Licytacja L-249-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-249-2014 - Usługi sprzątania

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Centralny Ośrodek Sportu, Centralny Ośrodek Sportu
Adres pocztowy: Łazienkowska 6a
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-449
Tel.: 225298742, Faks: 225298916
Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej podległa Ministrowi Sportu i Turystyki

Numer ogłoszenia w BZP:

167479-2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-08-22 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi sprzątania
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Utrzymanie czystości i świadczenie usług porządkowych w obiektach sportowych Centralnego Ośrodka Sportu: Halach Torwar I i Torwar II (lodowisko) w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a wraz z terenami zewnętrznymi wokół tych obiektów w okresie 24 miesięcy umowy
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 90.91.00.00-9
Dodatkowe przedmioty 90.91.00.00-6
90.91.10.00-7

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Okres w miesiącach: 24

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia na podstawie art. 76 ust. 3 Pzp wadium w wysokości 10 000,00zł słownie: dziesięć tysięcy złotych. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wadium można wnieść w następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 2. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Zamawiający zatrzymuje ponadto wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 3. Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności – w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia. 5. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z poźn. zm.) należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej i umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją: Wadium – Licytacja elektroniczna na (nazwa przedmiotowego postępowania), kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 5. Sposób wniesienia wadium: 1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu. Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO S.A. nr 16 1240 5918 1111 0010 3717 0876 z dopiskiem z dopiskiem: wadium licytacji elektronicznej na (nazwa przedmiotowego postępowania). Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2) W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego. Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem banku, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w licytacji elektronicznej na (nazwa przedmiotowego postępowania) ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszym ogłoszeniu oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 2. rozdziału III.1) ogłoszenia. 3) W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w licytacji elektronicznej na (nazwa przedmiotowego postępowania) ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszym ogłoszeniu oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 2. rozdziału III.1) ogłoszenia. 4) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych. Wykonawca powinien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniejszym ogłoszeniu na kwotę, zawierającą informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w licytacji elektronicznej na (nazwa przedmiotowego postępowania), oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 2. rozdziału III.1) ogłoszenia. 5) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych. Wykonawca powinien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniejszym ogłoszeniu na kwotę wymienioną, zawierającą informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w licytacji elektronicznej na (nazwa przedmiotowego postępowania), oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 2. rozdziału III.1) ogłoszenia. 6) W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem wskazanych podmiotów, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego, w licytacji elektronicznej na (nazwa przedmiotowego postępowania) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 2. rozdziału III.1) ogłoszenia. 7. Warunki zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawców. Przepisy art. 45 i 46 Ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. UWAGA! Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do wniosku informacji o formie zwrotu wadium: - w przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu należy podać numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę wadium, - w przypadku wadium wniesionego: w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - należy zaznaczyć osobisty odbiór lub podać sposób przekazania Wykonawcy wymienionego dokumentu

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. W celu spełnienia tego warunku wykonawca musi posiadać doświadczenie wynikające z wykonania lub wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 (trzech) zamówień, z których każde obejmowało lub obejmuje wykonanie lub wykonywania usług sprzątania pomieszczeń biurowych lub konferencyjnych lub obiektów użyteczności publicznej (hale sportowe, szkoły, kina, teatry, itp.) przez okres co najmniej 12 miesięcy każde, o łącznej powierzchni dla każdego z wykazanych zamówień nie mniejszej niż 10 000m3. Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na podstawie złożonego wykazu na zasadzie spełnia - nie spełnia, 2. o W ciągu ostatnich 3 lat świadczył usługę sprzątania na co najmniej 2 imprezach masowych (wewnątrz budynków) na łączną kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł netto, a każda impreza liczyła co najmniej 4500 uczestników. Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na podstawie złożonego wykazu na zasadzie spełnia - nie spełnia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony przez wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej następującym sprzętem niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia: a) maszyny szorująco - zbierające akumulatorowe - 2 szt. b) szorowarki jednotarczowe - 2 szt. c) odkurzacze piorące dywany - 1 szt. d) czyszcząca maszyna parowa - 1 szt. e) odkurzacze do zbierania wody - 3 szt. f) odkurzacze przemysłowe - 2 szt. g) wózki jedno i dwuwiadrowe wraz z mopem - 4 szt. h) ciągnik z pługiem czołowym do odśnieżania- 1 szt. Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na podstawie złożonego wykazu na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony przez wykonawców, którzy oświadczą, że spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia. Wykonawcy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeżeli są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2 miliony złotych. Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na podstawie złożonego wykazu na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.cos.pl/bip

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Tryb udzielania zamówienia: licytacja elektroniczna. 2. Licytacja elektroniczna na usługę utrzymania czystości i świadczenie usług porządkowych w obiektach sportowych Centralnego Ośrodka Sportu: Halach Torwar I i Torwar II (lodowisko) w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a wraz z terenami zewnętrznymi wokół tych obiektów w okresie 24 miesięcy, będzie licytacją jednoetapową. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie zamawianych usług w okresie 24 miesięcy wartość 528 000,00 PLN brutto 7. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 PLN. 9. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-08-12 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

miejsce: Centralny Ośrodek Sportu. 00-449 Warszawa, ul. łazienkowska 6A pok. 215.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-08-22 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-08-22 12:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie za przedmiot Umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA , zawarta w Warszawie w dniu (data) pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul Łazienkowskiej 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, NIP: 7010273950, REGON: 142733356, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Piotra Marszałka – Dyrektora, a zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: (osoba), zwanymi łącznie dalej Stronami, § 1, 1 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi sprzątania, a Zamawiający zobowiązuje się w zamian płacić Wykonawcy wynagrodzenie (przedmiot umowy), 2 Przedmiot umowy wykonywany będzie na zasadach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym stanowiącymi załącznik do Umowy, 3 Ilekroć w umowie jest mowa o Torwarze należy przez to rozumieć Torwar I i Torwar II, 4 Umowa zawarta zostaje na okres 24 miesięcy, licząc od daty przekazania pomieszczeń do korzystania przez Wykonawcę na podstawie zawartej umowy najmu, 5 Przedmiot umowy wykonywany będzie z wykorzystaniem pomieszczeń Zamawiającego, zgodnie z umową, o której mowa w ust 4, § 2, W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 1 wykonywania przedmiotu umowy z najwyższą starannością i uczciwością, najlepszą wiedzą oraz z zasadami profesjonalizmu zawodowego, 2 utrzymywania ładu i porządku na terenie wykonywanych usług, do przestrzegania przepisów BHP i p poż oraz przepisów obowiązujących u Zamawiającego, 3 pokrywania w całości wszelkich strat poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałych w czasie wykonywanych usług, a wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4 pisemnego zgłaszania Zamawiającemu nowych pracowników oraz podwykonawców wprowadzanych na teren Zamawiającego z co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem, 5 pobierania kluczy do sprzątanych pomieszczeń z portierni i niezwłocznego ich zwracania po zakończonym sprzątaniu, 6 wykonywania usług sprzątania z użyciem własnych środków czystości, materiałów, maszyn i urządzeń gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych oraz gwarantujących właściwą jakość usług, z zastrzeżeniem używania środków do dezynfekcji, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia , 7 wykonywania usług sprzątania z częstotliwością ich wykonywania zgodnie z opisem przedmiotu umowy i określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 8 stosowania do realizacji umowy środków czystości nieuciążliwych dla otoczenia o standardach jakościowych nie gorszych od opisanych w opisie przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 9, 9 wykonywania sprzątania wewnątrz budynków w godzinach określonych w opisie przedmiotu umowy, 10 sprzątania pomieszczeń wydzielonych w obecności pracowników za nie odpowiedzialnych w uzgodnionych z przedstawicielem zamawiającego terminach, 11 zgłaszania Zamawiającemu zaobserwowanych podczas prowadzonych prac usterek i awarii sieci wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych itp Zgłoszenia należy wpisywać do Dziennika sprzątania, 12 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich zdobytych informacji w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu,13 w przypadku domniemanego włamania, kradzieży lub zniszczenia sprzętu, osoby świadczące usługę sprzątania zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie osoby wyznaczone do koordynowania prac oraz ochronę obiektu, 14 wykonywania sprzątania pomieszczeń po dokonanych remontach na terenie Torwaru, 15 prowadzenia dziennika sprzątania, 16 posiadania ważnej w dniu przystąpienia do realizacji zamówienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej-deliktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia oraz odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, na kwotę co najmniej 2000000,00 złotych, 17 Wykonawca odpowiada za przeszkolenie pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie BHP i p poż Wykonawca jest również odpowiedzialny za ewentualne wypadki przy pracy jakim mogą ulec jego pracownicy, 18 Środki czystości i sprzęt potrzebny do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca na własny koszt. Środki czystości oraz maszyny i sprzęt czyszczący muszą być dostosowane do rodzaju powierzchni czyszczonej, 19 Z uwagi na to, że zamówienie będzie wykonywane w czynnym obiekcie, Zamawiający wymaga aby do usługi sprzątania Wykonawca używał nietoksycznych środków czyszczących i konserwujących (nie zawierających składników szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego) Środki te nie mogą działać szkodliwie w przypadku wdychania ich oparów przez ludzi, 20 Wykonawca na swój koszt będzie zapewniał bieżące uzupełnianie środków higieniczno - sanitarnych takich jak: mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe i inne 21 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we wszystkie dni robocze dyżuru pełnionego w siedzibie Zamawiającego przez pracowników sprzątających (minimum dwie osoby) §3, SPRZĄTANIE POWIERZCHNI BIUROWYCH, 1 Wykonawca zobowiązuje się do sprzątania i stałego utrzymywania w czystości powierzchni biurowych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, 2 Sprzątanie powierzchni określonych w ust 1 odbywa się we wszystkie dni robocze Wykaz dni roboczych, które nie zawierają się między poniedziałkiem, a piątkiem zostanie przedstawiony Wykonawcy, 3 Sprzątanie powierzchni biurowych odbywa się raz dziennie. Początek wykonania usługi określa się między godz. 16:30, a godz 24:00 danego dnia Usługa musi zostać zakończona do godz 6:30 dnia następnego, a jeżeli następny dzień jest dniem wolnym o pracy do godz 6:30 kolejnego dnia pracy, 4 Sprzątanie powierzchni biurowych w pomieszczeniach oznaczonych numerami: 115, 126, 229 wykonywane jest w godzinach 8:30 – 9:30 lub 14:00- 15:00, 5 Sprzątanie powierzchni biurowych oznaczonych jako: 208, 209, 211,215 oraz toalety 207 i 219 wykonywane jest w godzinach 6:00 – 8:00, 6 Sprzątanie pokoi hotelowych odbywa się od poniedziałku do piątku w godz 8:00 – 12:00, 7 Wykonawca jest zobowiązany do stałego utrzymywania czystości poza pokojami biurowymi w szczególności na korytarzach, klatkach schodowych, toaletach, itp, 8 Stałe utrzymanie czystości w rozumieniu niniejszego paragrafu to: a ) w toaletach - zapewnienie stałego zaopatrzenia w mydło, ręczniki papierowe, papier, toaletowy i środki zapachowe oraz utrzymanie ogólnej czystości zgodnie z przepisami BHP, b) na korytarzach i klatkach schodowych (w tym powierzchni szklanych) – utrzymanie czystości w ciągu całego dnia pracy, 9 Każdorazowe sprzątnięcie toalet musi być potwierdzone podpisem pracownika Wykonawcy oraz adnotacją o godzinie wykonania usługi na tabliczce umieszczonej w toalecie zatytułowanie Kontrola stanu czystości, §4, SPRZĄTANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH, 1 Wykonawca zobowiązuje się do sprzątania i utrzymania w stałej czystości terenów zewnętrznych wokół obiektów Torwar I i Torwar II wskazanych w załączniku nr 1 niniejszej umowy, 2 Zakres prac jest uzależniony od pory roku i został określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, §5, SPRZĄTANIE IMPREZ, 1 Wykonawca zobowiązuje się, na zlecenie Zamawiającego, do dodatkowego sprzątania i utrzymania w stałej czystości imprez odbywających się na terenie Torwaru oraz dodatkowego sprzątania po imprezach odbywających się na terenie Torwaru, z zastrzeżeniem, iż płatnikiem za wykonanie usługi będzie organizator imprezy u Zamawiającego Ceny dotyczące usług sprzątania zostaną ustalone po zawarciu umowy na sprzątanie obiektów Torwar I i Torwar II, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy na sprzątanie, 2 Sprzątanie imprez określone w ust 1 składa się z trzech etapów: a) sprzątania w trakcie przygotowania imprezy, b) sprzątania w trakcie trwania imprezy, c) sprzątania po zakończonej imprezie, 3 Wykonywanie usługi, o której mowa w ust 2 lit a) polega na posprzątaniu po zakończonych przygotowaniach, a jeżeli przygotowania trwają dłużej niż jeden dzień po całym dniu przygotowań, 4 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bieżącej obsługi imprezy oraz utrzymania stałej czystości podczas jej trwania, w szczególności: a) sprzątania toalet w odstępach nie rzadszych niż 1 godzina, b) bieżącego uzupełniania ręczników papierowych, mydła i papieru toaletowego w toaletach, c) utrzymania stałej czystości w obrębie wejścia głównego i wokół budynku, d) utrzymania stałej czystości kas, e) utrzymania stałej czystości na terenie parkingu wewnętrznego, 5 Realizacja i czas potrzebny do wykonania zadania określonego w ust 2 będą każdorazowo przedmiotem ustaleń między Zamawiającym, a Wykonawcą Przedmiotem ustaleń będzie przede wszystkim określenie zakresu, rodzajów środków oraz liczby pracowników potrzebnych do realizacji danego zadania, 6 Wykonanie zadania określonego w ust 2 lit c) polega na posprzątaniu powierzchni, na której odbywała się impreza oraz powierzchni ogólnie dostępnych dla jej uczestników, 7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia powierzchni, które mają być posprzątane w pierwszej kolejności, 8 Wykonawca zobowiązuje się, na zlecenie Zamawiającego, do sprzątania i utrzymania w stałej czystości trzech imprez odbywających się na terenie Torwaru, w ramach zaoferowanej kwoty, o której mowa w § 9 ust 1 lit c, §6, SPRZĄTANIE TORWARU II LODOWISKO, 1 Do powierzchni biurowych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 umowy, 2 Sprzątanie pomieszczeń dostępnych dla zawodników takich, jak szatnie i toalety odbywa się trzy razy dziennie w czasie wskazanym przez Zamawiającego, 3 Wykonawca zobowiązuje się raz dziennie po zamknięciu lodowiska posprzątać całość powierzchni Torwaru II dostępnej dla osób korzystających z lodowiska, 4 Wykonawca uzupełni środki czystości w toaletach każdego dnia przed otwarciem lodowiska oraz będzie utrzymywał stały nadzór nad czystością w pomieszczeniach sanitarnych do zamknięcia lodowiska, 5 Zamawiający udostępni Wykonawcy harmonogram imprez sportowych mających odbyć się w danym sezonie na terenie Torwaru II do końca sierpnia danego roku Podczas imprez Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania stałej czystości w pomieszczeniach dostępnych dla publiczności oraz zawodników w szczególności w szatniach i toaletach Środki czystości muszą być uzupełniane na bieżąco Postanowienia § 7 stosuje się odpowiednio, 6 W okresie zawieszenia działalności lodowiska Wykonawca jest zobowiązany do sprzątania powierzchni Torwaru II - raz dziennie, łącznie z powierzchnią biurową, § 7, 1 Imienny wykaz osób, które będą realizować umowę w imieniu Wykonawcy zostanie przekazany Zamawiającemu co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem sprzątania, 2 W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust 1 Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie w formie pisemnej, z zastosowaniem ww terminu, 3 Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony, § 8, W ramach wykonania przedmiotu umowy Zamawiający jest zobowiązany do: 1 przekazania Wykonawcy w ciągu 2 dni od daty podpisania umowy - pomieszczeń na potrzeby jego pracowników oraz magazynowe na podstawie zawartej umowy najmu, 2 prowadzenia bieżącej kontroli świadczonych usług. Uchybienia stwierdzone w obecności pracownika Wykonawcy będą wpisywane do Dziennika sprzątania z podaniem wyznaczonego przez Zamawiającego terminu ich usunięcia, 3 płacenia Wykonawcy za faktycznie wykonane usługi w terminach i na zasadach określonych w umowie, § 9 1 Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej umowy przez okres 24 miesięcy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż: a) bez podatku VAT: (kwota) zł (słownie: (kwota)) b) podatek VAT w stawce (stawka) % w wysokości: (kwota) (słownie: (kwota)), c) cena z podatkiem VAT: (kwota) (słownie: (kwota)) zgodnie ze złożonym postąpieniem wykonawcy w licytacji elektronicznej przeprowadzonej w dniu (data) stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, 2 Wynagrodzenie za okres jednego miesiąca będzie wypłacane w równych ratach, w wysokości 1/24 wynagrodzenia określonego w ust 1, tj (kwota) zł netto plus należny podatek VAT (kwota) zł, co daje kwotę (kwota) zł brutto, 3 W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może wyłączyć, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, w określonym przez siebie terminie z realizacji część przedmiotu umowy, o czym uprzednio powinien poinformować Wykonawcę. Wyłączenie następuje poprzez pisemne powiadomienie przesłane na załączniku nr 3 drogą elektroniczną lub faksową, 4 Zamawiający zastrzega sobie możliwości zwiększenia, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, ilości usług i częstotliwości ich świadczenia, w okresie obowiązywania umowy, w stosunku do ilości wskazanych w załączniku nr 1 do umowy Zwiększenie następuje poprzez pisemne powiadomienie, przesłane na załączniku nr 3 drogą elektroniczną lub faksową Umowa wygasa z chwilą przekroczenia kwoty, o której mowa w § 9 ust 1 lit c umowy, 5 Wykonawcy za wykonane sprzątanie przysługuje wynagrodzenie miesięczne, wymienione w ust 2, określone na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru prac, w którym zostanie zawarta ilość prac zrealizowanych przez Wykonawcę w danym okresie czasu przy uwzględnieniu ust 2 i ust 3 oraz kalkulacji cenowej dostarczonej przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia umowy, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy, 6 Cena określona w ust 1 obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: wynagrodzenia, koszty użytkowania własnego sprzętu i narzędzi oraz własnych środków czystości i materiałów niezbędnych do należytego wykonywania przedmiotu umowy, koszty zakupu i transportu środków czystości codziennego użytku w toaletach i kuchniach, materiałów niezbędnych do utrzymania w należytym porządku ciągów komunikacyjnych oraz terenów zielonych, ubezpieczenia i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, zysk, narzuty, ewentualne upusty, podatki w tym podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze, 7 Wejście w życie zmiany stawki podatku VAT nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i strony są związane zaproponowaną przez Wykonawcę ceną brutto Po wejściu w życie zmiany Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur uwzględniając obowiązującą stawkę podatku poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ceny netto, bez zmiany ceny brutto Powyższa zmiana nie powoduje zmiany umowy i konieczności zawierania aneksu, §10, 1 Miesięczne wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot umowy zostanie zapłacone z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 2 Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca, 3 Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru prac za okres każdego miesiąca rozliczeniowego, 4 Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 5 Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego, § 11, 1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość codziennej kontroli prawidłowości wykonania umowy pod względem spełnienia warunków określonych w umowie, 2 Stwierdzenie przez Zamawiającego niespełnienia warunków określonych w tych dokumentach może być podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy, 3 Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, § 12, 1 Nadzór nad realizacją umowy w imieniu Zamawiającego pełnić będą: 1) (osoba) - Torwar I, 2)(osoba) - Torwar II 2 Osoby wymienione w ust 1 będą dokonywały bieżącej kontroli realizacji poszczególnych zadań wymienionych w poniższych paragrafach 3 Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia min jednej osoby pełniącej funkcję koordynatora prac ekipy odpowiedzialnej za realizację wszystkich zadań określonych w niniejszej umowie, 4 Funkcję koordynatora Wykonawca powierzy: 1) (osoba) - Torwar I 2) (osoba) - Torwar II, 5 Koordynator powinien być w stałym kontakcie z przedstawicielem Zamawiającego określonym w ust 1 tj koordynator powinien znajdować się w siedzibie Zamawiającego lub powinien być dostępny pod przekazanym przedstawicielowi Wykonawcy numerem telefonu, 6 Zamawiający dopuszcza wyznaczenie przez Wykonawcę zastępstwa za koordynatora, jednakże koordynator nie może wykonywać obowiązków wynikających z niniejszej umowy krócej niż osiem godzin dziennie, 7 Jeżeli koordynator lub jego zastępca nie będą wykonywali nałożonych na nich niniejszą umową obowiązków Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w § 13, 8 Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia Księgi raportów wykonanych prac Ich wykonanie będzie na bieżąco potwierdzane w Księdze przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego wskazaną w ust 1, 9 Wykonawca zobowiązuje się do osobistego świadczenia usługi, z tym, że za zgodą Zamawiającego może korzystać z udziału podwykonawców, 10 Zamawiający załączniki nr (nr) będzie kierował na adres e-mail (adres) Wykonawcy, § 13, 1 W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust 1 lit c, 2 Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej, § 14, 1 Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy na czas realizacji zadania w formie (forma) wystawionego przez (dane) stanowiącego 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust 1 c niniejszej umowy, ważne od dnia (data) do dnia (data), 2 W przypadku pokrycia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy, zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia poprzez potrącenie jej z najbliższych faktur, aż do osiągnięcia jego wielkości umownej, 3 Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z niniejszej umowy odpowiednio w ciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy, §15, UBEZPIECZENIE, 1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe w wyniku nienależytego wywiązywania się z warunków zawartych w niniejszej Umowie, 2 Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca posiada ważne w dniu przystąpienia do realizacji zamówienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej-deliktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia oraz odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, na kwotę co najmniej 2000000,00 złotych, 3 W przypadku, gdy wygaśnięcie polisy nastąpi w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni, przed wskazanym w polisie końcem okresu ubezpieczenia do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu, stwierdzającego kontynuację ochrony ubezpieczeniowej - w zakresie i przy sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadającym warunkom wygasającej polisy - na kolejny okres ubezpieczenia (polisa, nota pokrycia), § 16, 1 Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań Stron, Żadna ze Stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w Umowie, 2 Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej postanowień, chyba, że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy; z treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta bądź też obowiązujące przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności, 3 Z zastrzeżeniem postanowień ust 2, Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy, (jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce) przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, jak również będą w maksymalnym stopniu zbliżone – w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków ekonomicznych oraz intencji Stron zawierających Umowę w obecnej treści – do postanowień dotkniętych nieważnością, 4 Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego, 5 Strony w zakresie praw i obowiązków związane są ogłoszenia o zamówieniu i ofertą Wykonawcy, 6 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze Stron, Zamawiający, Wykonawca, załączniki 1 Opis przedmiotu zamówienia, 2 Postąpienie, 3 Pisemne powiadomienie, 4 Kalkulacja cenowa

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie nie jest finansowane ze środków UE. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej i ustanowić dynamicznego systemu zakupu. Wzór umowy najmu: UMOWA NAJMU, zawarta w dniu (data) w Warszawie pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374033, NIP: 7010273950, REGON: 142733356, zwanym dalej Wynajmującym, reprezentowanym przez: Piotra Marszałka – Dyrektora, a, zwanym dalej Najemcą, zwanymi łącznie dalej Stronami § 1, 1 Wynajmujący oddaje Najemcy w obiekcie Torwar I pomieszczenie nr 055 o powierzchni 5,49 m2, pomieszczenie nr 056 o powierzchni 21,35 m2, pomieszczenie nr 048 o powierzchni 13 m2, magazynki w ubikacjach 05, 018, 103, 130 każdy z nich po 4 m2 oraz w obiekcie Torwar II pomieszczenie nr 54 o powierzchni 10 m2 na cele socjalne i magazynowe, zwanymi dalej lokalem, a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz, o którym mowa w § 3, 2 Lokal jest w stanie przydatnym do umówionego użytku, 3 Wydanie Najemcy lokalu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, § 2, 1 Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony od dnia (data) do dnia (data), z zastrzeżeniem ust 2 – 4, 4 Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego 5 Wygaśnięcie prawa trwałego zarządu względem nieruchomości położonej w Warszawie przy ul Łazienkowskiej 6a, (Decyzja Ministra Skarbu Państwa Nr 10/11 z dnia 4 lutego 2011 r) będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy najmu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a (nazwa) przyjmuję tą okoliczność do wiadomości i oświadcza, iż w przypadku wygaśnięcia prawa trwałego zarządu, nie będzie rościł względem Wynajmującego z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń, 6 Umowa rozwiązuje się z chwilą rozwiązania łączącej Wynajmującego i Najemcę umowy o świadczenie usług, § 3, 1 Najemca płacić będzie Wynajmującemu miesięczny czynsz w wysokości 1000,00 zł (netto) oraz należności, o których mowa w ust 3, 2 Czynsz płacony będzie z góry, do dziesiątego dnia miesiąca przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wynajmującego, 3 Najemca, oprócz czynszu, o którym mowa w ust. 1 płacić będzie Wynajmującemu zryczałtowaną należność za energię elektryczną, co, ciepłą i zimną wodę, utylizację lub wywóz odpadów stałych oraz odprowadzenie ścieków w wysokości 200,00 zł netto miesięcznie, 4 Wynajmujący wystawi Najemcy fakturę VAT na kwoty, o których mowa w ust 1 i 3, raz w miesiącu, § 4, W przypadku niezwrócenia Wynajmującemu lokalu po zakończeniu najmu, Najemca płacić będzie Wynajmującemu wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu w wysokości poczwórnej stawki czynszu określonego w § 3 ust 1, za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z lokalu, § 5, 1 Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań Stron Żadna ze Stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w Umowie, 2 Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów pod rygorem nieważności, 3 Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy Strony poddają do rozstrzygnięcia przed sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wynajmującego, 4 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, Wynajmujący, Najemca

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła