Licytacja L-251-2010

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-251-2010 - Wymiana kotła CO

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Artur Pianka, Centralny Ośrodek Sportu
Adres pocztowy: Łazienkowska 6A
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-449
Tel.: 22 529-87-42, Faks: 22 529-89-16
Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Numer ogłoszenia w BZP:

244036-2010

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana kotła CO
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego kotła do produkcji energii cieplnej zainstalowanego w kotłowni Chaty nr 8 na terenie ośrodka COS w Giżycku ul. Moniuszki 22. Obecnie w kotłowni tej zainstalowany jest kocioł Viessmann Promat Triplet RW z palnikiem olejowym o mocy : 120 kW Kocioł zasilany jest w paliwo z istniejącego w tym samym budynku magazynu paliwa. Wymagania Zamawiającego w zakresie nowego kotła: Moc : 115/130 kW Sprawność nie mniejsza jak 95% Rodzaj paliwa : olej opałowy lekki Rodzaj pracy : ciągła ( w okresie letnim tylko produkcja c.w.u) Priorytet dla produkcji c.w.u Panel sterowania i automatyki zabudowany na kotle Dopuszczalna temperatura na zasilaniu ( progowa) - 110 st.C Dopuszczalne ciśnienie robocze: 4 bar Pojemność wodna kotła : nie mniejsza jak 210 ltr Opór po stronie spalin: nie większy jak 80 Pa Parametry spalin: zgodne z EN 13384 w odniesieniu do oleju opałowego lekkiego Kocioł winien być wyposażony w dźwiękochłonne stopy regulacyjne . Wymiary kotła nie powinny być większe jak : długość130 cm szerokość:90 cm wysokość: 125 cm ( palnik od czoła kotła o wymiarach nie większych jak : 47x42x60 cm) ze względu na ograniczoną ilość miejsca w kotłowni . Zamawiający dopuszcza inne wymiary kotła , lecz w takim przypadku wszelkie przeróbki instalacji w obrębie kotłowni Wykonawca wykona na swój koszt i swoim staraniem bez dodatkowego wynagrodzenia. Kocioł musi posiadać wszelkie niezbędne atesty , aprobaty i dopuszczenia zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. Prace niezbędne do wykonania w ramach wymiany kotła: 1. Demontaż starego kotła po uprzednim odłączeniu go od wszystkich instalacji 2. Wyniesienie kotła z pomieszczenia piwnicy i przetransportowanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie ośrodka ( do 1 km) 3. Dostawa i montaż nowego kotła wraz z jego przyłączeniem do wszystkich instalacji i urządzeń 4. Próby poinstalacyjne , pomiary i rozruch technologiczny kotłowni 5. Naprawa tynków , malowanie ścian i sufitów w obrębie kotłowni 6. Malowanie rurociągów i konstrukcji w obrębie kotłowni 7. Uzupełnienie izolacji termicznej na rurociągach 8. Wymiana istniejących drzwi wejściowych do kotłowni na drzwi EI-60 szer.90 cm Panel sterująco-kontrolny nowego kotła winien zapewniać pełną automatykę pogodową i możliwość sterowania ręcznego . Winien on być wyposażony w moduł GSM do sygnalizacji stanów awaryjnych. Wszystkie pompy zainstalowane w kotłowni winny być sterowane z tego panelu. W ramach wymiany kotła Wykonawca winien także uwzględnić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji kotła i jego automatyki. Wymagana gwarancja minimum 36 m-cy od podpisania końcowego protokołu odbioru. Wszelkie przeglądy gwarancyjne i eksploatacyjne w okresie gwarancji winny być wykonywane na koszt wykonawcy . Wymagane jest , aby wszelkie awarie i usterki w okresie gwarancyjnym były usuwane w czasie nie dłuższym jak 24 godziny od daty ich zgłoszenia. Trzykrotna awaria kotła lub układu automatyki (wyłączająca urządzenie z eksploatacji) w okresie gwarancji upoważnia Zamawiającego do żądania jego wymiany na nowy pozbawiony wad. Wymagany termin wykonania zadania : 19-24 września 2010 roku. Zamawiający umożliwia składowanie niezbędnych narzędzi i materiałów do wymiany od 15. września br.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.41.00.00-4
Dodatkowe przedmioty 45.44.21.10-1
45.42.11.31-1
45.32.10.00-3

Termin wykonania zamówienia:
Od 19 do 24 września 2010 roku.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Nie jest wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia/ nie spełnia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonanie dwóch prac polegających na wymianie kotła do produkcji energii cieplnej o wartości co najmniej 30 000 zł w okresie ostatnich 5 lat.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy że dysponuje osobą uprawnioną do sprawowania funkcji kierownika budowy.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od dnia otwarcia licytacji

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.cos.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z w/w wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na wymianę kotła do produkcji energii cieplnej - COS OPO Giżycko, będzie licytacją jednoetapową. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie zamawianych usług wartość 53 070,00 PLN Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200,00 PLN. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-08-19 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Centralny Osrodek Sportu, 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A pok. 125

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 12:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie jest wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zamieszczone są na stronie www.cos.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła