Licytacja L-252-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest LMR-MARKETING z ofertą o wartości 168500PLN.
Dane zwycięzcy:
LMR-MARKETING - TOMASZ MAZLISIEWIC, LMR-Marketing s.c.
OKRĘŻNA 9
33-100, TARNÓW


Ogłoszenie o zamówieniu L-252-2017 - Dostawa galanterii promocyjnej

Dane zamawiającego


Nazwa: Łukasz Urbanek, Urząd Miasta Tarnowa Wydział Komunikacji Społecznej
Adres pocztowy: Mickiewicza 2
Miejscowość: Tarnów, Kod pocztowy: 33-100
Tel.: 14 688 90 94, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

556623-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-08-10 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa galanterii promocyjnej

Dostawy

Podkoszulek z bawełny: 2130 szt. Flaga Rzeczpospolitej Polskiej samochodowa: 1000 szt., Smycz z taśmy poliestrowej: 1000 szt.,Smycz z taśmy poliestrowej dwustronna: 1000 szt., Ramki na tablicę rejestracyjną samochodową: 2000 szt., Długopis plastikowy niebieski: 1000szt. , Długopis plastikowy zółty: 1000szt, Kubek porcelanowy z uchem: 2000 szt., Filiżanka porcelanowa z uchem i ze spodkiem: 200 szt., Podkoszulek dziecięcy z bawełny: 500 szt., Krawat z microfibry w pudełku drewniano – kartonowym: 100 szt., Krawat ze spinkami w pudełku drewniano – kartonowym: 60 szt., Pióro wieczne: 120 szt., Torba z folii polietylenowej 5000 szt., Torba papierowa średnia: 800 szt., Torba papierowa duża: 300 szt., Torba papierowa mała: 400 szt., Korale drewniane lakierowane: 2000 (kompletów) Rzemień cięty z naturalnej skóry licowej: 6000 szt., Torba ekologiczna bawełniana biała: 500 szt., Pamięć przenośna PENDRIVE: 100 szt., Parasol automatyczny szesnastomodułowy: 100 szt., Parasol manualny składany :100 szt., Ogrzewacz termiczny: 1200 szt., Taśma odblaskowa na rękę składana: 1000szt., Kamizelka odblaskowa dla dzieci w wieku 12–13 lat: 1000szt., Pudełko drewniane: 250 szt., Kask rowerowy dla dzieci: 100szt., Kask rowerowy dla dorosłych: 200 szt.

www.tarnow.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u Zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. 3. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 852 60 80. 4. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 2. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 4. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 7. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w sekcji II pkt II. 4) niniejszego ogłoszenia. 9. Cena wywoławcza wynosi 197 000 zł , minimalna wysokość postąpienia - nie mniej niż 500 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty - kwota określana jest w groszach (jeżeli występują grosze, wpisuje się je po kropce, obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 10. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 11. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie). 12. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 13. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-08-01 12:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-08-10 11:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-08-10 12:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

nie dotyczy

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

nie dotyczy

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Zamawiający stosując art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2. W związku z faktem, iż Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o którym mowa w pkt III.3) dotyczy wyłącznie niepodleganiu wykluczeniu.

IX. Termin związania ofertą


30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


40 dni od dnia podpisania umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


UMOWA NR WKS.272……2017 DOSTAWY GALANTERII PROMOCYJNO-REKLAMOWEJ ( PROJEKT) zawarta w dniu ……………………………... 2017 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, NIP: 873-10-11-086, reprezentowaną przez: …………………………………………………, przy udziale ………………………………… –Urzędem Miasta Tarnowa, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a ……………………………………………………………………………………….………….. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej o wartości poniżej 209.000 euro dla dostaw na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), znak: WKS.271.5.2017 CPV: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne § 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę na potrzeby Zamawiającego fabrycznie nowej galanterii promocyjno – reklamowej spersonalizowanej wg wskazówek Zamawiającego, a szczegółowo opisanej w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia ………………., znak: ……………… oraz wygraną przez Wykonawcę licytacją elektroniczną z dnia …………….... r. § 2. PROJEKTY NADRUKÓW 1. Projekty nadruków na galanterię promocyjno – reklamową (personalizacja) w dniu podpisania niniejszej umowy dostarczone zostaną Wykonawcy na nośniku cyfrowym lub wysłane na wskazany przez Wykonawcę serwer FTP lub adres poczty elektronicznej Wykonawcy ……@…….. 2. Nadruki na dostarczonej Zamawiającemu galanterii promocyjno – reklamowej muszą ściśle odpowiadać przekazanym Wykonawcy projektom, o których mowa w ust. 1. 3. Zamawiający oświadcza i zapewnia, że projekty nadruków nie będą naruszały praw lub dóbr osobistych osób trzecich, będą wolne od wad prawnych, a ich treść będzie zgodna z obowiązującym prawem. 4. Projekty nadruków mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w sposób i w celu realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. § 3. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 40 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. do Wydziału Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Tarnowa, Rynek 7 w Tarnowie, w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 3. Wykonawca, nie później niż 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą, zawiadomi Zamawiającego o swojej gotowości do dostarczenia przedmiotu zamówienia pod numer telefonu: (14) 688-90-94, przesyłając jedocześnie zawiadomienie na adres poczty elektronicznej l.urbanek@umt.tarnow.pl, przy czym dostawa powinna nastąpić w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 8.00 do 14.00. 4. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych po dniu jego dostarczenia przez Wykonawcę, na zasadach określonych w ust. 5. W trakcie odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia ilościowego dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz sprawdzi jego zgodność ze specyfikacją stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 5. W razie stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych w przedmiocie zamówienia, jego wad lub/i niezgodności ze specyfikacją przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik do umowy, Strony sporządzą protokół niezgodności wskazując ujawnione braki ilościowe, wady i/lub niezgodności, wraz z ich opisem oraz wskazaniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę i ponownego dostarczenia Zamawiającemu, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze. 6. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uważa się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu jego odbioru. § 4. CENA I ZASADY ROZLICZEŃ 1. Za wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w łącznej kwocie………………………. zł brutto (słownie: ………………………………brutto). 2. Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty nadruku, transportu, opakowania oraz podatek VAT naliczony według aktualnie obowiązujących przepisów. 3. Zapłata ceny nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze. 4. Wykonawca wystawi fakturę VAT z wyszczególnieniem cen jednostkowych dla dostarczonego przedmiotu zamówienia a podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy. 5. W treści faktur VAT obowiązkowo jako nabywca usług wskazana zostanie Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, NIP; 873-10-11-086, zaś jako odbiorca usług/płatnik Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów. § 5. KARY UMOWNE 1. Wykonawca uiści na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości po 1 % ceny łącznej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1: 1) za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, 2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze braków ilościowych przedmiotu zamówienia, jego wad lub/i niezgodności z załącznikiem do umowy w terminie wyznaczonym z godnie z § 3 ust. 5. 2. Naliczona zgodnie z ust. 1 kara umowna zostanie potrącona z należnej Wykonawcy ceny łącznej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 3. W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku wzywania Wykonawcy do wykonania umowy i wyznaczenia mu dodatkowego terminu. W takim wypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny łącznej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 4. Poza przypadkami opisanymi w ust. 1 i 3 Wykonawca uiści na rzecz Zamawiającego kary umowne w razie: 1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1, 2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zapłaci należną karę umowną na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 6. W sytuacji, gdy naliczone kary umowne nie pokryją szkody Zamawiającego przysługuje mu prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. § 6. ISTOTNA ZMIANA OKOLICZNOŚCI 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach w niej opisanych, jak również w przypadku nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, pomimo zgłoszenia zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności w przypadku nie dostarczenia materiałów w umówionym terminie. § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na inne podmioty praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Dotyczy to też cesji wierzytelności przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony poddają sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Poddano kontroli wstępnej: Poddano kontroli prawnej: Radca prawny: Wydział Komunikacji Społecznej Dział: 750 Rozdział: 75075 §4300

XIII. Informacje dodatkowe


1. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, składając odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, ze nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa . 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski. 5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz oświadczenia (o których mowa w pkt. III.3 i III.7) - według wzorów określonych w załącznikach nr 1, 2 i 4 do ogłoszenia mają być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona, w szczególności na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub odpowiednio innego dokumentu np. umowy spółki cywilnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba. 6. Oświadczenia wymienione w pkt. III.3) i pkt. III.7) ogłoszenia mają być przedstawione w formie oryginału przez wykonawcę. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego („konsorcjum”, spółka cywilna): a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b) Konsorcjum/spółka cywilna składa jeden wniosek o dopuszczenie do udziału, przy czym wymagane dokumenty wskazane w pkt III.3) i pkt III.7) składa każdy z członków konsorcjum/spółki cywilnej. 8. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia, udostępnionymi na stronie Zamawiającego są: a) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - załącznik nr 1; b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2; c) projekt umowy – załącznik nr 3; d) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4; e) zdjęcia poglądowe – załącznik nr 5.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła