Licytacja L-25-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-25-2011 - ZZP-2380-19/11 Dostawa druków do KWP w Poznaniu.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Sekcja ZP, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Adres pocztowy: Kochanowskiego 2A
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 60-844
Tel.: 61/ 84 127 43, Faks: 61/ 84 127 44
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

62477

Termin otwarcia licytacji:

2011-03-10 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZZP-2380-19/11 Dostawa druków do KWP w Poznaniu.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa druków do KWP w Poznaniu. Szczegółowy wykaz wraz z ilością i opisem stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 22.00.00.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy wykażą wykonanie, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego również wykonywaną dostawę druków w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, o wartości min 30 000 zł., oraz potwierdzą, że dostawa została wykonana należycie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1.Wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej o treści określonej w pliku pod nazwą /wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji/ zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl 2. Oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej podpisuje inna osoba niż Wykonawca, b) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści określon ej w art. 23 ust. 2 - w/w upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - należy załączyć tylko w przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca załączy do oferty dokument tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia. Dokument, o którym mowa w pkt 1 musi być złożony w formie oryginału. Dokument, o którym mowa w pkt 2 może być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokument, o których mowa w pkt 4 może być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiana terminu dostawy 1)zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie,2)zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy, 3)zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej 4)dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy,5)dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 - 3 termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności. 2.Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 1)zmiany spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w umowie - Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej umowie, 2)dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia. 3.Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 1)zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, 2)zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych - W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy, 3)zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 4)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 5)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika faktur.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca, aby wziąć udział oraz umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i wraz z przedmiotowym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji). 2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informacyjnych: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.W toku licytacji Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia podając cenę brutto. 2. Cena wywoławcza wynosi 124 290,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100) 3. Minimalna wartość postąpienia wynosi 200,00 zł brutto. system nie przyjmuje postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość kropką (200.09 będzie oznaczało 200 zł i 9 groszy). 4. Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 5. System nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty bedzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 6. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 7. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk /lista postąpień/(przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk /złóż postąpienie/. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk /złóż/.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-03-03 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17a, 60-844 Poznań, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, pok. 4.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-03-10 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-03-10 11:37:49

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl, plik pod nazwą /zał. nr 7 do ogłoszenia - projekt umowy/.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem /wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej na dostawę druków/. Wnioski złożone po upływie terminu określonego dla składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie będą rozpatrywane.2. Zaproszenie o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przekazane zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail lub faksem na numer faksu podane we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania , do momentu upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego , pod adresem http:// bip.poznan.policja.gov.pl 4. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: a) w sprawach procedury - Grażyna Miłoszewska, tel. 061/8412745, faks 061/8412744, e-mail zzp@wielkopolska.policja.gov.pl,b) w sprawach dot. przedmiotu zamówienia - Anita Brzęczek-Gierszewicz - 061/8412648. 5. Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła