Licytacja L-251-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-251-2011 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Joanna, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 03-719
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

334218-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-10-31 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - postępowanie prowadzone w trybie Licytacji elektronicznej - Cena wywoławcza brutto za dostawę materiałów eksploatacyjnych - 132.000zł. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem asortymentu objetego zamówieniem dostępny na stronie zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl pod numerem OR-AG-I.ZP.D.272.76.2011.JR.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.12.51.10-5
Dodatkowe przedmioty 30.12.40.00-4

Termin wykonania zamówienia:
Terminy realizacji zamówienia: a) Tabela 1 ( PO KL – Urząd) – 14 dni od daty podpisania umowy, b) Tabela 2 PO KL – Dep. Edukacji ) - 14 dni od daty podpisania umowy, c) Tabela 3 ( PO RYBY) - 14 dni od daty podpisania umowy, d) Tabela 4 ( RPO WM) - 14 dni od daty podpisania umowy, e) Tabela 5 ( Urząd) – od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2011 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości 3 000,00 zł. ( słownie: trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 28.10.2011 r. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP SA IX Oddział Warszawa, nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dopiskiem - Wadium na dostawę mareriałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 4.Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 3 pkt 2-5 wystawia się na: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 525-208-72-27 REGON 013272636. 5.Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 3 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 5 pkt. 1 i 3 p.z.p. Dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie oraz zostaną złożone w oryginale. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę materiałow eksploatacyjnych o wartości co najmniej 50 000 zł. brutto

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy dołączyć wypełniony wykaz asortymentu objętego zamówieniem stanowiący załacznik nr 6 do ogłoszenia oraz - w przypadku składania oferty na materiały równoważne - oświadczenie stanowiace zał. nr 7 do ogłoszenia. Oba dokumenty dostępne na stronie Zamawiajacego www.zamowienia.mazovia.pl OR-AG-I.ZP.D.272.76.2011.JR

Inne dokumenty

Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć: 1.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji stanowiący zał. nr 1 do ogłoszenia i dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl. 2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa sekcji III.3.2 ogłoszenia będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p., Zamawiający wymaga złożenia pisemnego oświadczenia tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie do złożenia dokumentów wymienionych sekcji III.4.2 ogłoszenia, zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu). 4. Dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. 5. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Kancelaria Ogólna Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zamowienia.mazovia.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za dostawę materiałow eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 132 000,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-10-21 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-10-31 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-10-31 10:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia i jest dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do wniosku wg formuły spełnia/nie spełnia. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy dostarczy Formularz ofertowy -zał. nr 2 do ogłoszenia - dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl podając w nim ceny jednostkowe i łączną cenę brutto za realizację zamówienia. Formularz ten będzie stanowić załącznik do umowy. 6. Załączniki do ogłoszenia są dostępne na stronie zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest wydatkiem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego; w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 Projekt pt.: Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura - 2011.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła