Licytacja L-25-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest ug-k.mlot.wyk z ofertą o wartości 40PLN.
Dane zwycięzcy:
ug-k.mlot.wyk - k.mlot-wyk, ug
wyzwolenia22
10-900, Olsztyn


Ogłoszenie o zamówieniu L-25-2019 - Prognoza

Dane zamawiającego


Nazwa: UG, UG
Adres pocztowy: Posmykiewicza 11
Miejscowość: Słupsk, Kod pocztowy: 76-200
Tel.: 602526211, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

111

Termin otwarcia licytacji:

2019-02-23 12:32:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Prognoza

Usługi

Prognoza pogody dla miasta Olsztyn

www.wp.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


komputer dostęp do e-mail

www.wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


co 10

50

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-02-23 12:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-02-23 12:32:00.

Dokładna data

Upływa 2019-02-23 12:46:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


10 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


1.03.2019-12.12.2019

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


wwww

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


www

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła