Licytacja L-252-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-252-2010 - Zakup papieru

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Aleksandra Janik-Gajówka, Miasto Gliwice
Adres pocztowy: Zwycięstwa 21
Miejscowość: Gliwice, Kod pocztowy: 44-100
Tel.: 32/238-54-69, Faks: 32/238-54-67
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

219823 - 2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-09-08 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup papieru
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakup papieru do urządzeń drukujących, kserograficznych oraz faksów na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych: do drukarek laserowych kolorowych i monochromatycznych A3, gramatura 80 ± 2 g/m2, grubość 108 ± 3 mic, białość min. 161 CIE (z obu stron)- wartość minimalna bez tolerancji tzn. białość nie może być opcjonalnie niższa, nieprzezroczystość min. 91 %, wilgotność 3,8-5,0 %, gładkość 180 ± 50 cm3/min (z obu stron) - 309 ryz (ryza 500 ark.) do drukarek laserowych kolorowych i monochromatycznych A4, gramatura 80 ± 2 g/m2, grubość 108 ± 3 mic, białość min. 161 CIE (z obu stron)- wartość minimalna bez tolerancji tzn. białość nie może być opcjonalnie niższa, nieprzezroczystość min. 91 %, wilgotność 3,8-5,0 %, gładkość 180 ± 50 cm3/min (z obu stron) - 13.837 ryz (ryza 500 ark.) ksero A3, gramatura 80 ± 2 g/m2, grubość 103 ± 3 mic, białość min. 146 CIE ( z obu stron)- wartość minimalna bez tolerancji tzn. białość nie może być opcjonalnie niższa, nieprzezroczystość min. 90 % - 232 ryz (ryza 500 ark.) ksero A4, gramatura 80 ± 2 g/m2, grubość 103 ± 3 mic, białość min. 146 CIE ( z obu stron)- wartość minimalna bez tolerancji tzn. białość nie może być opcjonalnie niższa, nieprzezroczystość min. 90 % - 4.630 ryz (ryza 500 ark.) papieru FAX, gramatura 55 g/m2 - 687 rolek w tym:dł./szer. 15/210 - 33 rolki, dł./szer. 30/210 - 556 rolek, dł./szer. 15/216 - 22 rolki, d./szer. 30/216 - 76 rolek. Papier będzie dostarczany w miejsce wskazane przez zamawiającego zgodnie z zestawieniem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do ogłoszenia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.30-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 01.09.2010 r. do 20.11.2011 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: Kupujący dopuszcza zmianę umowy w przedmiocie zamówienia i zaoferowaniu innych produktów niż wycenione przez Sprzedawcę w formularzu cenowym, w przypadku gdy produkty wyszczególnione w tym formularzu, zostaną wycofane z produkcji lub zastąpione innymi produktami spełniającymi te same funkcje. Przedstawione inne produkty w miejsce poprzednich muszą posiadać parametry nie gorsze niż opisane w przedmiotowym formularzu i spełniać wszystkie wymagania w nim zawarte. Dopuszczalna jest również zmiana cen jednostkowych w zakresie zaoferowania innych produktów, jednak ceny te nie mogą być wyższe niż pierwotnie zaoferowane. Zmiana zostanie dokonana na wniosek Sprzedawcy po akceptacji Kupującego. W przypadku braku akceptacji Kupującego, Sprzedawca winien dostarczać przedmiot zamówienia zgodny z przedstawioną ofertą. Kupujący przewiduje zmianę umowy w zakresie miejsca dostarczania towaru w przypadku zmiany siedziby odbiorcy towaru określonej w załączniku nr ……………. do niniejszej umowy. Kupujący przewiduje zmianę wynagrodzenia Sprzedawcy w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT. Kupujący przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie zmiany płatnika

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.um.gliwice.pl/bip

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie pod adresem https:licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W celu złożenia postąpienia, wykonawca winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk „lista postąpień” (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk „złóż postąpienie”. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk „złóż”. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-08-23 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub listownie na adres zamawiającego

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-09-08 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-09-08 10:18:03

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Szczegółowe warunki umowy z wybranym Wykonawcą zawiera wzór umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1) Wnioski o dopuszczenie do licytacji, wraz z dokumentami i oświadczeniami, należy składać osobiście lub pocztą, na formularzu stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do ogłoszenia w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Gliwicach Biuro Obsługi Interesantów stanowisko ds. zamówień publicznych, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice z dopiskiem: "Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę papieru do urządzeń drukujących i kserograficznych oraz faksów na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych" 2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem: - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do wniosku w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, - pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem. 3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie. 4) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia formularza cenowego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 do ogłoszenia na kwotę wynikającą z oferty. 5) W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru. 6) Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: Pani Jolanta Górecka, Wydział Organizacyjny, tel. +48 32 239-13-13, Pan Grzegorz Kwitek, Wydział Organizacyjny, tel. +48 32 238-54-69 7) Wszystkie załączniki, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: www.um.gliwice.pl/bip - ZAŁĄCZNIK NR 1 - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, - ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie, - ZAŁĄCZNIK NR 3 - formularz cenowy, - ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy, - ZAŁĄCZNIK NR 5 - zestawienie miejskich jednostek organizacyjnych.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła