Licytacja L-25-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest agstrefa z ofertą o wartości 389000PLN.
Dane zwycięzcy:
agstrefa - A&G KOPERTY, Gołdapska Fabryka Kopert
ul. Strefowa 3
19-500, Gołdap


Ogłoszenie o zamówieniu L-25-2018 - Zakup wraz z dostawą kopert

Dane zamawiającego


Nazwa: Biuro Zamówień Publicznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala
Adres pocztowy: al. Niepodległości 190
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-608
Tel.: 22 592 64 20, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

509499-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-02-19 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Zakup wraz z dostawą kopert

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kopert (rozładowanie pudeł i złożenie ich we wskazanym miejscu) do 22 jednostek organizacyjnych KRUS (w tym Centrala KRUS, 16 Oddziałów Regionalnych KRUS i 5 Placówek Terenowych, tj. Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na przedmiot zamówienia składają się: koperty białe – 11 rodzajów kopert do ręcznego pakowania korespondencji oraz 3 rodzajów kopert do automatycznego pakowania korespondencji w łącznej ilości: 10.493,500 szt. Szczegółowe ilości oraz charakterystyka poszczególnych rodzajów kopert znajduje się we wzorze umowy (rozdział II Informacji dla Wykonawców). Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany dla każdej z wymienionych pozycji (Zamawiający nie dopuszcza pominięcia/niedostarczenia któregokolwiek z rodzaju kopert). Zamawiający wymaga, aby zaoferowane koperty pochodziły z bieżącej produkcji tzn. były wyprodukowane nie wcześniej niż w IV kwartale 2017 roku. CPV:30199230-1

www.krus.gov.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. 2. Aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, Wykonawca winien zarejestrować się w tym systemie, a następnie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu. 3. Nieprzekazanie loginu bądź przekazanie loginu niepoprawnego będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji, chyba że prawidłowy login zostanie przekazany w terminie najpóźniej - na 1 dzień przed otwarciem licytacji. 4. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższa albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci Internet.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. W toku jednoetapowej licytacji elektronicznej Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej. 2. Termin otwarcia licytacji: 5 dni od dnia przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00. Dokładny termin otwarcia licytacji, Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. 3. Wykonawca ma możliwość złożenia postąpienia od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W trakcie licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 6. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całości zamówienia określonego w pkt 2 Informacji dla Wykonawców. Cena wywoławcza: 390 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). 7. Minimalne postąpienie 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset złotych). System nie przyjmie postąpienia, którego wartość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia lub jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. 8. Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 7. Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 10 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia. 9. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej system automatycznie wygeneruje dane wybranego Wykonawcy, a Zamawiający zamieści te dane na swojej stronie internetowej www.krus.gov.pl. UWAGA! System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). Ponadto Zamawiający zachęca do zapoznania się z informacjami dostępnymi na Platformie Licytacji Elektronicznych UZP w zakładce Samouczek.

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-02-05 09:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-02-19 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-02-19 10:14:39

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie określa szczegółowo wymagania w tym zakresie.

-

Zamawiający nie określa szczegółowo wymagania w tym zakresie.

-

Zamawiający nie określa szczegółowo wymagania w tym zakresie.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


49 dni od daty zawarcia umowy (7 tygodni)

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


1. Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w Rozdziale II Informacji dla Wykonawców – Wzór umowy - zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.krus.gov.pl

XIII. Informacje dodatkowe


1. wypełniony Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej (Rozdział III Informacji dla Wykonawców) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: pok. 101 – kancelaria lub drogą pocztową w terminie do dnia 5 lutego 2018r. do godz. 9:30 w zamkniętej kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej w następujący sposób: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala Biuro Zamówień Publicznych Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa „Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej – zakup kopert”. 2. Login umieszczonym w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem „LOGIN”. 3. Pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile wniosek został podpisany przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) [pełnomocnictwo jest wymagane również, gdy wniosek składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a wniosek nie jest podpisany przez wszystkich członków konsorcjum]. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o pozostałych Wykonawcach, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Informacji dla Wykonawców). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacje o wadium


Tak

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 9.500,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset złotych). 2. Zamawiający przekaże wykonawcy zaproszenie do składania ofert (postąpień) oraz wskaże termin na wniesienie wadium, z zastrzeżeniem, że termin wniesienia wadium będzie wynosił nie później niż 2 dni przed upływem terminu rozpoczęcia licytacji. 3.Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą (wadium winno obowiązywać przez okres związania ofertą tj. 30 dni licząc od wyznaczonego terminu licytacji elektronicznej)


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła