Zmiana stawki podatku VAT na usługę sprzątania lub środki i materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy; b) wystąpienie jednokrotnie lub wielokrotnie siły wyższej np. klęski żywiołowej uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie lub wykonanie w terminie przedmiotu umowy zgodnie z instrukcją. Wówczas termin wykonania przedmiotu zamówienia można przesunąć o czas niezbędny do należytego jego wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. W takim przypadku wykonawca musi na piśmie przedstawić i udowodnić zaistnienie powyższych okoliczności.

Termin związania ofertą

30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu na składnie elektronicznych postąpień (zamknięciem licytacji)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 2) Aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, musi on zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia i niniejszej instrukcji). 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 2. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: 1) Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w Samouczku w pkt. 7 na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. 2) W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i następnie zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość składania postąpień będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażaną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100 zł. brutto. 5. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą cenę przebicia oferty najkorzystniejszej tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie dopytuje się o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po kliknięciu przycisku potwierdź. 6. W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert w ten sposób, że te informacje są na bieżąco dostępne po kliknięciu na zakładkę lista postąpień 7. Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji wykonawców nawzajem. 8. PO DOKONANIU KAŻDEGO POSTĄPIENIA CENOWEGO lub na bieżąco WYKONAWCA WINIEN DOKONYWAĆ ODŚWIEŻANIA STRONY celem aktualizacji listy postąpień tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację całego zakresu usług określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-09-21 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

O/ZUS w Biłgoraju ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj Sala Obsługi Klienta w okienku INFORMACJA OGÓLNA - dziennik podawczy

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-10-09 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-10-09 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto oferty. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA nr . zawarta w dniu . pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP 521 30 17 228, REGON: 000017756 reprezentowanym przez : Zbigniewa Wasąga - Dyrektora Oddziału ZUS w Biłgoraju na podstawie udzielonego przez Prezesa ZUS w dniu 30.03.2011r. pełnomocnictwa nr 320/DLP/2011 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a przedsiębiorcą .działającym pod firmą . z siedzibą w ., NIP: ., REGON: działającą na podstawie . pod numerem ., prowadzonego przez . reprezentowaną przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej o której mowa w art.74 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pod nazwą Kompleksowe sprzątanie obiektów O/ZUS w Biłgoraju zgodnie z ogłoszeniem oraz instrukcją wraz z opisem przedmiotu zamówienia i złożonym szczegółowym formularzem cenowym z dnia ., stanowiącym jako zał. Nr 1 integralną część umowy. § 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest usługa kompleksowego sprzątania obiektów O/ZUS w Biłgoraju zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (cz. II Instrukcji wraz z opisem przedmiotu zamówienia dalej zwanej instrukcją określającej lokalizacje, zasady świadczenia usługi oraz prawa i obowiązki stron) stanowiącym jako zał. Nr 2 integralną część niniejszej umowy. § 2 Zobowiązania stron 1. Zobowiązania wykonawcy: 1) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w oparciu o warunki określone w instrukcji a w szczególności o zawarty w niej opis przedmiotu zamówienia 2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z oświadczeniem zawartym w szczegółowym formularzu cenowym samodzielnie bez udziału podwykonawców. 2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z oświadczeniem zawartym w szczegółowym formularzu cenowym przy udziale podwykonawców w zakresie a) W przypadku realizacji części niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie powierzonej części do realizacji podwykonawcom. W przypadku określenia przez Wykonawcę w ofercie podwykonawstwa do umowy zostaną wprowadzone zamiast § 2 ust.1 pkt 2 zapisy oznaczone . 3) Wykonawca zobowiązany jest używać do sprzątania środków czyszczących, myjących i konserwujących zgodnie ze złożonym wnioskiem w zakresie zadeklarowanych marek. 4) Wykonawca w celu należytego wykonania usługi sprzątania na podstawie wykazu powierzchni do sprzątania określonego przez Zamawiającego w instrukcji, przyjętej praktyki oraz wizji lokalnej budynków zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie środki niezbędne do czyszczenia i sprzątania (chemiczne) oraz specjalistyczne maszyny i urządzenia niezbędne do zapewnienia czystości we wszystkich budynkach i lokalach zamawiającego. 5) Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu usługi do stosowania środków czystości dobrej jakości, spełniających odpowiednie normy, bezpiecznych dla człowieka oraz przeznaczonych do czyszczenia określonych przedmiotem zamówienia rodzajów powierzchni oraz w ilościach umożliwiających należyte utrzymanie czystości. 6) Używane środki będą stosowane tylko do upływu terminu przydatności do użycia i tylko do okresu ważności gwarancji producenta (jeżeli ten jej udziela). 7) Wykonawca zapozna pracowników realizujących usługę sprzątania z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami BHP, przepisami przeciwpożarowymi oraz innymi wynikającymi z przepisów wewnętrznych Oddziału ZUS, które udostępni Zamawiający. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie w/w przepisów. 8) Wykonawca odpowiada za działanie pracowników, którym powierza wykonywanie czynności na zasadzie art. 430 k.c. 9) Wykonawca (w szczególności jego pracownicy) zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich danych organizacyjnych, handlowych oraz informacji zawierających dane osobowe, w tym informacji ustnych przekazanych przez klientów Zamawiającego, które weszły w jego posiadanie, a które dotyczą Zamawiającego lub są związane z zadaniami jakie Zamawiający wykonuje w interesie publicznym, w szczególności wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić do Zamawiającego z zachowaniem poufności (klauzula poufności). 10) W przypadku znalezienia w sprzątanych pomieszczeniach jakichkolwiek dokumentów, elektronicznych nośników informacji lub innych rzeczy służących utrwalaniu lub przekazywaniu danych, w tym w koszach na śmieci, Wykonawca (jego pracownicy) zobowiązuje się: a) do zabezpieczenia ich poprzez zgromadzenie w jednym miejscu w sprzątanym pomieszczeniu tak, aby nie groziło im uszkodzenie. b) o zaistniałym fakcie Wykonawca /jego pracownik/ bezzwłocznie informuje właściwą osobę upoważnioną do zgłaszania wszelkich uwag stosownie określoną w zał. nr 2 lub po godzinach pracy urzędu osobę sprawującej sprawującą w danym momencie ochronę budynku. c) powstrzymać od jakichkolwiek czynności zmierzających do zapoznania się z treścią znalezionych rzeczy lub dokumentów, jak też od ich kopiowania bądź innego sposobu powielania ich treści. 11) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wykonywanych obowiązków, określonych niniejszą umową oraz wszelkie skutki finansowe i prawne wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, w tym również wynikłe z kontroli uprawnionych w tym zakresie służb i inspekcji. 12) Wykonawca będzie realizował obowiązki określone w instrukcji jako cykliczne w określonych terminach. Każdorazowe przesunięcie określonych w instrukcji terminów wykonania poszczególnych zadań może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy; 13) W przypadku trwającej dłużej niż 1 dzień absencji urlopowej lub chorobowej któregokolwiek z pracowników realizujących usługę sprzątania Wykonawca obowiązany jest: a) niezwłocznie skierować dodatkowego pracownika na zastępstwo w tym samym wymiarze czasu pracy i zakresie obowiązków, które wykonywał pracownik pozostający na zwolnieniu lekarskim lub urlopie. b) przedłożyć Kierownikowi obiektu imienne dane osób na zastępstwo, który nastepnie przekaże dane tych osób firmie chroniącej ten obiekt celem ustalenia uprawnienia do przebywania tych osób na terenie danej terenowej jednostki organizacyjnej Oddziału ZUS w Biłgoraju. 14) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na każdym budynku i w każdym lokalu zamawiającego: a) ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych do realizacji zamówienia (w postaci listy obecności z odnotowaniem godziny wejścia i wyjścia), którą na każde żądanie Zamawiającego okaże do wglądu, b) ewidencji wykonywanych w systemie cyklicznym czynności sprzątania, których wykonanie będzie przez pracowników wykonawcy, którzy je wykonali potwierdzane wpisaniem daty wykonania oraz złożeniem czytelnego podpisu. Tak zaewidencjonowane wykonanie prac będzie po stronie zamawiającego odbierane i potwierdzane przez upoważnione do tego osoby datą i czytelnym podpisem lub podpisem i pieczątką służbową jeżeli podpis jest nieczytelny. 15) Wykonawca odpowiada za właściwe zachowanie się swoich pracowników na terenie posesji i budynków Zamawiającego. Zamawiający może żądać zmiany osób wykonujących czynności po stronie Wykonawcy w przypadku zaniedbywania przez nich swoich obowiązków bądź wykonywania ich w sposób nienależyty z uprzednim nałożeniem w tym zakresie stosownych kar umownych. Wykonawca będzie zobowiązany wymienić w/w pracowników najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia tego faktu zamawiającemu. 16) Powierzenie przez wykonawcę podwykonawcy części zamówienia nie dotyczącej sprzątania pomieszczeń biurowych nie zwalnia Wykonawcy w żadnym stopniu z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w tym z wykonania obowiązków powierzonych podwykonawcy. 17) Wykonawca powierzając część zamówienia podwykonawcy odpowiada za wszelkie działania bądź uchybienia pracowników podwykonawcy tak jakby to byli jego pracownicy. Wszelkie szkody wyrządzone przez podwykonawcę w trakcie realizacji zleconego zadania obciążają Wykonawcę. 18) Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za wypłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zleconej mu części zamówienia. 19) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone nieprawidłową realizacją obowiązków przez pracowników wykonawcy ponosi wyłącznie wykonawca. 20) Wykonawca w okresie realizacji umowy zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu (dostępność osoby pod podanym nr telefonu) z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów określoną w szczegółowym formularzu cenowym. 2. Zobowiązania zamawiającego: 1) Zamawiający zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów. 2) Zamawiający w okresie realizacji umowy ma prawo dokonywania niezapowiedzianych kontroli jakości świadczonych przez pracowników Wykonawcy usług, a w szczególności należytego wykonywania umowy pod względem nałożonych obowiązków w tym ilości i jakości używanych środków czystości oraz zastosowania klauzuli poufności o której mowa w § 2 ust.1 pkt 8. Kontrole będą miały charakter komisyjny i będą prowadzone przez pracowników Zamawiającego pod przewodnictwem Naczelnika Wydziału Administracji i Remontów lub Kierownika właściwej jednostki terenowej. 3) Ujawnione w wyniku kontroli o której mowa w § 2 ust.2 pkt 2 nieprawidłowości upoważniają Zamawiającego do sformułowania pisma ujmującego ujawnione uchybienia i przekazania go do Wykonawcy wraz z jednoczesnym naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust.1 lit a) niniejszej umowy. 4) Zamawiający udostępni ciepłą i zimną wodę oraz energię elektryczną potrzebną do wykonywania w/w prac oraz zamykane na klucz pomieszczenia gospodarcze. § 3 Zasady rozliczeń 1. Całkowita maksymalna wartość realizacji niniejszej umowy brutto wynosi: zł. (słownie złotych: .) 2. Wykonawcy z tytułu realizacji umowy w zakresie sprzątania przysługuje miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości: zł. (słownie złotych: .) 3. Maksymalna wartość realizacji umowy w zakresie prania nie może przekroczyć kwoty brutto: zł. (słownie złotych: ) 4. Cena określona w § 3 ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z przedstawionego zakresu obowiązków (opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkich warunków określonych w instrukcji), jak również inne koszty związane z kompleksową realizacją usługi sprzątania niezbędne do zapewnienia czystości we wszystkich budynkach i lokalach zamawiającego w tym też wszelkie koszty powierzenia części zamówienia podwykonawcy. 5. Wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy za usługę sprzątania płatne będzie z dołu po zakończeniu miesiąca w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy określone na fakturze. 6. Wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy za usługę prania płatne będzie za rzeczywistą ilość przekazanego w ciągu miesiąca asortymentu do prania w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy określone na fakturze. 7. Całkowita wartość umowy nie może ulec zmianie w okresie trwania niniejszej umowy z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki, naliczanych od wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę. 9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 10. Fakturę za zrealizowanie przedmiotu umowy należy adresować w sposób określony poniżej: NIP 521-30-17-228 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa ul. Szamocka 3, 5 Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki 103 23-400 Biłgoraj i dostarczać ją najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca na adres siedziby Oddziału ZUS w Biłgoraju, ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj. 11. W przypadku, gdy wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT nie będzie spełniać aktualnych w tym przedmiocie wymogów prawa lub będzie oznaczona inaczej niż w sposób określony w ust. 10, Zamawiający wstrzyma płatność faktury do czasu otrzymania faktury korygującej. 12. Dniem uregulowania płatności jest dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi w terminie określonym w § 3 ust 4 przelać na konto Wykonawcy należną kwotę (data przyjęcia do wykonania przez bank polecenia przelewu). 13. Rozliczenie niepełnego miesiąca wykonywania usługi sprzątania rozliczone będzie wg wzoru: WN = Ip x WM 30 gdzie: WN - wynagrodzenie należne, WM - ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne, IP - ilość dni przepracowanych w danym miesiącu. § 4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Tytułem zapewnienia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto umowy w formie ., na kwotę zł. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zaspokojenia swoich wierzytelności (np. kary umowne, odszkodowania, kary lub grzywny wymierzane przez uprawnione do tego służby i inspekcje) z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak również uprawnienie do potrącenia swoich należności z faktur wystawianych przez Wykonawcę. 3. Wykonawca zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych może dokonać zmiany formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania jego ciągłości bez zmniejszenia jego wysokości. 4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane. 5. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyrównania szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania. Bezskuteczny upływ powyższego 7 dniowego terminu upoważnia Zamawiającego do zaspokojenia się z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. § 5 Prawo odstąpienia od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym z powodów określonych w art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. W przypadku 3 - krotnego stwierdzenia w trybie określonym w §2 ust.2 pkt. 2 nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym 4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. § 6 Zmiana umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy przewidziane w siwz przedmiotowego zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. § 7 Cesja Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji związanych z umową. § 8 Porozumiewanie się stron 1. Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku z wykonywaniem niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. 2. Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją niniejszej umowy powinny być pod rygorem bezskuteczności dokonywane: 1) Osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru, 2) Listem poleconym lub faxem, za bezzwłocznym, pisemnym potwierdzeniem Strony, która je otrzymała. 3. Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją niniejszej umowy składane będą na następujące adresy Stron: 1) dla Zamawiającego - ul. T Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj, 2) dla Wykonawcy - 4. Strony są obowiązane informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia woli oraz zawiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres Strony uznawane będą za skuteczne i złożone tej Stronie. 5. Strony wyznaczają koordynatorów zobowiązanych do wzajemnej współpracy w zakresie całokształtu działań związanych z wykonywaniem postanowień umowy: 1) Ze strony Zamawiającego: 1. Jacek Blicharz - Naczelnik Wydziału Administracji i Remontów, tel. (084) 688 13 39, 2) Ze strony Wykonawcy - § 9 Kary umowne i odszkodowania 1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu: a) za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania usług przypadających na dany budynek, w każdej z kontroli, o której mowa w §2 ust.2 pkt 2 w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust.2 b) za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi prania w wysokości 1 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust.3 c) za odstąpienie od umowy przez wykonawcę w wysokości 20% wartości brutto (§3 ust.1) niniejszej umowy. d) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto ( §3 ust.1) niniejszej umowy. e) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentu kontynuacji ubezpieczenia OC wraz z dowodem opłaty należnych składek, chyba że wynikło ono z okoliczności występujących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia 2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z faktur. 4. W przypadku wystąpienia szkody przenoszącej wartość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. § 10 Termin realizacji umowy 4. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 12 miesięcy tj. do dnia włącznie. Bieg terminu wykonywania umowy rozpoczyna data początkowa wykonywania usługi sprzątania. 5. Wykonywanie usługi sprzątania nie może się rozpocząć wcześniej niż od dnia 21.10.2011r. 6. Realizacja umowy w zakresie prania odzieży rozpocznie się od 03.01.2013r. § 11 Siła wyższa 1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej stanowić będą przeszkodę w ich wypełnieniu. 2. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od dnia powstania tych okoliczności. 3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje. § 12 Spory 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Strona poszkodowana zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Strony przeciwnej. 2. Strona której zgłoszono reklamację zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Strony zgłaszającej reklamację w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia. 3. Jeżeli Strona, której zgłoszono reklamację odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie Strona przeciwna może zwrócić się do sądu powszechnego. 4. W przypadku nie usunięcia szkody spowodowanej nieprawidłowym wykonaniem obowiązków przez pracowników Wykonawcy, Zamawiający usunie ją we własnym zakresie a kosztami obciąży Wykonawcę. 5. Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z niniejszej umowy uprzednio nie uznane przez stronę przeciwną rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 13 Informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy. 2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane od Zamawiającego informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń. 3. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być wykorzystane do innego celu, niż do realizacji postanowień umowy. 4. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które: 1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, 2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu, 3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa. 5. W terminie 5 dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów zawierających informację stanowiącą tajemnicę Zamawiającego, jakie otrzymał lub wytworzył w związku z wykonywaniem umowy, za wyjątkiem jednej kopii ww. materiałów niezbędnych do ewentualnego dochodzenia roszczeń, które zostaną zniszczone z upływem terminu przedawnienia roszczeń. Wykonawca zapewni tym materiałom ochronę w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje. Potwierdzenie zwrotu ww. materiałów dokumentuje się w protokole, który podpisują Zamawiający i Wykonawca. Niezwłocznie po upływie terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego o zniszczeniu kopii materiałów pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczeń. 6. Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy na terenie budynku, pomieszczeń lub części pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy zostaną poinformowane o poufnym charakterze informacji oraz zobowiązane do zachowania ich w poufności. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością materialną. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w wypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. § 14 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). 2. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 3. Wykaz załączników do umowy: - Zał. Nr 1 - Szczegółowy formularz cenowy wykonawcy wraz z załącznikami - Zał. Nr 2 - Część II Instrukcji - opis przedmiotu zamówienia 4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: - Jacek Blicharz - Naczelnik Wydziału Wydziału Administracji i Remontów, tel. (084) 688 13 39. - Lidia Wojtczak - Starszy Specjalista Wydziału Administracji i Remontów, tel. (084) 688 12 38. W sprawach proceduralnych: - Dariusz Cios - Specjalista Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych tel. (084) 688 12 02, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103. - Sabina Nizio - Inspektor Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych, tel. (084) 688 12 02. 2. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła