Licytacja L-249-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-249-2016 - Zakup ener elektr dla ZWiK Sp z o o w Oławie

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZWIKOLAWA, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
Adres pocztowy: 3 Maja 30
Miejscowość: Oława, Kod pocztowy: 55-200
Tel.: 713039521, Faks: 713039533
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

333897-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-11-21 12:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup ener elektr dla ZWiK Sp z o o w Oławie
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa - Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. Szacowane zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. wynosi 4659 MWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do TAURON Dystrybucja SA, z którą Zamawiający ma podpisaną umowę oświadczenie usług dystrybucji.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.00.00.00-3
Dodatkowe przedmioty 09.30.00.00-2

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Od 01.01.2017 do 31-12-2017

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do udziału w licytacji elektronicznej dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązujące koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy z załącznikami Załącznik nr 1 – Wniosek do udziału w licytacji elektronicznej Załącznik nr2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu wymaganych warunków do pobrania ze strony www.zwik.olawa.pl

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Cena ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 2. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie wartości prognozowanego zapotrzebowania na energię elektryczną wymienioną w szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zmiana nie może przekroczyć 1%. 3. Z przyczyn formalno- prawnych zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2017 r. 4. Zmian y w strukturze organizacyjnej i prawnej Wykonawcy lub Zamawiającego dotyczące nazw, adresów. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na zasadach art.142 ust.5 pkt 2-3 o ile zmiany wskazane w ustawie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Jeżeli nastąpi zmiana wskazana w art.142 ust.5 pkt 2-3 PZP , Wykonawca zobowiązany jest udowodnić jej wpływ na koszty realizacji zamówienia. Pozytywna weryfikacja złożonej przez Wykonawcę dokumentacji będzie podstawą do zmiany umowy

Termin związania ofertą

7 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zwik.olawa.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl . 1.2 Wykonawca aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej( załącznik nr.1 do ogłoszenia). LOGIN należy podać posługując się dokładnie takimi samymi znakami ( w tym duże i małe litery , jeżeli takie zastosowano. Brak LOGINU bądź brak poprawnego LOGINU będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego LOGINU bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC ( lub równoważnej ) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji2.0 lub wyższej z zainstalowaną jedną z wyżej wymienionych przeglądarek lub równoważną, podłączony do sieci internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na zakup energii elektrycznej będzie licytacją jednoetapową. Termin zamknięcia licytacji upływa 30 minut od godziny jej otwarcia. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny( oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą ). 4. Kryterium złożonych ofert jest cena brutto. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za 4659 MWh, wyrażoną w złotych. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający dla przedmiotu zamówienia określił następującą kwotę wywoławczą : Kwota brutto 1 146 297,27 (słownie złotych jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 27/100). 8. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który do zamknięcia licytacji zaoferował najniższą cenę brutto. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 10.Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Minimalna wysokość postąpienia

1230.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-11-10 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie, 55 – 200 Oława Ul. 3 Maja 30 , pok.09 ( sekretariat )

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-11-21 12:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-11-21 13:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Cena ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 2. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie wartości prognozowanego zapotrzebowania na energię elektryczną wymienioną w szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zmiana nie może przekroczyć 1%. 3. Z przyczyn formalno- prawnych zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2017 r. 4. Zmian y w strukturze organizacyjnej i prawnej Wykonawcy lub Zamawiającego dotyczące nazw, adresów. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na zasadach art.142 ust.5 pkt 2-3 o ile zmiany wskazane w ustawie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Jeżeli nastąpi zmiana wskazana w art.142 ust.5 pkt 2-3 PZP , Wykonawca zobowiązany jest udowodnić jej wpływ na koszty realizacji zamówienia. Pozytywna weryfikacja złożonej przez Wykonawcę dokumentacji będzie podstawą do zmiany umowy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie finansowane jest ze środków własnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie. Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu , uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą ) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o. w Oławie , 55-200 Oława , Ul. 3 Maja 30 oraz opisane Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie. Wszystkie dokumenty w złożonym wniosku muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub działająca z jej upoważnienia( stosowne pełnomocnictwo). Dokumenty wielostronicowe winny być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na każdej stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Przez podpis czytelny Zamawiający rozumie podpis odręczny , zawierający imię i nazwisko pozwalający na identyfikację osoby, która go złożyła. W przypadku podpisywania wniosku przez osobę nie wymienioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru , niezbędne jest we wniosku pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnej kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca wniosek o dopuszczenie udziału w postępowaniu. Do niniejszego zamówienia zgodnie z art. 132 ust.1 pkt 4 i ust.2 oraz art.133 ust.1 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. , Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ) nie stosuje się przepisów tej ustawy. Do niniejszego zamówienia stosuje się natomiast Regulamin Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła